แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. สินค้าใดที่ได้รับยกเว้นจากการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
  สุรา
  บุหรี่
  หนังสือ
  น้ำหอม
2. ข้อใดไม่ใช่หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
  รู้จักการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรม
  ผลิตพืชผลเพื่อการค้าเป็นหลัก
  ยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
3. คนในชุมชนชนบทส่วนมากประกอบอาชีพใด
  รับจ้าง
  บริการ
  ค้าขาย
  เพาะปลูก
4. ประเพณีค้ำโพธิ์ ค้ำไฮ เป็นประเพณีของคนในภาคใด
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ข้อใดคือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยทางการผลิต
  รัฐบาลเป็นผู้กำหนดประเภทสินค้า
  เอกชนมีหน้าที่ทำตามคำสั่งรัฐบาล
  เอกชนผลิตสินค้าและบริการได้อย่างเสรี
6. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์แร่ที่ถูกต้องที่สุด
  เก็บเอาไว้โดยไม่ใช้
  ขุดมาใช้ให้น้อยที่สุด
  เมื่อใช้แล้วให้สร้างใหม่ทดแทน
  ใช้แร่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
7. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือสำหรับทำแผนที่และแผนผัง
  โซ่
  เข็มทิศ
  เครื่องมือวัดลม
  เทปวัดระยะทาง
8. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียกเก็บจากใคร
  ข้าราชการ
  เจ้าของบริษัท
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  ประชาชนที่มีรายได้ตามกำหนด
9. การนุ่งโสร่ง เป็นการปฏิบัติตามข้อใด
  จารีต
  ค่านิยม
  กฎหมาย
  วิถีประชา
10. ข้อความว่า เศรษฐกิจแบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง มีปรากฏในธนบัตรฉบับละเท่าไร
  20 บาท
  100 บาท
  500 บาท
  "1,000 บาท"
11. ใครปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมที่ดีงาม
  เอข้ามถนนใต้สะพานลอย
  บีเห็นคุณครูแล้วเดินหนี
  บอยร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนในวันเข้าพรรษา
  แมนย้อมผมหลายสี
12. ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วกางแขนทั้งสองขึ้น ด้านซ้ายมือจะเป็นทิศใด
  ทิศใต้
  ทิศเหนือ
  ทิศตะวันตก
  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
13. การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  มีฐานะดี
  มีอาชีพมั่นคง
  มีความสมัครใจ
  อายุ 20 ปีขึ้นไป
14. กมลสร้างอาคารพาณิชย์ให้ผู้อื่นเช่าเพื่อทำธุรกิจ กมลต้องเสียภาษีประเภทใด
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
15. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก
  สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษา
  ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
  ปลูกฝังให้เด็กใช้ของที่มีราคาแพง
  เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น
16. เขตการปกครองใดที่ใหญ่ที่สุด
  หมู่บ้าน
  ตําบล
  อําเภอ
  จังหวัด
17. ข้อใดเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
  ไปทำบัตรประชาชนเมื่อมีอายุครบ
  15 ปีบริบูรณ์
  ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง
18. ในองค์ประกอบของศาสนา องค์ประกอบ ใดเกี่ยวข้องกับเรามากที่สุด
  ศาสดา
  หลักธรรมคําสอน
  ศาสนสถาน
  พิธีกรรม
19. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากการเพิ่มของประชากรในท้องถิ่น
  เกิดสภาพชุมชนแออัด
  เกิดการจราจรติดขัด
  คุณภาพชีวิตประชากรดีขึ้น
  ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
20. พื้นที่สำหรับเพาะปลูกข้าวตามวิธีการของเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด
  10%
  20%
  30%
  40%
21. ถ้าต้องการตั้งโรงงานผลิตปลากระป๋องควรตั้งที่จังหวัดใดจึงจะเหมาะสม
  เชียงใหม่
  นครสวรรค์
  สมุทรสาคร
  ลำปาง
22. ภาคใดมีดินที่เกิดจากการสะสมของเกลือใต้ผิวดินมากที่สุด
  ภาคใต้
  ภาคกลาง
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23. คนในชุมชนเมืองมักจะขาดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
  ความขยันขันแข็ง
  ความรับผิดชอบ
  ความเอื้อเฟื้อ
  ความอดทน
24. การปลูกต้นไม้ข้างถนนในเขตเมืองใหญ่เพื่อประโยชน์ในข้อใด
  เพื่อช่วยลดปริมาณอากาศเสีย
  เพื่อความสวยงามของถนน
  เพื่อให้ความสบายใจแก่คนขับ
  เพื่อให้มีร่มเงาข้างถนน
25. ผู้คนจะอาศัยอยู่หนาแน่นในบริเวณใด
  ที่ราบ
  หุบเขา
  ที่ราบสูง
  ทะเลทราย
26. ถ้าจังหวัดหนึ่งมีทุนแต่ขาดปัจจัยการผลิตควรทำอย่างไร
  แข่งขันกับจังหวัดที่มีทุน
  แข่งขันกับจังหวัดที่ไม่มีทุน
  ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล
  พึ่งพาจังหวัดที่มีปัจจัยการผลิต
27. พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด
  ศาล
  รัฐสภา
  ข้าราชการ
  คณะรัฐมนตรี
28. สถาบันการเงินใดที่ให้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์
  บริษัทประกันภัย
29. การที่เราจะเรียนวิชาใดให้สําเร็จ จะต้องมี สิ่งใดเป็นอันดับแรก
  ความขยัน
  ความเอาใจใส่
  ตรวจสอบเรื่องที่เรียน
  ความพอใจในเรื่องที่เรียน
30. การทำลายป่าชายเลนจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรใดมากที่สุด
  ดิน
  น้ำ
  อากาศ
  สัตว์น้ำ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ