รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำรวมข้อสอบ
1. The moment he mailed the letter, he was sorry that he_______.
  wrote it
  had witted it
  had been writing it
  was writing it
2. They_______for seven hours when they spotted a sign that said ,Guests.
  were driving
  drove
  had been driving
  had drove
3. Did you go to the party?No, I didn8t. I stayed home_______..the weather was bad.
  since
  although
  whereas
  despite
4. For some time. John________his paintings to the Asia Art Gallery.
  is selling
  has been selling
  has selled
  was sold
5. Lagos s the only city in Nigeria______there is a twenty-four storey building.
  Which
  in which
  in where
  who
6. If they______, everyone can have a chance to speak.
  took turns answering
  would take turns answering
  are take turns answering
  take turns answering
7. The jury is still out. The members_______the case.
  must still be discussing
  must discuss
  could still discuss
  may be discussed
8. Mike was not feeling well so we gave him______to do than you.
  fever works
  less work
  little works
  least work
9. My bitch, ______often bites the judges at important dog shows.
  whose temper is very uncertain
  who temper is very uncertain
  temper is very uncertain
  which temper is very uncertain
10. Whenever the safety commission_______ts regulations, there are complaints.
  is enforcing
  enforce
  enforce
  enforced
11. Harrison has a good pitching record.Yes, but Mark has_______. Record on the whole team.
  the best
  the better
  the most good
  an even better
12. Do you think John will make a good president? He is just______Richter to lead
  as qualified as
  as equally qualified as
  the same qualified as
  most qualified than
13. It is expected that the average farm of the future will be_______.than today8s farm.
  such efficient
  more efficiently
  most efficient
  more efficient
14. Laws vary from country to country, _______?
  didn't they
  don't they
  doesn't it
  do they
15. By this time next week, the winners_______.their awards.
  a. will have receive
  will have received
  will be received
  will have been receiving.
16. He has been taking the medicine now for three weeks.
  Gooder
  the better
  well
  better
17. Have those three students______won scholarship to study in Oxford?
  Whom you talked about them
  you talked about
  you talked about them
  about them you talked
18. The supervisor caught the two candidates who were reading______work.
  one another
  the other’s
  each other’s
  each others
19. Anne acts quite unfriendly.- ,I think she’s ______than unfriendly.
  shyer
  shy
  more shy rather
  more shy
20. Do you enjoy beer? No, I don’t kike______at all.
  It
  any
  such
  some
21. I have often warned you; _______., you have persisted in doing the wrong thing. I am not willing to give you a second chance.
  therefore
  otherwise
  furthermore
  nevertheless
22. Bob rarely went home on weekend, _______.?
  didn't he
  did he
  were he
  weren't he
23. In spite of the fact that Susan has many personal problems, She_______present every day since the first day of class.
  has been
  had been
  is
  was
24. I find Australian Aboriginal art quite fascinating.- ,Yes, it is 40,000 years old, _______.it has remained unknown to the world, even to most Australians.
  yet
  since
  despite
  whereas
25. The deficit_______so large, we will probably have to pay additional taxes.
  is growing
  grows
  has grown
  was growing
26. We walked in the opposite direction as soon as we realized that we_______the wrong path.
  had taken
  were taken
  took
  have taken
27. This house is much nicer than the one next to it. ,I’ll bet the rent is______as that one.
  More
  three times as much
  much less
  like
28. Will your sister be present at the meeting?- ,She will, _______.she still has a cold.
  because
  whether
  while
  although
29. When_______?
  Will be the package delivered
  will the package be deliver
  will the package deliver
  will the package be delivered.
30. Let him come in, _______?
  don't you
  will you
  shall we
  do you
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ