แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษา
  กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
  กำหนดความต้องการอัตรากำลังและ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
  เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขต พื้นที่การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย
2. ข้อใด คือวันเริ่มต้นของปีการศึกษา
  วันที่ 1 พฤษภาคม
  วันที่ 15 พฤษภาคม
  วันที่ 16 พฤษภาคม
  วันที่ 17 พฤษภาคม
3. หากท่านถูกลงโทษทางวินัยและ จรรยาบรรณ ในขั้นแรกท่านจะดำเนินการ อย่างไร
  ร้องทุกข์
  ร้องเรียน
  อุทธรณ์
  ฟ้องศาลปกครอง
4. ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของครู
  เงินเดือน
  การลา
  การไปราชการ
  การได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ แก้ปัญหา
  Problem Solving
  Concept mapping
  Decision making
  Case Study
6. วิธีการสอนแบบใดที่ให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
  บทบาทสมมติ
  สาธิต
  โครงงาน
  สืบค้น
7. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไม่ได้ กำหนดสิทธิในการรับการศึกษาสำหรับคน พิการในเรื่องใด
  สิ่งอำนวยความสะดวก
  สื่อ บริการ
  ความช่วยเหลืออื่นใด
  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
8. ให้แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ได้ตาม ข้อใด
  กลุ่มสาระ
  กลุ่มงาน
  ฝ่าย
  กลุ่ม
9. กรณี พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ถูก จับกุมข้อหารับส่วยน้ำมันเถื่อน ฯนั้น เป็น ตำรวจสังกัดหน่วยใด
  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
  กองบัญชาการตำรวจนครบาล
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพ ติด
10. ข้อใดเป็นอัตราการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว ของนักเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
  1,700 บาท/คน
  1,900 บาท/คน
  3,500 บาท/คน
  3,800 บาท/คน
11. “ครู” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร?
  เคารพ
  ผู้ควรแก่การเคารพ
  หนัก
  ผู้สั่งสอนศิษย์
12. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์...กล่าวไว้ใน มาตราใด ก. 6 ข. มาตรา 7 ค. มาตรา 8 ง. มาตรา 9
  มาตรา 6
  มาตรา 7
  มาตรา 8
  มาตรา 9
13. ครูที่ประพฤติผิดในทางชู้สาว หรือมีพฤติกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึ่ง ประสงค์ตามข้อใด
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อสังคม
14. ข้อใดไม่ใช่ประเภทการประเมินผลที่จำแนก ตามระบบการวัด
  อิงตนเอง
  อิงเกณฑ์
  อิงกลุ่ม
  อิงสภาพจริง
15. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตรากฎหมายในปัจจุบัน คือ
  สนช.
  สปช.
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  นายกรัฐมนตรี
16. อัตราส่วนของครูผู้ควบคุมต่อนักเรียนใน การพาไปนอกสถานศึกษา
  1 ต่อ 20
  1 ต่อ 25
  1 ต่อ 30
  1 ต่อ 35
17. ข้อใดไม่ใช่หลักการการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการศึกษา
  มีเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลาย ในการปฏิบัติ
  มีการรวมอำนาจจากเขตพื้นที่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ ส่วนกลาง
  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  มีการระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการจัด การศึกษา
18. การลดธงครึ่งเสาต้องดำเนินการอย่างไร
  ชักขึ้นในระดับความสูง2/3ของความสูงเสา ธง
  ชักขึ้นในระดับความสูง1/2ของความสูงเสา ธง
  ชักขึ้นถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความ สูง1/3ของเสาธง
  ชักธงถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความสูง 2/3ของเสาธง
19. ศูนย์กลางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน ได้แก่
  ส่วนราชการ
  รัฐบาล
  ประชาชน
  ถูกทุกข้อ
20. นายกรัฐมนตรี คนแรกของไทย คือ
  พระยาพหลพลพยุหเสนา
  นายควง อภัยวงศ์
  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
21. สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา นอกโรงเรียนเป็นผู้จัด เรียกว่าอะไร
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์การเรียน
  โรงเรียนเอกชน
22. กรณีร้องทุกข์กระทำได้ในกรณีใด
  ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์
  ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
  คับข้องใจผู้บังคับบัญชา
  ถูกทุกข้อ
23. ให้ตำแหน่งคณาจารย์ เป็นตำแหน่งทาง วิชาการ ยกเว้น ข้อใด
  อาจารย์
  รองผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ศาสตราจารย์
24. การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนควร ใช้เครื่องมือใด
  แบบสังเกต
  เเบบสอบถาม
  ข้อสอบเเบบเลือกตอบ
  ข้อสอบเเบบเขียนตอบ
25. ครูเมาสุราคุมสติไม่อยู่เป็นที่รังเกียจของสังคม ขาดจรรยบรรณในข้อใด
  ต่อตนเอง
  ต่อวิชาชีพ
  ต่อสังคม
  ต่อชุมชน
26. การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งใดที่กฏหมาย กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อสรรหา บุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
  ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาจาก บุคคลภายนอก
  ถูกทุกข้อ
27. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึ่ง ประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน สถานศึกษาทุกแห่ง หมายถึงข้อใด
  มาตรฐานการศึกษา
  คุณภาพการศึกษา
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาตลอดชีวิต
28. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ
  ด้านความคิด ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก
  ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม
  ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้าน ความรู้สึก
  ไม่มีข้อใดถูก
29. ประเทศที่ผลิต แอนติบอดีรักษาอีโบลา‘ ได้ เป็นชาติแรกของโลก คือ
  ไนจีเรีย
  อเมริกา
  ไทย
  จีน
30. ใครเป็นประธานกรรมการการคุ้มครองเด็ก แห่งชาติ
  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ