รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป (ครู กทม)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำรวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก
1. นายเนวิน ชิดชอบ เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยลีกล์ ทีมอะไร
  บุรีรัมย์
  ขอนแก่น
  การท่าเรือ
  ศรีสะเกษ
2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดว่าเป็นวันแห่งพระสงฆ์หมายถึงข้อใด
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฐมีบูชา
3. ถนนสายแรกในประเทศไทยคือถนน
  ถนนเจริญกรุง
  ถนนดินแดน
  ถนนจรัญสนิทวงศ์
  ถนนพระราม 1
4. คำขวัญของกรุงเทพมหานคร คือข้อใด
  เมืองงามแสน แดนพุทธศาสน์ ดารดาษนักรบ ครบบริบูรณ์ พูนศิลปวัฒนธรรม
  เมืองธรรมะ พระศักด์ิสิทธ์ิ เป็ นมิตรทั่วแดน แคว้นยิ่งใหญ่
  พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนจิตร เพ่งพิศวัดพระแก้ว
  ไม่มีข้อถูก
5. พายุ อะไรที่เป็นภัยอันตราย และทำความเสียหายในสหรัฐอเมริกา เป็นประจำ
  พายุไซโคลน
  พายุเฮอร์ริเคน
  พายุใต้ฝุ่น
  พายุดีเปรสชั่น
6. กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงคร้ังที่ 2 เมื่อใด
  1 เม.ย.2311
  7 มี.ค.2310
  7 เม.ย.2311
  7 เม.ย.2310
7. อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ
  อุโมงค์บ้านช่องเขา
  อุโมงค์ขุนตาน
  อุโมงค์พญาไท
  อุโมงค์ปากคลอง
8. คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล แมกไซไซ คือใคร
  พล.ต. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
  ศาสตราจารย์ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  หม่อมเจ้าสิทธพร กฤษาดากร
9. มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ “กีฬาโอลิมปิกส์” อยากทราบว่า โอลิมปิกส์ ครั้งแรกจัดที่ประเทศ อะไร
  อุรุกวัย
  อิตาลี
  เยอรมนี
  กรีซ
10. การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ( เมาแล้วขับ ) อยู่ที่ระดับใด ถือว่าเมา
  เกิน ๔๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๗ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
11. ใบกระท่อม เป็นพืชเสพติด ที่มีฤทธ์ิประเภทใดต่อระบบประสาท
  กดประสาท
  หลอนประสาท
  กระตุ้นประสาท
  ออกฤทธ์ิหลายอย่าง
12. วันศิลปิ นแห่งชาติ ตรงกับวันที่เท่าไร
  ๒๐ ก.พ.
  ๒๓ ก.พ.
  ๒๔ ก.พ.
  ทุกข้อที่ออกมาไม่มีข้อถูก
13. ประเทศไทยเริ่มใช้ธงไตรรงค์ เมื่อใด
  ปี พ.ศ.๒๔๖๐
  ปี พ.ศ.๒๔๖๕
  ปี พ.ศ.๒๔๗๐
  ปี พ.ศ.๒๔๗๕
14. การปรับฮวงจุ้ยทำเนียบรัฐบาล โดยนายกอร์ปศักด์ิ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้ เจ้าหน้าที่สวนนงนุชมาปรับภูมิทัศน์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่เท่าไหร
  1 ต.ค.53
  2 ต.ค.53
  3 ต.ค.53
  4 ต.ค.53
15. ประเพณี ตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณี ใน พุทธศาสนาของชาวไทย โดยชาวบ้านจะนำ ดอกไม้ ที่มีชื่อว่า ดอกเข้าพรรษา มาตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา ของทุกปี มีขึ้นที่จังหวัดใด
  จังหวัดลพบุรี
  จังหวัดเพชรบุรี
  จังหวัดราชบุรี
  จังหวัดสระบุรี
16. สนามเวมบลีย์แห่งใหม่ในประเทศอังกฤษ ใช้เวลา 6 ปี ครึ่ง ในการสร้างใช้เงินท้ังหมด 800 ล้านปอนด์ ถามว่าสนามแห่งนี้จุคน ได้เท่าไร
  8 หมื่นคน .
  9 หมื่นคน
  1 แสนคน
  1 แสน 1 หมื่นคน
17. ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการในเรื่องของยาเสพติด ภายใต้ชื่อยุทธศาสตร์ “5 รั้วป้ องกัน” หมายถึง อะไรบ้าง
  รั้วชายแดน รั้วสถาบัน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว
  รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว
  รั้วสถาบัน รั้วครอบครัว รั้วโรงเรียน รั้วชุมชน รั้วบ้าน
  รั้วสถาบัน รั้วโรงเรียน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วบ้าน
18. พระปิยะมหาราช ทรงมี พระนามเดิมว่า อย่างไร
  เจ้าฟ้ากุ้ง
  เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์
  เจ้าฟ้าชายลิม
  เจ้าฟ้าวชิรุณหิศ
19. การปลูกหญ้าแฝก เพื่อรักษาหน้าดิน จัดอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านใด
  ด้านแหล่งน้ำ
  ด้านการเกษตร
  ด้านสิ่งแวดล้อม
  ด้านทรัพยากรธรณี
20. ข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  ค่าแรงข้ันต่ำคือ อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือตามกฎหมายกำหนด
  ค่าแรงข้ันต่ำคือ อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างในอัตราต่ำสุดของกฎหมายที่กำหนด
  ค่าแรงข้ันต่ำคือ อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างในองค์กรของตนให้ได้รับต่ำสุดที่กฎหมายกำหนด
  ค่าแรงข้ันต่ำในแต่ละพื้นที่จะถูกกำหนดโดยเท่าเทียมกัน
21. กรุงสุโขทัยได้รับการสถาปนาเป็นอาณาจักรของคนไทยเมื่อ พ.ศ.ใด
  1792
  1798
  1799
  1785
22. ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ต้ังอยู่ที่ใด
  ชลบุร
  จันทบุรี
  ตราด
  ประจวบคีรีขันธ
23. ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือ
  ภูเขาหิมาลัย
  ภูเขาเอเวอร์เรส
  ภูเขาแอนดีส
  ภูเขาโทคาลเวอร์เรส
24. “ มีสีแดงไหลแรง พุ่งออกจากแผลตามจังหวะชีพจร หรือ อาการเต้นของหัวใจ” เป็นเส้นเลือดที่ ออกจากอะไร
  หลอดเลือดแดง
  เส้นเลือดดำ
  เส้นเลือดฝอย
  ถูกทุกข้อ
25. คลองที่ยาวที่สุดของประเทศไทยชื่อว่าอะไร
  คลองผดุงกรุงเกษม
  คลองแสนแสบ
  คลองประปา
  คลองพะโขนง
26. ในโลกของเรามีท้ังหมดกี่ทวีป
  5
  6
  7
  8
27. นักวิทยาศาสตร์สาขาพืชสวนชาวญี่ป่ ุน ค้นพบจุลินทรีย์ อีเอ็ม (EM) เมื่อปี พ.ศ. ใด ?
  2525
  2526
  2527
  2528
28. ประเทศไทยใช้ธงไตรรงค์ ครั้งแรกเมื่อใด
  รัชกาลที่ ๔
  รัชกาลที่ ๕
  รัชกาลที่ ๖
  รัชกาลที่ ๗
29. แม่น้ำเจ้าพระยา เกิดจากแม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลผ่าน ภาคกลางของประเทศไทย แล้วไหลลงอ่าวไทยที่จังหวัดใด
  กรุงเทพฯ
  สมุทรปราการ
  ฉะเชิงเทรา
  นครปฐม
30. วันกีฬาแห่งชาติตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม เป็ นวันระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ.ใด
  พ.ศ.๒๕๐๘
  พ.ศ.๒๕๑๐
  พ.ศ.๒๕๑๒
  พ.ศ.๒๕๑๓
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ