แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. ข้อใด หมายถึงฐานข้อมูลองค์กร
  Numeric Database
  Office Automation
  Corporate Database
  Text Database
2. คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะกับงานประเภทใด
  งานที่ต้องการความถูกต้องสูง
  งานที่ต้องการความรวดเร็วมาก
  งานที่มีเงื่อนไขการตัดสินใจไม่แน่นอน
  งานที่มีปริมาณมาก
3. โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญ ยกเว้นข้อใด
  ผู้ส่งข้อมูล
  บุรุษไปรษณีย์
  ข้อมูล
  ผู้รับข้อมูล
4. ข้อใดถูกต้องที่สุด
  "การเขียนผังงาน, การวิเคราะห์งาน, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม"
  "การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม, การวิเคราะห์งาน, การเขียนผังงาน"
  "การวิเคราะห์งาน, การเขียนผังงาน, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม"
  "การทดสอบโปรแกรม, การเขียนโปรแกรม, การเขียนผังงาน, การวิเคราะห์งาน"
5. เซิร์ฟเวอร์ (Server) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  โฮสต์
  ไคลเอนต์
  TCP/IP
  ISP
6. ข้อใดเป็นการทำงานของ WARM BOOT
  Ctrl + Del
  Ctrl + C
  Ctrl + Alt + Del
  Ctrl + Scroll Lock
7. ข้อใด เรียงกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ ถูกต้อง
  การนำเข้าข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล- การประมวลผลข้อมูล
  การประมวลผลข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล- การนำเข้าข้อมูล
  การแสดงผลข้อมูล-การนำเข้าข้อมูล- การประมวลผลข้อมูล
  การนำเข้าข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล- การแสดงผลข้อมูล
8. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร
  1 ตัวอักษร
  "1,000 ตัวอักษร"
  "1,024 ตัวอักษร"
  "1,042 ตัวอักษร"
9. ถ้าจะเข้าเยี่ยมชมเว็บสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเข้าไปที่เว็บใด
  http://www.sec.go.th
  http://www.moe.go.th
  http://www.obec.go.th/
  http://school.obec.go.th/
10. Personal Computer จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  Mainframe
  Minicomputer
  Microcomputer
  Special Computer
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713