รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ถือครอง
  การจัดวางผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
  การจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
  การกําจัดมลพิษที่มีผลต่ออนามัย สวัสดิการ
2. ข้อใดคือหน้าที่ของข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐใน ฐานะบุคคลทั่วไป
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการ
  บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
  วางตนเป็นกลางทางการเมือง
3. ร่างพระราชบัญญัติที่ทั้งสองสภาเห็นไม่ตรงกัน ให้ดําเนินการเช่นใด
  เป็นอันตกไป
  ตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณา
  ให้ยึดตามสภาผู้แทนราษฎร
  ให้ยึดตามวุฒิสภา
4. ข้อใดไม่ใช่โยบายด้านการศึกษาตามแนว นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
  การส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่าง ศาสนิกชน ทุกศาสนา
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุก รูปแบบ
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ก้าวหน้าและทันการเปลี่ยนแปลง
  การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความ เป็นไทย
5. ข้อใดคือวิธีการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
  การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี
  ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
  อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายก รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการรับการ ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถงึ และมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย
7. ศาลใดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินคดี อาญาของผู้ดํารงตาํแหน่งทางการเมือง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลยุติธรรม
  ศาลฎีกา
8. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจาก รัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนําทลูเกล้าฯภายในกี่ วัน
  15 วัน
  20 วัน
  25 วัน
  30 วัน
9. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
10. สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนกี่คน
  120 คน
  150 คน
  180 คน
  200 คน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713