เพิ่มความสะดวกในการสร้างแบบทดสอบ
ขอให้ส่งตัวข้อสอบ พร้อมเฉลย จำนวน ชุดละ 10 ข้อขึ้นไป มาที่
atcomink@hotmail.com ทางเราจะสร้างให้เสร้จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง

เพิ่มชุดข้อสอบ

# ชื่อวิชา ตัวอย่าง จำนวนข้อ ทดสอบแล้ว
1ตัวอย่าง 3 166
2ตัวอย่าง 4 401
3ตัวอย่าง 5 759
4ตัวอย่าง 6 989
5ตัวอย่าง 7 1474
6ตัวอย่าง 8 1904
7ตัวอย่าง 0 2537
8ตัวอย่าง 12 8347
9แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อตัวอย่าง 60 21782
10ข้อสอบ สังคมตัวอย่าง 50 59
11ตัวอย่าง 12 9548
12แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อตัวอย่าง 0 4632
13แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 1000 8299
14แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยชุดพรบการศึกษาตัวอย่าง 0 11384
15ตัวอย่าง 0 41677
16ตัวอย่าง 0 3185
17ตัวอย่าง 0 103
18ภาษาไทยตัวอย่าง 0 103
19ตัวอย่าง 12 14880
20แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenseตัวอย่าง 0 25808
21ตัวอย่าง 0 24101
22แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยตัวอย่าง 20 43058
23รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ตัวอย่าง 60 28728
24รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ตัวอย่าง 150 31670
25แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยตัวอย่าง 561 46744
26แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546ตัวอย่าง 21 39617
27แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติตัวอย่าง 50 51697
28แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่าง 30 24643
29แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่าง 40 32815
30แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่าง 30 22769
31แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตัวอย่าง 30 12311
32ประวีณาตัวอย่าง 100 33170
33แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อตัวอย่าง 50 17082
34แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษาตัวอย่าง 100 27640
35 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ ตัวอย่าง 50 32749
36 แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ ตัวอย่าง 60 30895
37 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อตัวอย่าง 52 11953
38แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตัวอย่าง 20 22461
39แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทมตัวอย่าง 100 5534
40 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ ตัวอย่าง 100 35440
41แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ตัวอย่าง 89 27243
42แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม ตัวอย่าง 30 8804
43ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ตัวอย่าง 50 2295
44ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)ตัวอย่าง 20 10078
45ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน ตัวอย่าง 61 6767
46 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษาตัวอย่าง 300 5821
47 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ ตัวอย่าง 100 5677
48แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 329 13093
49รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป (ครู กทม)ตัวอย่าง 100 4121
50 แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1,000 ข้อ ตัวอย่าง 625 4485
51 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมยตัวอย่าง 50 11989
52 แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยีตัวอย่าง 100 4981
53แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย ตัวอย่าง 100 6185
54แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง 100 6007
55 แบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียนตัวอย่าง 100 4920
56 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 100 ข้อ ตัวอย่าง 100 20545
57รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยตัวอย่าง 100 4520
58 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ตัวอย่าง 100 4207
59แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษาตัวอย่าง 82 8603
60รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2557-2558 ตัวอย่าง 32 15597
61แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ ตัวอย่าง 1000 22126
62ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียนตัวอย่าง 60 10879
63รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษตัวอย่าง 81 8303
64แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันตัวอย่าง 37 33932
65ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ ตัวอย่าง 35 25715
66แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตัวอย่าง 35 50086
67ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตัวอย่าง 70 30462
68แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูตัวอย่าง 50 81551
69แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2 ตัวอย่าง 37 10211
70แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการตัวอย่าง 31 40771
71แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัยตัวอย่าง 100 199517
72แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 400 89488
73แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)ตัวอย่าง 37 22100
74ชุดข้อสอบ Present Simple Tenseตัวอย่าง 40 33456
75แนวข้อสอบกลุ่มประเทศอาเซียนตัวอย่าง 100 147238
76แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำตัวอย่าง 2178 25940
77ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครูตัวอย่าง 34 26137
78คอมพิวเตอร์และสารสนเทศตัวอย่าง 31 8902
79แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร ตัวอย่าง 36 31700
80การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1ตัวอย่าง 37 7328
81ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวอย่าง 44 10686
82แบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น)ตัวอย่าง 30 27643
83แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษาตัวอย่าง 70 26920
84แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1ตัวอย่าง 100 5826
85แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ตัวอย่าง 30 8505
86วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตัวอย่าง 31 9428
87แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทยตัวอย่าง 41 21896
88แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตัวอย่าง 54 24716
89แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1ตัวอย่าง 41 8593
90แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 2ตัวอย่าง 36 8700
91แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 ตัวอย่าง 30 6994
92แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4ตัวอย่าง 30 9603
93แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ตัวอย่าง 79 62919
94แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษาตัวอย่าง 50 21334
95แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. 2537ตัวอย่าง 30 27825
96แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ตัวอย่าง 146 94714
รวม96 วิชา 10642 ข้อ 2191196 ครั้ง