แบบทดสอบ PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบ
1. Adam and Mary ……….(rum) in the garden now.
  is running
  runs
  are running
  run
2. A : Are you watching TV now ? B :_____________________
  No, we are not
  No, we are not watching TV now.
  Yes, we are reading books now.
  Yes, we are watching TV now.
3. ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีที่นิยมเล่นกันในจังหวัดใด
  ตาก
  เชียงใหม่
  เชียงราย
  แม่ฮ่องสอน
4. ______Radha been sleeping?
  Has
  Have
  Is
  Does
5. A : what are they doing now ? B: ___________________
  They are running now.
  They are having a picnic now.
  They are playing football now.
  They are walking in the field now
6. A : ______________ B : Yes, they are painting the wall right now.
  Are they painting the wall right now ?
  Are you painting the wall right now ?
  Is she painting the wall right now ?
  Is he painting the wall right now ?
7. We……….playing the guitar at this time.
  be
  is
  am
  are
8. They……….singing right now.
  be
  is
  am
  are
9. A : Are they running now ? B : _______________
  Yes, they are.
  Yes, they are running now.
  No, they are not running now.
  No, they are running now.
10. สิ่งที่ทำให้เกิดความงามแก่หมู่คณะ เป็นความหมายของคำว่า
  วัฒนธรรม
  ขนบประเพณี
  จารีตประเพณี
  ธรรมเนียมประเพณี
11. She……….reading a book now.
  be
  is
  am
  are
12. Shilpa has been _______for two hours.
  study
  studies
  studied
  studying
13. It has been _____ since Monday
  rain
  rainy
  raining
  rained
14. It……….barking at the moment
  be
  is
  am
  are
15. Mohan _____ been attending the class.
  has not
  have not
  not have
  not has
16. A : __________________ B : Yes, she is feeding the dog now.
  Are you feeling the dog now ?
  Is it feeling the dog now ?
  Is he feeling the dog now ?
  Is she feeling the dog now ?
17. He……….driver a car now.
  be
  is
  am
  are
18. David……….(listen) to music now.
  listen
  listens
  is listening
  are listening
19. You have not been _______enough food.
  eat
  ate
  eating
  eaten
20. A : Is he brushing his teeth right now ? B : ______________________
  Yes, he is brushing his teeth right now.
  Yes, he is taking a bath right now.
  No, he is not brushing his teeth right now.
  No, he is not
21. Kate……….(eat) some fish at this moment
  is eating
  are eating
  eats
  eat
22. ______they been playing?
  Has
  Have
  Has been
  Have been
23. Prerna ______winning this championship for last 2 years.
  has
  has been
  have
  have been
24. I……….riding a bicycle at this moment
  be
  is
  am
  are
25. ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวัน หากมี การฝ่าฝืนก็ไม่ถือเป็นเรื่องผิดหรือชั่ว นอกจากจะเห็นว่าเป็นผู้เสียมารยาทเท่านั้น ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณี เป็นความหมายของคำว่า
  วัฒนธรรม
  ขนบประเพณี
  จารีตประเพณี
  ธรรมเนียมประเพณี
26. A :______________ B : He is playing the piano at the moment.
  What is she doing at the moment
  What is he doing at the moment
  What are they doing at the moment
  What are you doing at the moment ?
27. I _____been cooking since 1 p.m..
  has
  have
  having
  hasing
28. A : What is she doing right now ? B : ________________________
  She is riding a bicycle right now.
  She is driving a car right now.
  She is sitting right now.
  They are driving a car right now.
29. I _______living here since the last 10 years.
  has
  have
  has been
  have been
30. A : __________________________ B : They are watching a flower now.
  What is he doing now ?
  What are you doing now ?
  What are they doing now ?
  What am I doing now ?
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ