แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบเรื่อง
1. สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงกับข้อใด

  การนำเข้าข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์เครื่องมือ
  การแสดงข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์
  การแสดงข้อมูลออกทางจอภาพ
  การนำเข้าข้อมูล
2. หลักการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงกับข้อใด
  วิธีแก้ปัญหาควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหา
  ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข
  การแก้ปัญหาควรใช้วิธีการลองผิดลองถูกเสมอ
  การแก้ปัญหาควรมีที่ปรึกษา
3. ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
  เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการสร้างตาราง
  ใช้ซอฟต์แวร์โปรเดสทอปสร้างงานนำเสนอ
  ใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ดพิมพ์รายงานการประชุม
  ใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซสคำนวณตัวเลขจำนวนมาก
4. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะแก่การเก็บรักษา
  ทำให้การจัดการสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่นคล่องตัว
  ทำให้การจัดการสารสนเทศสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
  ทำให้ได้สารสนเทศที่ดีเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ และเผยแพร่ต่อผู้อื่น
5. การตรวจสอบข้อผิดพลาดทางตรรกะ (logical error) มีวิธีการอย่างไร
  ทดสอบโปรแกรมด้วยการเขียนโปแกรมที่มีชุดคำสั่งใกล้เคียงกันมาใช้งานคู่กันเพื่อเปรียบเทียบการทำงาน
  ทดสอบด้วยการว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบการใช้งานของโปรแกรม
  ทดสอบโปรแกรมด้วยการสมมติสถานการณ์ต่างๆตามที่ใช้งานจริง
  ทดสอบโปรแกรมด้วยชุดข้อมูลที่สมมติขึ้นมา
6. ถ้านักเรียนต้องการฝึกเขียนโปรแกรมควรฝึกเขียนโปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมครั้งแรก
  ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN)
  ภาษาปาสคาล (Pascal)
  ภาษาเบสิก (BASIC)
  ภาษาซี (C)
7. ข้อความและสัญลักษณ์มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างไร
  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาไปในแนวทางเดียวกัน
  ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการทำงาน
  ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
  ช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น
8. ซอฟต์แวร์อะไรที่ช่วยในการแก้ปัญหาการจัดการเอกสารต่างๆ
  ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด
  ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส
  ซอฟต์แวร์ไโครซอฟต์พาวเวอร์พอยนต์
  ซอฟต์แวร์โปรเดสก์ท็อป
9. กระบวนการเทคโนโลยี คืออะไร
  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบนวม การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการและการกระทำของข้อมูลข่าวสาร
  เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบความถูกต้อง
  เป็นกระบวนการ การกระทำของข้อมูลข่าวสาร
  ถูกทุกข้อ
10. "การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำได้โดยนำความกว้างมาคูณกับความยาว" จากข้อความ ข้อมูลออกคืออะไร
  ความต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  ขนาดของความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  วิธีการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
11. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมข้อใดเหมาะสมกับงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานคำนวณ
  ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN)
  ภาษาปาสคาล (Pascal)
  ภาษาเบสิก (BASIC)
  ภาษาซี (C)
12. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา
  เพราะต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ที่สุดโดยไม่มีข้อบกพร่อง
  เพราะต้องการปกปิดข้อบกพร่องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
  เพราะต้องการประหยัดเวลาในการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
  เพราะต้องการใช้เป็นข้อมูลในการจัดกำลังคนเพื่อแก้ปัญหา
13. ซอฟต์แวร์แอกเซส ช่วยแก้ปัญหาอะไร
  ช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบ
  ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข
  ช่วยแก้ปัญหาการเก็บข้อมูลโดยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  ช่วยแก้ปัญหาการจัดการทำงานเอกสารต่างๆ
14. กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน
  2
  4
  5
  6
15. ผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเป็นพิเศษ
  การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  การซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสำนักงาน
  ภาษาคอมพิวเตอร์
16. ทำไมถึงต้องวิเคราะห์ผลการทดลอง
  เพื่อให้แม่นยำมากขึ้น
  เพื่อหาคำตอบว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงหรือไม่
  เพื่อไม่ให้มีการบกพร่อง
  เพราะมันต้องทำ
17. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนใดช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  การรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผลข้อมูล
  การทำสำเนา
  การจัดเก็บ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ