แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ เรียกว่า
  Statement
  Program
  Compilier
  Command
2. การฝากถอนเงินด้วยเครื่อง Automatic Teller Machine เป็นการประมวลผลแบบใด
  ประมวลผลแบบสำรองข้อมูล
  ประมวลผลแบบแบทซ์
  ประมวลผลแบบกลุ่ม
  ประมวลผลแบบออนไลน์
3. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  เป็นการส่งผ่านที่ทันสมัยที่สุด
  ช่วยให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น
  เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดวิธีใหม่
4. DISKETTE ขนาด 5.25 นิ้ว มีความจุเท่าไร
  1.44 MB
  1.4 MB
  5.25 MB
  1.2 MB
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน
  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
  เพื่อใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
6. เครื่องมินิคอมพิวเตอร์นิยมใช้ระบบใด
  วินโดว์เอ็นที (Windows NT)
  ดอส (DOS)
  ยูนิกซ์ (Unix)
  วินโดว์95 (Windows95)
7. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใดเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุด
  flash drive
  SSD
  Memory Card
  Hard disk
8. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีคือ ข้อใด
  ความเที่ยงตรง
  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  ทันต่อเวลา
  ถูกทุกข้อ
9. Operating System คืออะไร
  โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง
  โปรแกรมระบบเช่าซื้อ
  ไม่มีข้อถูก
10. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือข้อใด
  www.ict.go.th
  www.cict.go.th
  www.mict.go.th
  www.ictm.go.th
11. ข้อใดคือการนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ครั้งละ 1 บิต
  Single Port
  Serial Port
  Parallel Port
  Scanner
12. ระบบโปรแกรมควบคุมเครื่องของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ คือ
  UNIX
  DOS
  IBM/PC
  COMPAQ
13. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
  มีความเร็วสูง
  มีความเชื่อถือได้
  มีความถูกต้องแม่นยำ
  ถูกทุกข้อ
14. ข้อใด เป็นระบบเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้จำนวนมาก
  LAN
  Stand Alone
  E-mail
  LNA
15. หน่วยควบคุมของคอมพิวเตอร์ เทียบได้กับส่วนใดของมนุษย์
  สมอง
  เส้นประสาท
  หัวใจ
  เส้นเลือด
16. ไฟล์รูปภาพชนิดใดที่ไม่นิยมนำมาสร้างเว็บเพจมากที่สุด
  GIF
  JPEG
  JPG
  BMP
17. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ คืออะไร
  การบริหารงานสำนักงานด้วยระบบอัตโนมัติ
  การจัดงานให้เป็นระบบ ระเบียบ
  การสร้างพนักงานให้อยู่ในระเบียบ
  การทำงานอย่างมีระบบ
18. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  IPL
  ROM
  CPU
  ไม่มีข้อถูก
19. คำสั่งใน Linux ที่มีความหมายคล้ายกับคำสั่ง DIR ใน MS-Dos คือ
  Is
  rpm
  cls
  clear
20. เราท์เตอร์ คืออะไร
  เป็นตัวที่คอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับแพ็กเกจ
  ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
  ช่วยให้สามารถรับ–ส่งข้อมูลไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ถูกทุกข้อ
21. ถ้าผู้พิมพ์ต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทยและตัวอักษรใหญ่ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด
  SPACE BAR
  ENTER
  NUM LOCK
  CAPS LOCK
22. ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก
  A
  0
  F
  16
23. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสนทนาออนไลท์
  MSN
  QQ
  Pirch
  Telnet
24. การบริการข้อมูลมัลติมีเดียได้แก่บริการที่ชื่อว่า อะไร
  E-mail
  Veronica
  Gopher
  World Wide Web (WWW)
25. เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับควรปฏิบัติอย่างไร
  ผ้าชุบน้ำเช็ด
  เป่า
  Scan disk
  disk Defragmenter
26. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด
  Index.doc
  Index.htm
  Fist.doc
  Fist.htm
27. เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรก คือ
  MARK I
  MARK II
  ENIAC
  EDVAC
28. โปรแกรมประยุกต์ใดที่มีไว้สำหรับการพิมพ์ เอกสาร
  Data Base
  Word Processor
  Spread Sheet
  Authoring Tools
29. ส่วนใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง
  INPUT/OUTPUT UNIT
  MEMORY UNIT
  ARITHMETIC UNIT
  LOGICAL UNIT
30. ข้อใดเป็นคำแปลของศัพท์ Globalization ในพจนานุกรม
  โลกานวัต
  โลกาภิวัติ
  โลกานุวัต
  โลกาอภิวัติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ