แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ปาล์มทำการทดลองนำเหรียญมาขูดวัสดุ ต่างๆ และบันทึกผลการทดลอง ได้ดังตารางด้านล่าง คำถาม จากผลการทดลอง ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องและกระจกมีความแข็ง มากกว่าเหรียญ
  ไม้และพลาสติกมีความแข็ง น้อยกว่าเหรียญ
2. ข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด
  ปู กิ้งกือ
  เหา ด้วงกว่าง
  กะท่าง จงโคร่ง
  กัลปังหา ปะการัง
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  เกิดขึ้นได้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นสัตว์
  ใช้ระยะเวลานานกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
  ไม่ต้องมีการผสมของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
  ต้องมีการปฏิสนธิ
4. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  ส่วนสูง
  สีผิว
  ลักยิ้ม
  นิสัย
5. ปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน เกี่ยวข้อง กับข้อใด
  โลก – ดวงจันทร
  โลก – ดวงอาทิตย
  ดวงอาทิตย์ – ดวงจันทร์
  ไม่มีคำตอบที่ถูก
6. กลางวันกลางคืนเกิดจากสาเหตุใด
  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
  ดวงจันทร์โคจรรอบโลก
  แกนของโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา
  โลกหมุนรอบตัวเอง
7. การทดลองนำถุงทรายแขวนไว้กับเส้นเอ็น และเส้นด้าย เปรียบเทียบว่าเส้นเอ็น หรือเส้นด้ายรับน้ำหนักถุงทรายได้มาก กว่ากัน อยากทราบว่าเป็นการทดลองเพื่อ หาสมบัติด้านใดของวัสด
  ความแข็ง
  ความยืดหยุ่น
  ความเหนียว
  การนำความร้อน
8. ข้อใดเกิดขึ้นจากการที่น้ำได้รับความร้อน
  หยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
  ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำ
  น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
  น้ำกลายเป็นไอน้ำ
9. แม่บอกให้ ด.ช.ต้น สังเกตว่าฝนตกมากน้อยเพียงใด เพื่อเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วมด.ช.ต้น ควรเลือกใช้เครื่องมือในข้อใดตรวจสอบ
  เรนเกจ
  วินด์เวน
  บารอมิเตอร์
  เทอร์มอมิเตอร์
10. ประเทศใดในทวีปเอเชีย จะเห็นดวงอาทิตย์ ขึ้นก่อนประเทศอื่น
  จีน
  ไทย
  ญี่ปุ่น
  เวียดนาม
11. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
12. ปลาชนิดใดคนนิยมผสมเทียมเพื่อช่วยเพิ่มจํานวนปลาในธรรมชาติ
  ปลาช่อน
  ปลาดุก
  ปลาหมอ
  ปลาบึก
13. หนูทำการทดลองนำแท่งวัตถุทั้ง 3 แท่ง ติดก้อนดินน้ำมันแล้วนำมาจ่อเปลวไฟ ทิ้งไว้สักครู่ จากการทดลองนักเรียนคิดว่า ดินน้ำมันจากแท่งใดจะหล่นลงมาเป็น อันดับแรก
  แท่งแก้ว
  แท่งเหล็ก
  แท่งอะลูมิเนียม
  หล่นพร้อมกันทั้ง 3 แท่ง
14. ปรากฏการณ์ใดไม่ได้เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
  การขึ้นตกของดวงดาว
  กลางวัน – กลางคืน
  น้ำขึ้น – น้ำลง
  การเกิดทิศ
15. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืช โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ใช้สันมีดขูดเนื้อเยื่อลําเลียงบริเวณกิ่งออกให้หมด
  นําส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชมาเลี้ยงในขวดที่มีอาหารสังเคราะห์
  นําเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชมาทําความสะอาดแล้วนําไปฆ่าเชื้อ
  นําขวดวางไว้ในห้องที่ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และความสว่าง
16. เกสรเพศเมียบางชนิดจะมีลักษณะเป็นขนบางชนิดจะมีลักษณะเหนียวเพื่อประโยชน์อะไร
  เพื่อให้ละอองเรณูเกาะติดอยู่ได้
  ช่วยล่อแมลงให้มาตอมเพื่อช่วยผสมเกสร
  ช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆ
  ช่วยสร้างเซลล์สืบพันธุ์
17. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
18. ข้อใดเป็นสมบัติของแก๊ส
  มีความหนาแน่นมาก
  มีปริมาตรไม่คงท
  มีรูปร่างไม่แน่นอน
  ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
19. ถ้านำเทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน ไปวัดอุณหภูมิ โดยอันหนึ่งวัดอุณหภูมิกลางแดด ส่วนอีก อันหนึ่งวัดอุณหภูมิใต้ต้นไม้ ผลจะเป็น อย่างไร
  เทอร์มอมิเตอร์อันที่วัดอุณหภูมิ กลางแดดมีอุณหภูมิสูงกว่า
  เทอร์มอมิเตอร์อันที่วัดอุณหภูมิ ใต้ต้นไม้มีอุณหภูมิสูงกว่า
  เทอร์มอมิเตอร์ทั้ง 2 อัน บอกอุณหภูมิเท่ากัน
  ไม่มีคำตอบที่ถูก
20. ถ้าประเทศไทยเป็นช่วงเวลากลางวันประเทศใดจะเป็นช่วงเวลากลางคืน
  มาเลเซีย
  จีน
  เวียดนาม
  อังกฤษ
21. ค่าความหนาแน่นของวัตถุมีความสัมพันธ์ กับข้อใด
  มวล และความดัน
  มวล และปริมาตร
  ความดัน และอุณหภูมิ
  ความดัน และปริมาตร
22. ข้อใดคือหลักในการเกิดลม
  อากาศเย็นลอยตัวต่ำ อากาศร้อน จะเคลื่อนเข้ามาแทนที่
  อากาศร้อนไหลลงต่ำ อากาศเย็น จะไหลเข้าแทนที่
  อากาศร้อนขยายตัวลอยสูงขึ้น อากาศเย็นจะเคลื่อนเข้าแทนที่
  อากาศร้อนจัดและอากาศเย็นจัด จะเคลื่อนมาแทนที่ซึ่งกันและกัน
23. ถ้าต้องการให้ต้นเฟื่องฟ้าต้นเดียวมีดอกหลายสี ควรใช้วิธีขยายพันธุ์วิธีใด
  ตอนกิ่ง
  ติดตา
  โน้มกิ่ง
  ทาบกิ่ง
24. เพราะเหตุใดในการสร้างเขื่อนจึงออกแบบ ให้ฐานเขื่อนมีความหนามากกว่าส่วน สันเขื่อน
  เพราะน้ำในระดับลึกไหลแรงกว่า ระดับตื้น
  เพื่อให้ยึดติดกับพื้นด้านล่างได้โดย ไม่โยกคลอน
  เพราะที่ระดับน้ำลึกความดันของน้ำ จะมีค่ามากกว่าระดับน้ำตื้น
  เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ใน ปริมาณมาก
25. จากผลการทดลอง สรุปได้ว่าอย่างไร

  แรงสองแรงสามารถรวมเป็นหนึ่ง แรงได้
  แรงสองแรงย่อมมีค่ามากกว่าแรง หนึ่งแรง
  แรงที่กระทำต่อวัตถุต่างชนิดกันย่อม มีค่าไม่เท่ากัน
  วัตถุที่มีขนาดเล็กจะมีค่าแรง มากระทำมาก
26. เมื่อไอน้ำกระทบความเย็นจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างไร
  ลอยสูงขึ้นไปในอากาศ
  รวมตัวกลายเป็นน้ำแข็ง
  ควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ
  ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ
27. ผลมะละกอ เจริญมาจากสิ่งใด
  ใบ
  ดอก
  เมล็ด
  รังไข่
28. เมื่อเทนมข้นหวานจากกระป๋องลงในขวด นมข้นหวานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  มีความหวานเพิ่มมากขึ้น
  มีความหวานเพิ่มมากขึ้น
  เปลี่ยนรูปร่างเหมือนขวด
  มีความข้นเพิ่มมากขึ้น
29. ข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด
  ปู กิ้งกือ
  เหา ด้วงกว่าง
  กะท่าง จงโคร่ง
  กัลปังหา ปะการัง
30. เปิ้ลต้องการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องใด

  ปริมาตรของวัตถ
  ผลลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำต่อ วัตถุ
  ผลลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำต่อ วัตถุ
  ความหนาแน่นของวัตถุต่างชนิด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ