แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
1. What is Tom doing now?

  Tom is working in his office.
  Tom is sitting on his sofa.
  Tom is reading a book.
  Tom is watching television.
2. This sign means “________________. ” .
  Park your car here.
  Drive slowly.
  No parking.
  No entry.
3. A: Do you like cakes? B: No, I love ____________

  spaghetti
  soda pop
  noodles
  Pizza
4. Anne……………..…… drinks milk.

  always
  usually
  never
  Sometimes
5. For Sale
  You can buy this.
  You can sell this.
  It is free.
  It is cheap now.
6. Where do they go?

  To bus-station.
  To Hua-Hin.
  To Bangkok.
  To the market.
7. This picture means “______________”

  Bob is doing his homework.
  Bob is sitting.
  Bob is sleeping in bed.
  Bob is cooking.
8. Where is the apple?

  It is near the book.
  It is on the book.
  It is under the apple.
  It is beside the book.
9. The postman puts letters into the ____________ in front of your house.

  box
  phone booth
  mailbox
  postbag
10. What is Susan look like?

  She is fat.
  She is small.
  She is thin.
  She is skinny.
11. Mind your head
  We must not wear hats
  We must not cut our hair
  We must be diligent
  We must be careful
12. You turn right here.
13. You are in Thailand. How do you go to New York?
14. This sign means “______________”

  Children must cross the road here.
  Be careful. Children cross the road here.
  Children must walk along the path.
  Children must not cross here.
15. Tom ……………............. drinks milk.

  never
  always
  usually
  sometimes
16. Do you know what the sign says?

  A visitor can’t park here.
  A visitor can’t park this area.
  A visitor can turn right and park there.
  A visitor can stop and turn left.
17. What is this?

  This is my house
  This is my school.
  This is the temple.
  This is the post office.
18. Do you know what the sign says?

  I can park here.
  I cannot park here.
  I can pick here.
  I cannot pick here.
19. What work does he do?

  He is a farmer.
  He is a seller.
  He is a worker.
  He is a postman.
20. The above sign means “_______________”

  You can’t park your bicycle here.
  You should walk with your bicycle here.
  You can park your bicycle here.
  You can’t ride your bicycle here.
21. This picture means “______________”

  John is eating in the kitchen.
  John is putting the bowl on the table.
  John is reading.
  John is watching TV.
22. How does he feel?

  happy
  sad
  great
  Wonderful
23. Tom is 100 cms tall. Fa is 120 cms tall. Nook is 125 cms tall. Which sentence is correct?
  Tom is taller than Fa.
  Fa is the tallest.
  Nook is as tall as Tom.
  Tom is the shortest.
24. Staff Only.
  Don’t use this door.
  Go out this way.
  This door is for the people who work here.
  None can use this door.
25. .……………............ always drinks milk.

  Lisa
  Jack
  Anne
  Tom
26. Where is the ball ? It is _______________

  On the pond
  Under the pond
  In the pond
  Near the pond
27. Where is he?

  At supermarket
  At hospital
  At bank
  At airport
28. Today is windy.

29. ข้อใดเรียงลำดับและบรรยายภาพได้ถูกต้อง

  Susan gets up, goes to school by bus, arrives at school, and studies English.
  Susan gets up, arrives at school, goes to school, and studies English.
  Susan gets up, goes to school by bus, and studies English.
  Susan gets up, arrives at school, and studies English.
30. Has she got short hair?

  Yes, she does.
  Yes, she has.
  No, she doesn’t.
  No, she does.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ