แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. ข้อใดมิใช่โทษทางวินัย ตามมาตรา 96 ใน พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 2547
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน
  ลดเงินเดือน (ลดขั้นเงินเดือน)
  ปลดออก
2. เราไปสอบครูผู้ช่วยแล้วเราไม่โกงข้อสอบ แสดงว่าเรามีคุณธรรมใด
  ขันติ
  โสรัจจะ
  หิริ
  โอตัปปะ
3. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ 42ฯ คือ
  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ กพฐ.
  นายกรัฐมนตรี
4. บทบาทสำคัญในการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้ที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร
  ใช้การวัดผลเป็นเครื่องมือการพัฒนาหน่วย การเรียนรู้
  ใช้การประเมินเป็นเป้าหมายของการจัดกลุ่ม ผู้เรียนตามศักยภาพ
  ใช้การประเมินเป็นกลไกในการพัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
  ใช้การวัดและประเมินประสิทธิภาพการ สอน
5. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่ง ใน ก.ค.ศ.
  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
6. หลักสูตรใดจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรไป ตามความเหมาะสมและความต้องการของ ผู้เรียนแต่ละบุคคล
  หลักสูตรแกนกลาง
  หลักสูตรแบบเอกัตภาพ
  หลักสูตรบูรณาการ
  หลักสูตรแบบหมวดวิชา
7. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะหลักของข้าราชการครู
  บริการดี
  มุ่งผลสัมฤทธิ์
  การทำงานเป็นทีม
  การพัฒนาตน
8. การให้ระดับผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2551 ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ เรียนได้กี่ระดับ
  2
  4
  6
  8
9. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ ก. 2 ข. 3 ระดับ ค. 4 ระดับ ง. 5 ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
10. มาสคอตเอเชียนเกมส์ 2014ที่ประเทศเกาหลีใต้ คือสัตว์ชนิดใด
  เสือ
  แมวน้ำ
  ปลาวาฬ
  กุ้ง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713