เพิ่มความสะดวกในการสร้างแบบทดสอบ
ขอให้ส่งตัวข้อสอบ พร้อมเฉลย จำนวน ชุดละ 10 ข้อขึ้นไป มาที่
atcomink@hotmail.com ทางเราจะสร้างให้เสร้จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง

เพิ่มชุดข้อสอบ

# ชื่อวิชา ตัวอย่าง จำนวนข้อ ทดสอบแล้ว
1ตัวอย่าง 0 407
2ตัวอย่าง 0 4601
3แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อตัวอย่าง 60 9323
4ข้อสอบ สังคมตัวอย่าง 50 42
5ตัวอย่าง 0 5802
6แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อตัวอย่าง 0 3598
7แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 1000 3662
8แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยชุดพรบการศึกษาตัวอย่าง 0 5910
9ตัวอย่าง 0 33830
10ตัวอย่าง 0 1962
11ตัวอย่าง 0 91
12ภาษาไทยตัวอย่าง 0 91
13ตัวอย่าง 0 11134
14แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenseตัวอย่าง 0 18594
15ตัวอย่าง 0 11642
16แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยตัวอย่าง 20 38666
17รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ตัวอย่าง 60 25079
18รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ตัวอย่าง 150 28021
19แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยตัวอย่าง 561 43313
20แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546ตัวอย่าง 21 35154
21แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติตัวอย่าง 50 46223
22แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่าง 30 21693
23แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่าง 40 26755
24แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่าง 30 20841
25แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตัวอย่าง 30 10920
26ประวีณาตัวอย่าง 100 26725
27แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อตัวอย่าง 50 15629
28แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษาตัวอย่าง 100 25745
29 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ ตัวอย่าง 50 30973
30 แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ ตัวอย่าง 60 18436
31 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อตัวอย่าง 52 9886
32แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตัวอย่าง 20 17843
33แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทมตัวอย่าง 100 4867
34 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ ตัวอย่าง 100 28995
35แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ตัวอย่าง 89 25029
36แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม ตัวอย่าง 30 6674
37ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ตัวอย่าง 50 1692
38ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)ตัวอย่าง 20 8120
39ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน ตัวอย่าง 61 5428
40 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษาตัวอย่าง 300 4759
41 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ ตัวอย่าง 100 4575
42แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 329 8456
43รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป (ครู กทม)ตัวอย่าง 100 3152
44 แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1,000 ข้อ ตัวอย่าง 625 3730
45 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมยตัวอย่าง 50 6515
46 แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยีตัวอย่าง 100 3668
47แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย ตัวอย่าง 100 4293
48แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง 100 4714
49 แบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียนตัวอย่าง 100 3421
50 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 100 ข้อ ตัวอย่าง 100 17470
51รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยตัวอย่าง 100 3509
52 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ตัวอย่าง 100 3377
53แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษาตัวอย่าง 82 6707
54รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2557-2558 ตัวอย่าง 32 14899
55แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ ตัวอย่าง 1000 21092
56ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียนตัวอย่าง 60 9860
57รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษตัวอย่าง 81 7080
58แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันตัวอย่าง 37 31646
59ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ ตัวอย่าง 35 24478
60แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตัวอย่าง 35 47398
61ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตัวอย่าง 70 28104
62แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูตัวอย่าง 50 77528
63แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2 ตัวอย่าง 37 9763
64แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการตัวอย่าง 31 38839
65แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัยตัวอย่าง 100 181586
66แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 400 81641
67แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)ตัวอย่าง 37 19814
68ชุดข้อสอบ Present Simple Tenseตัวอย่าง 40 28873
69แนวข้อสอบกลุ่มประเทศอาเซียนตัวอย่าง 100 139216
70แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำตัวอย่าง 2178 23424
71ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครูตัวอย่าง 34 25003
72คอมพิวเตอร์และสารสนเทศตัวอย่าง 31 8038
73แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร ตัวอย่าง 36 26222
74การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1ตัวอย่าง 37 6985
75ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวอย่าง 44 10084
76แบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น)ตัวอย่าง 30 9879
77แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษาตัวอย่าง 70 25367
78แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1ตัวอย่าง 100 5513
79แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ตัวอย่าง 30 7776
80วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตัวอย่าง 31 8876
81แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทยตัวอย่าง 41 19313
82แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตัวอย่าง 54 21111
83แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1ตัวอย่าง 41 8101
84แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 2ตัวอย่าง 36 8330
85แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 ตัวอย่าง 30 6728
86แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4ตัวอย่าง 30 9079
87แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ตัวอย่าง 79 55705
88แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษาตัวอย่าง 50 19667
89แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. 2537ตัวอย่าง 30 10061
90แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ตัวอย่าง 146 91339
รวม90 วิชา 10573 ข้อ 1880160 ครั้ง