แบบทดสอบเรื่องระบบเลขฐานทางคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก
  A
  0
  F
  16
2. จงแปลง (D8)16 ให้เป็นเลขฐานแปด ?
  (33)8
  (330)8
  (66)8
  (660)8
3. ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ของเลขฐานสอง
  0
  1
  2
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
4. จากเลขสอง (10111) 2 นี้ทำให้เป็นเลขฐานแปดจะมีค่าเท่าไร
  278
  428
  178
  368
5. 448อ่านว่าอย่างไร
  สี่-สี่-แปด
  สี่-สี่-ฐานแปด
  สี่-สิบ-สี่-แปด
  สี่-สิบ-สี่-ฐานแปด
6. แปลงเลขฐานสิบ 45 เป็นเลขฐานสอง
  1101112
  1011012
  1100112
  1000102
7. จงแปลง (10)8 ให้เป็นเลขฐานสอง ?
  (10)2
  (100)2
  (1000)2
  (10110)2
8. ข้อใดคือหลักการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานแปด
  นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
  นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน
  นำ 10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
  10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน
9. แปลงเลขฐานสิบ 100 เป็นเลขฐานสอง
  10010012
  11110012
  11101112
  11001002
10. ข้อใดเป็นระบบเลขฐานสิบ
  1234AB16
  110011
  10101102
  12458
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713