แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1,000 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครู
1. หลักสูตรท้องถิ่นหมายถึงข้อใด
  ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
  ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดหลักสูตรแกน
  ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
  ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
2. ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายใดต่อไปนี้ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
  เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ศึกษานิเทศก์
  ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ข้าราชการทุกคนควรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. หากถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดมาตรฐานวิชาชีพ
  ถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพ
  ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
  ไม่สามารถสอนนักเรียนได้
  ถูกออกจากระบบราชการ
4. ข้อใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
  ให้เป็นกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
5. เอกสารในข้อใดหมายถึงแบบรายงานผลการสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ไม่มีข้อถูก
6. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่าง ๆ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่สำคัญ คือข้อใด
  ระยะเวลา ที่จัดการศึกษา
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
  ตัวผู้เข้ารับการศึกษา
  จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
7. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผลนักเรียนทีดี
  แฟ้มสะสมงาน
  สถานการณ์ เงื่อนไข
  เป็นปรนัย
  แบบทดสอบ
8. การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนใช้ในเรื่องใดบ้าง
  เรียนวิชาคอมพิวเตอร์
  บริหารการศึกษา
  วิจัยการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
9. ทำไมการวิจัยจึงต้องอาศัยสถิติมาก
  เพราะสถิติเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สรุปคุณสมบัติของข้อมูลอย่างมีเหตุผล
  เพราะสถิติเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มทักษะอันเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
  เพราะสถิติเป็นตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลเชิงคุณภาพทำให้แปลผลได้ถูกต้องชัดเจน
  เพราะสถิติเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยชนิดต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของบรรดานักวิจัย
10. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบไปด้วยหมวดต่างๆ ข้อใดไม่ได้กล่าวเอาไว้
  หมวดที่ว่าด้วย หน้าที่ของชนชาวไทย
  หมวดที่ว่าด้วย การปกครองส่วนภูมิภาค
  หมวดที่ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
  หมวดที่ว่าด้วยคณะรัฐมนตรี
11. หากนักเรียนในห้องของคุณครูซุกซนไม่สนใจทำงานหรือการบ้านที่ครูมอบให้ คุณครูจะอ่านบทความเรื่องใดก่อน
  หลักสูตรสถานศึกษา
  เทคนิควิธีสอน
  จิตวิทยาการเรียนรู้
  ปรัชญาการศึกษา
12. การจัดทำแผนการสอนก่อประโยชน์อย่างไร
  ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการล่วงหน้าเป็นการนำเทคนิควิธีการสอนการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ
  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิคการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อ การวัดผลประเมินผลตลอดจนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็น
  เป็นคู่มือการสอนสำหรับครูผู้สอนและครูที่สอนแทนนำไปปฏิบัติการสอนอย่างมั่นใจ
  ทุกข้อที่กล่าวมา
13. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การมีส่วนร่วม
  การกระจายอำนาจ
  การกำกับติดตามประเมินผล
  การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
14. DISK DRIVE ที่มีความจุ 1.44 MB คือข้อใด
  FLOPPY DISK
  HARD DISK
  CD- ROM
  CD-RW
15. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
  มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
  มีการนำหลักสูตรไปใช้
  มีการใช้สื่อประกอบการสอน
16. ข้าราชการพลเรือนมี 3 ประเภทข้อใดไม่ใช่
  ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
  ข้าราชการพลเรือนประจำต่างประเทศพิเศษ
  ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
17. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา
  Problem Solving
  Concept mapping
  Decision making
  Case Study
18. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ผู้เรียนลงมือทำ
  ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  ผู้เรียนวิพากษ์วิจารณ์สื่อที่ครูสร้าง
  เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน
19. ข้อใดเป็นโปแกรมที่เรียกดูข้อมูลใน Internet
  Photoshop
  Internet Explorer
  Netscape
  ข้อ และ ข้อ ถูก
20. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในมาตราใดของ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  มาตรา 29
  มาตรา 30
  มาตรา 31
  มาตรา 32
21. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงกับข้อใด
  Supporter
  Helper and Advisor
  supporter and Encourager
  ถูกทุกข้อ
22. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป
  2545
  2546
  2547
  2548
23. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณลักษณะของสมองซีกซ้าย
  ตรรก ความมีเหตุผล
  ความคิดสร้างสรรค์
  จิตนาการ
  การทำหลายอย่างพร้อมๆกัน
24. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร
  1 ตัวอักษร
  1,000 ตัวอักษร
  1,024 ตัวอักษร
  1,042 ตัวอักษร
25. หน่วยงานตามโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  สำงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
26. หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการสอน สื่อประเภทใดทีทำให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด
  สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากภาพยนตร์
  สื่อและประสบการณ์เรียนรู้การศึกษานอกสถานที่
  สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากการแสดงละคร
  สื่อและประสบการณ์จากการสาธิต
27. ใคร ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ครูอัตราจ้างรายเดือนในสถานศึกษา
  ข้าราชการพลเรือนในสำนักงานเขตฯ
  ศึกษานิเทศก์
28. ข้อใดคือภาพของความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชนบท
  จำนวนหมู่บ้านยากจนในชนบทลดลง
  คนยากจนในชนบทลดลง
  รายได้ต่อหัวของคนในชนบทโดยภาพรวมสูงขึ้น
  ถูกทุกข้อ
29. เหตุผลสำคัญที่ต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้บัญญัติขึ้น
  เพื่อให้มีระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม่
  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรกลางเดียวกัน
  เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
30. บุคคลใดต่อไปนี้มีสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษา
  ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
  องค์กรชุมชน
  สถานประกอบการ
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ