เพิ่มความสะดวกในการสร้างแบบทดสอบ
ขอให้ส่งตัวข้อสอบ พร้อมเฉลย จำนวน ชุดละ 10 ข้อขึ้นไป มาที่
atcomink@hotmail.com ทางเราจะสร้างให้เสร้จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง

เพิ่มชุดข้อสอบ

# ชื่อวิชา ตัวอย่าง จำนวนข้อ ทดสอบแล้ว
1ตัวอย่าง 0 828
2ตัวอย่าง 3 5761
3แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อตัวอย่าง 60 12324
4ข้อสอบ สังคมตัวอย่าง 50 47
5ตัวอย่าง 3 6962
6แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อตัวอย่าง 0 3935
7แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 1000 4579
8แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยชุดพรบการศึกษาตัวอย่าง 0 7154
9ตัวอย่าง 0 35674
10ตัวอย่าง 0 2490
11ตัวอย่าง 0 98
12ภาษาไทยตัวอย่าง 0 98
13ตัวอย่าง 3 12294
14แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenseตัวอย่าง 0 20824
15ตัวอย่าง 0 14643
16แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยตัวอย่าง 20 39711
17รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ตัวอย่าง 60 25663
18รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ตัวอย่าง 150 28605
19แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยตัวอย่าง 561 44198
20แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546ตัวอย่าง 21 36047
21แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติตัวอย่าง 50 47467
22แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่าง 30 22430
23แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่าง 40 27797
24แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่าง 30 21334
25แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตัวอย่าง 30 11354
26ประวีณาตัวอย่าง 100 27802
27แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อตัวอย่าง 50 16012
28แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษาตัวอย่าง 100 26365
29 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ ตัวอย่าง 50 31614
30 แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ ตัวอย่าง 60 21437
31 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อตัวอย่าง 52 10548
32แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตัวอย่าง 20 18649
33แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทมตัวอย่าง 100 5046
34 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ ตัวอย่าง 100 30072
35แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ตัวอย่าง 89 25629
36แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม ตัวอย่าง 30 7095
37ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ตัวอย่าง 50 1912
38ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)ตัวอย่าง 20 8595
39ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน ตัวอย่าง 61 5852
40 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษาตัวอย่าง 300 5018
41 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ ตัวอย่าง 100 4852
42แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 329 9373
43รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป (ครู กทม)ตัวอย่าง 100 3464
44 แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1,000 ข้อ ตัวอย่าง 625 4031
45 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมยตัวอย่าง 50 7251
46 แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยีตัวอย่าง 100 4140
47แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย ตัวอย่าง 100 4723
48แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง 100 5075
49 แบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียนตัวอย่าง 100 3871
50 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 100 ข้อ ตัวอย่าง 100 18748
51รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยตัวอย่าง 100 3886
52 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ตัวอย่าง 100 3609
53แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษาตัวอย่าง 82 7171
54รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2557-2558 ตัวอย่าง 32 15078
55แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ ตัวอย่าง 1000 21429
56ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียนตัวอย่าง 60 10149
57รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษตัวอย่าง 81 7608
58แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันตัวอย่าง 37 32017
59ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ ตัวอย่าง 35 24912
60แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตัวอย่าง 35 47956
61ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตัวอย่าง 70 28760
62แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูตัวอย่าง 50 78934
63แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2 ตัวอย่าง 37 9926
64แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการตัวอย่าง 31 39397
65แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัยตัวอย่าง 100 186967
66แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 400 83485
67แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)ตัวอย่าง 37 20412
68ชุดข้อสอบ Present Simple Tenseตัวอย่าง 40 30657
69แนวข้อสอบกลุ่มประเทศอาเซียนตัวอย่าง 100 140513
70แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำตัวอย่าง 2178 23993
71ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครูตัวอย่าง 34 25436
72คอมพิวเตอร์และสารสนเทศตัวอย่าง 31 8282
73แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร ตัวอย่าง 36 28456
74การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1ตัวอย่าง 37 7100
75ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวอย่าง 44 10263
76แบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น)ตัวอย่าง 30 11048
77แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษาตัวอย่าง 70 25822
78แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1ตัวอย่าง 100 5654
79แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ตัวอย่าง 30 8086
80วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตัวอย่าง 31 9087
81แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทยตัวอย่าง 41 19827
82แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตัวอย่าง 54 21676
83แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1ตัวอย่าง 41 8253
84แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 2ตัวอย่าง 36 8488
85แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 ตัวอย่าง 30 6809
86แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4ตัวอย่าง 30 9266
87แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ตัวอย่าง 79 57935
88แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษาตัวอย่าง 50 20153
89แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. 2537ตัวอย่าง 30 11230
90แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ตัวอย่าง 146 92772
รวม90 วิชา 10582 ข้อ 1951993 ครั้ง