เพิ่มความสะดวกในการสร้างแบบทดสอบ
ขอให้ส่งตัวข้อสอบ พร้อมเฉลย จำนวน ชุดละ 10 ข้อขึ้นไป มาที่
atcomink@hotmail.com ทางเราจะสร้างให้เสร้จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง

เพิ่มชุดข้อสอบ

# ชื่อวิชา ตัวอย่าง จำนวนข้อ ทดสอบแล้ว
1ตัวอย่าง 1 264
2ตัวอย่าง 2 694
3ตัวอย่าง 0 1899
4ตัวอย่าง 6 7137
5แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อตัวอย่าง 60 15998
6ข้อสอบ สังคมตัวอย่าง 50 51
7ตัวอย่าง 6 8338
8แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อตัวอย่าง 0 4231
9แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 1000 5740
10แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยชุดพรบการศึกษาตัวอย่าง 0 8851
11ตัวอย่าง 0 37711
12ตัวอย่าง 0 2851
13ตัวอย่าง 0 99
14ภาษาไทยตัวอย่าง 0 99
15ตัวอย่าง 6 13670
16แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenseตัวอย่าง 0 23252
17ตัวอย่าง 0 18317
18แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยตัวอย่าง 20 41019
19รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ตัวอย่าง 60 27338
20รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ตัวอย่าง 150 30280
21แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยตัวอย่าง 561 45163
22แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546ตัวอย่าง 21 37376
23แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติตัวอย่าง 50 49164
24แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่าง 30 23250
25แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่าง 40 29982
26แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่าง 30 21878
27แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตัวอย่าง 30 11767
28ประวีณาตัวอย่าง 100 29679
29แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อตัวอย่าง 50 16495
30แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษาตัวอย่าง 100 26874
31 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ ตัวอย่าง 50 32089
32 แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ ตัวอย่าง 60 25111
33 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อตัวอย่าง 52 11112
34แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตัวอย่าง 20 20981
35แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทมตัวอย่าง 100 5198
36 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ ตัวอย่าง 100 31949
37แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ตัวอย่าง 89 26490
38แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม ตัวอย่าง 30 8166
39ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ตัวอย่าง 50 2139
40ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)ตัวอย่าง 20 9181
41ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน ตัวอย่าง 61 6380
42 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษาตัวอย่าง 300 5323
43 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ ตัวอย่าง 100 5212
44แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 329 10534
45รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป (ครู กทม)ตัวอย่าง 100 3760
46 แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1,000 ข้อ ตัวอย่าง 625 4229
47 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมยตัวอย่าง 50 10372
48 แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยีตัวอย่าง 100 4540
49แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย ตัวอย่าง 100 5386
50แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง 100 5462
51 แบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียนตัวอย่าง 100 4471
52 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 100 ข้อ ตัวอย่าง 100 19314
53รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยตัวอย่าง 100 4221
54 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา ตัวอย่าง 100 3823
55แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษาตัวอย่าง 82 7797
56รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2557-2558 ตัวอย่าง 32 15390
57แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ ตัวอย่าง 1000 21725
58ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียนตัวอย่าง 60 10565
59รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษตัวอย่าง 81 7969
60แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันตัวอย่าง 37 33099
61ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ ตัวอย่าง 35 25232
62แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตัวอย่าง 35 48670
63ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตัวอย่าง 70 29421
64แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูตัวอย่าง 50 79916
65แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2 ตัวอย่าง 37 10041
66แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการตัวอย่าง 31 39821
67แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัยตัวอย่าง 100 192866
68แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 400 85522
69แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)ตัวอย่าง 37 21199
70ชุดข้อสอบ Present Simple Tenseตัวอย่าง 40 32414
71แนวข้อสอบกลุ่มประเทศอาเซียนตัวอย่าง 100 143957
72แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำตัวอย่าง 2178 25173
73ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครูตัวอย่าง 34 25773
74คอมพิวเตอร์และสารสนเทศตัวอย่าง 31 8638
75แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร ตัวอย่าง 36 29802
76การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1ตัวอย่าง 37 7203
77ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวอย่าง 44 10481
78แบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น)ตัวอย่าง 30 22866
79แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษาตัวอย่าง 70 26267
80แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1ตัวอย่าง 100 5717
81แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ตัวอย่าง 30 8248
82วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตัวอย่าง 31 9249
83แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทยตัวอย่าง 41 21051
84แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตัวอย่าง 54 23670
85แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1ตัวอย่าง 41 8416
86แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 2ตัวอย่าง 36 8593
87แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 ตัวอย่าง 30 6902
88แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4ตัวอย่าง 30 9415
89แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ตัวอย่าง 79 60363
90แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษาตัวอย่าง 50 20641
91แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. 2537ตัวอย่าง 30 23048
92แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ตัวอย่าง 146 93730
รวม92 วิชา 10594 ข้อ 2065760 ครั้ง