เพิ่มความสะดวกในการสร้างแบบทดสอบ
ขอให้ส่งตัวข้อสอบ พร้อมเฉลย จำนวน ชุดละ 10 ข้อขึ้นไป มาที่
atcomink@hotmail.com ทางเราจะสร้างให้เสร้จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง

เพิ่มชุดข้อสอบ

# ชื่อวิชา ตัวอย่าง จำนวนข้อ ทดสอบแล้ว
1ตัวอย่าง 1 255
2ตัวอย่าง 2 622
3ตัวอย่าง 3 885
4ตัวอย่าง 4 1427
5ตัวอย่าง 7 1758
6ตัวอย่าง 8 1993
7ตัวอย่าง 9 2351
8ตัวอย่าง 10 2581
9ตัวอย่าง 11 3066
10ตัวอย่าง 12 3496
11ตัวอย่าง 0 2943
12ตัวอย่าง 16 9939
13แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อตัวอย่าง 60 27967
14ข้อสอบ สังคมตัวอย่าง 50 67
15ตัวอย่าง 16 11140
16แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อตัวอย่าง 0 5153
17แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 1000 10753
18แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยชุดพรบการศึกษาตัวอย่าง 0 15266
19ตัวอย่าง 0 47281
20ตัวอย่าง 0 3697
21ตัวอย่าง 0 122
22ภาษาไทยตัวอย่าง 0 122
23ตัวอย่าง 16 16472
24แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenseตัวอย่าง 0 27613
25ตัวอย่าง 0 30286
26แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยตัวอย่าง 20 45957
27รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ตัวอย่าง 60 29817
28รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ตัวอย่าง 150 32759
29แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยตัวอย่าง 561 50004
30แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546ตัวอย่าง 21 43178
31แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติตัวอย่าง 50 55579
32แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่าง 30 26814
33แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่าง 40 37234
34แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่าง 30 24280
35แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตัวอย่าง 30 12953
36ประวีณาตัวอย่าง 100 38416
37แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อตัวอย่าง 50 17991
38แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษาตัวอย่าง 100 28664
39 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ ตัวอย่าง 50 33650
40 แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ ตัวอย่าง 60 37080
41 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อตัวอย่าง 52 12911
42แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตัวอย่าง 20 23176
43แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทมตัวอย่าง 100 6603
44 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ ตัวอย่าง 100 40686
45แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ตัวอย่าง 89 27976
46แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม ตัวอย่าง 30 9210
47ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ตัวอย่าง 50 2431
48ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)ตัวอย่าง 20 11249
49ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน ตัวอย่าง 61 7172
50 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษาตัวอย่าง 300 6535
51 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ ตัวอย่าง 100 6434
52แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 329 15547
53รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป (ครู กทม)ตัวอย่าง 100 4506
54 แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1,000 ข้อ ตัวอย่าง 625 4750
55 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมยตัวอย่าง 50 13030
56 แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยีตัวอย่าง 100 5421
57แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย ตัวอย่าง 100 6832
58แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง 100 6565
59 แบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียนตัวอย่าง 100 5281
60 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 100 ข้อ ตัวอย่าง 100 22532
61รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยตัวอย่าง 100 4883
62 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ตัวอย่าง 100 4883
63แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษาตัวอย่าง 82 10167
64รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2557-2558 ตัวอย่าง 32 15740
65แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ ตัวอย่าง 1000 22647
66ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียนตัวอย่าง 60 11210
67รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษตัวอย่าง 81 8815
68แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันตัวอย่าง 37 34402
69ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ ตัวอย่าง 35 26509
70แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตัวอย่าง 35 51653
71ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตัวอย่าง 70 31914
72แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูตัวอย่าง 50 84135
73แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2 ตัวอย่าง 37 10541
74แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการตัวอย่าง 31 41900
75แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัยตัวอย่าง 100 208157
76แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 400 95092
77แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)ตัวอย่าง 37 23029
78ชุดข้อสอบ Present Simple Tenseตัวอย่าง 40 34445
79แนวข้อสอบกลุ่มประเทศอาเซียนตัวอย่าง 100 149407
80แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำตัวอย่าง 2178 26431
81ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครูตัวอย่าง 34 26819
82คอมพิวเตอร์และสารสนเทศตัวอย่าง 31 9142
83แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร ตัวอย่าง 36 36199
84การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1ตัวอย่าง 37 7459
85ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวอย่าง 44 10883
86แบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น)ตัวอย่าง 30 28335
87แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษาตัวอย่าง 70 27925
88แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1ตัวอย่าง 100 5940
89แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ตัวอย่าง 30 8826
90วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตัวอย่าง 31 9672
91แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทยตัวอย่าง 41 22779
92แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตัวอย่าง 54 25135
93แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1ตัวอย่าง 41 8756
94แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 2ตัวอย่าง 36 8835
95แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 ตัวอย่าง 30 7101
96แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4ตัวอย่าง 30 9892
97แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ตัวอย่าง 79 64724
98แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษาตัวอย่าง 50 22272
99แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. 2537ตัวอย่าง 30 28517
100แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ตัวอย่าง 146 95565
รวม100 วิชา 10688 ข้อ 2341214 ครั้ง