แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. กรณีใดมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าลาออกจากราชการ
  ลดขั้นเงินเดือน
  ให้ออก
  ปลดออก
  ไล่ออก
2. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
  กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา
  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
3. ในการดำเนินการทางวินัย ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ความเห็นขัดแย้งกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้ ผอ.สพท.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  ความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจต่างเขตพื้นที่ ให้เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  ความเห็นขัดแย้งต่างส่วนราชการ ให้รมต. วินิจฉัยชี้ขาด
  กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
4. มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
  กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พัฒนาวิชาชีพครู
5. การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนในเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของใคร
  ผู้ปกครอง
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
  ให้ความเห็นหรือคำแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวง
7. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู
8. ผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจลงโทษตาม ข้อใด
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ข้อ ก และ ข ถูก
9. โทษทางวินัยได้แก่ข้อใด
  ว่ากล่าวตักเตือน
  พักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  ยกข้อกล่าวหา
  ภาคทัณฑ์
10. กรณีไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
  ครบ 2 ปีแล้วสั่งให้ออกจากราชการ
  ไม่ต้องรอให้ครบ 2 ปีแล้วสั่งให้ออกจากราชการ
  ครบ 1 ปีแล้วสั่งให้ออกจากราชการ
  ไม่ต้องรอให้ครบ 1 ปีแล้วสั่งให้ออกจาก ราชการ
11.
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
12. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ กล่าวไว้ในหมวดใด ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  ความมุ่งหมายและหลักการ
  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
  ระบบการศึกษา
  แนวการจัดการศึกษา
13. สิทธิประโยชน์ที่ผู้จัดการศึกษาจะพึงได้รับ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  การสนับสนุนจากรัฐ
  เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การลดหย่อนภาษีทั่วไป
  การยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
14. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
  ตัดเงินเดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ให้ออก
  ปลดออก
15. คณะกรรมการชุดใดต่อไปนี้ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน
  สภาการศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้แทนองค์กรชุมชน
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
17. จุดมุ่งหมายของสาระหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทุกด้านยกเว้นข้อใด
  ความรู้ความคิด
  ความเป็นพลเมืองดี
  ความสามารถ
  ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
18. ข้อใดไม่ใช่ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
  การให้ทรัพย์สิน เพื่อให้ตนเองได้รับการแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยง ธรรม
  เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
  เล่นการพนันเป็นอาจิณหรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน หรือนักศึกษา
  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร
19. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
  ลดขั้นเงินเดือน
  ให้ออก
  ปลดออก
  ไล่ออก
20. ข้อใดไม่ใช่การรักษาวินัย
  ต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  ต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน
  ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
  กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความจริงภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย
21. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ไล่ออก ถ้ามีเหตุผลอันควรลดหย่อนผ่อนโทษ ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก
  การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควร ลดหย่อน
  กระทำความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
  ทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ ให้ออก หรือปลดออกภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย
22. การกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหน้าที่ของใคร
  กรมวิชาการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสภาการศึกษาศึกษาภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย
23. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพครู
  กำหนดมาตรฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพ
  พัฒนาวิชาชีพ
  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
24. การร้องทุกข์เป็นไปตามข้อใด
  ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก ผู้บังคับบัญชา
  ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  ให้ดำเนินการภายใน 30 วัน
  ถูกทุกข้อ
25. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัย การดาเนินการตามข้อใดถูกต้อง
  การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ผอ.สพท.ลงมา ให้รายงานไปยัง ผอ.สพท.
  การรายงานการดำเนินการวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผอ.สพท. ลงมา ให้รายงานไป ผอ.สพท. และ ก.ค.ก.ค.ศ.
  การดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาเหนือ ผอ.สพท. ขึ้นไปให้รายงาน ก.ค.ก.ค.ศ. พิจารณา
  ถูกทุกข้อ
26. การจัดการศึกษาภาคบังคับให้บุคคลตามข้อใดไม่ถูกต้อง
  จัดให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก
  จัดการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี
  สอบได้ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 9 แล้ว
  อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
27. ใครมีหน้าที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
  สถานศึกษา
  ครอบครัวและชุมชน
  องค์กรชุมชน องค์กรและสถาบัน
  สถานศึกษาร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกข้อ
28. มาตรา 49 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อย่างทั่วถึง
  รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  ผู้พิการ ผู้ยากไร้ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมีสิทธิได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
  เพื่อให้ผู้พิการได้รับการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
29. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
  มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น
  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก
30. กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  มาตรา 43
  มาตรา 49
  มาตรา 81
  มาตรา 80
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ