แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา  ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา 
1. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
  การสำรวจเด็กรายบุคคล
  การเรียนรู้บูรณาการ
  โครงสร้าง
  แฟ้มสะสมผลงาน
2. "โครงการ  9+1, 12+1  เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องข้อใด"
  สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง
  ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
  สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
3. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
  ประสิทธิภาพ
  ประสิทธิผล
  ประหยัด
  คุ้มค่า
4. ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและเพิกถอนใบอนญาตประกอบวิชาชีพคือ
  นายกรัฐมนตรี
  องค์กรวิชาชีพ
  องค์กรบริหารงานบุคคล
  องค์กรมหาชน
5. ข้อใดเป็นความสำคัญของการวิจัยในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
  ข้อมูลตัดสินใจ
  พัฒนาการ
  แก้ปัญหาหน่วยงาน
  ป้องกันปัญหา
6. เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รบ. 2 ต.
  รบ. 3 ต.
  รบ. 4 ต
  ปพ. 9
7. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศข้อใดกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับการศึกษา
  SEAMEO
  UNICEF
  UNESCO
  WTO
8. "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"  อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  หลักการ
  ความมุ่งหมาย
  จุดมุ่งหมาย
  ระบบการศึกษา
9. ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในโครงสร้างการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  ปฐมวัย
  ขั้นพื้นฐาน
  ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  ระดับปริญญา
10. การสนับสนุน  Infrastructore  ให้หน่วยงานจัดการศึกษาได้มาตรฐานสอดคล้องข้อใด
  ความเสมอภาคทางการศึกษา
  การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา
  การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจการศึกษา
  การส่งเสริมด้านพลานามัยการศึกษา
11. "สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน" เป็นลักษณะการพัฒนาผู้เรียนตามข้อใด
  พัฒนาด้านปัญญา
  พัฒนาด้านความรู้สึก
  พัฒนาด้านทัศนคติ
  พัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ
12. ข้อใดเป็นภาระกิจที่ต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงเท่าเทียมกัน
  พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
  สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันนานาชาติ
13. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดเริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป
  2545
  2546
  2547
  2548
14. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สื่อแหล่งเรียนรู้
  สื่อวัสดุ  ครุภัณฑ์
  สื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนจัดทำขึ้น
  สื่อธรรมชาติ   สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย
  ประเมินพัฒนาการให้ครบทุกด้าน
  ประเมินเป็นรายบุคคลสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในตาราง
  ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสในระดับอุดมศึกษา
  การเพิ่มค่า  GPA
  กองทุนกู้ยืมใหม่  ICL
  รับนักศึกษาแบบ  Advance  Placement
  จัดทำสถานที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา  (University  Mopping)
17. การศึกษาระดับใดมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับ ม.ต้น
  ระดับ ม.ปลาย
  ระดับอุดมศึกษา
18. ข้อใดที่ปรากฏใน พ.ร.บ. ฉบับนี้แต่ไม่ปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  ระบบการศึกษา
  แนวทางการจัดการศึกษา
  หลักการและความมุ่งหมาย
  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
19. การให้ทุนการศึกษาและจักรยานยืมเรียนสอดคล้องข้อใด
  ความเสมอภาคทางการศึกษา
  การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา
  การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจการศึกษา
  การส่งเสริมด้านพลานามัยการศึกษา
20. ภาษาอังกฤษเริ่มกำหนดให้เรียนในระดับชั้นใดเป็นต้นไป
  ป.  1-2
  ป.  3-4
  ป.  5-6
  ทุกชั้นต้องเรียน
21. "นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้  ร่วมและวางแผนประเมินผลการเรียนรู้"  เป็นลักษณะของการเรยีนรู้ตามข้อใด
  การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
  การเรียนรู้แบบองค์รวม
22. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
  มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
  มีการนำหลักสูตรไปใช้
  มีการใช้สื่อประกอบการสอน
23. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คู่มือครู
  แผนการสอน
  หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย
  แผนปฏิบัติงานวิชาการ
24. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  หลักสูตร
  แผนการสอน
  จุดประสงค์
  เทคนิคการสอน
25. "บุคคากรซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา" เรียกว่า
  ครู
  อาจารย์
  ศึกษานิเทศก์
  คณาจารย์
26. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี  ตามมาตราใด
  16
  17
  18
  19
27. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี้
  องค์การมหาชน
  องค์กรหลัก
  องค์กรวิชาชีพ
  องค์กรอิสระ
28. การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูข้อใดสำคัญที่สุด
  พัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณ
  การออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู
  ผลิตครูแนวใหม่
  วิจัยและพัฒนามาตรฐานครู
29. Local  seruice  เกี่ยวข้องกับข้อใด
  สถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นรับนักศึกษาตรง
  ปรับปรุงระบบคัดเลือกนักศึกษาท้องถิ่น
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพัฒนาส่วนภูมิภาค
  พัฒนาสถาบันราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่น
30. การออกกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่างๆ ประกอบ พ.ร.บ. ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกี่ปี
  3  ปี
  4  ปี
  5  ปี
  6  ปี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ