แบบทดสอบทำใบขับขี่ ขั้นสอบข้อเขียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบทำใบขับขี่
1. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ให้เลี้ยวขวา
  ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา
  ให้ขับรถชิดทางด้านขวาของถนน
  ห้ามเลี้ยวซ้าย
2. บริเวณใดห้ามขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่น
  ถูกทุกข้อ
  ในระยะ 60 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
  ในระย 60 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
  เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควัน ทำให้ไม่อาจมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร
3. ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟเขียวเป็นรูปลูกศรอยู่เหนือช่องทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ห้ามเลี้ยว
  ให้ขับรถในช่องทางเดินรถนั้นได้
  ห้ามขับรถในช่องทางเดินรถนั้น
  ห้ามขับรถในช่องทางเดินรถนั้นเนื่องจากเป็นช่องทางเดินรถประจำทาง
4. เมื่อพบไฟกระพริบสีแดงที่ทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ขับรถผ่านไปได้
  ให้หยุดรถหลังเส้นหยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับต่อไป
  เตรียมตัวหยุดรถ
  หยุดรถจนกว่าจะมีสัญญาณไฟเขียวกระพริบ
5. ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  นำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด
  จอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถและรอจนกว่าจะมีช่างมาแก้ไข
  จอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถและนำรถยกมาเคลื่อนย้ายภายหลัง
  ถูกทุกข้อ
6. บริเวณใดห้ามใช้สัญญาณแตร
  หน้าโรงเรียน หน้าโรงพยาบาล
  ในทางร่วมทางแยก
  บนทางด่วน
  บนทางหลวงแผ่นดิน
7. เมื่อพบเครื่องหมายผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  จำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ให้ใช้ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
  ให้ใช้ความเร็วสูงกว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ให้ใช้ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เท่านั้น
8. ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะลดความเร็วของรถต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนอย่างไร
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ ยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบน และตั้งผ่ามือขึ้น
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และงอมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
9. การเลี้ยวรถไปทางด้านซ้ายผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ขับรถในช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  ขับรถในช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
  ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายให้ผู้ขับขี่รถในช่องทางเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องทางเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
10. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ให้ลดความเร็วหรือหยุดรถ เพื่อให้รถในทางข้างหน้าขับผ่านไปก่อน
  ให้ขับรถผ่านไปในทางข้างหน้าได้ทันที
  ให้ขับรถไปทางด้านซ้าย
  ให้หยุดรถพื่อให้ทางแก่รถที่คันใหญ่กว่า
11. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
  ถูกทุกข้อ
  ขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
  ขับรถบนเนินเขา
  ขับรถบนสะพาน
12. เมื่อพบเครื่องหมายผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ไม่กลับรถในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
  กลับรถในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
  ไม่แซงรถในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
  ไม่เลี้ยวขวาในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
13. เมื่อจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางตอนกลางคืนต้องปฏิบัติอย่างไร
  เปิดไฟหรี่
  เปิดไฟสูง
  เปิดไฟต่ำ
  เปิดไฟเลี้ยวซ้าย
14. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
  ถูกทุกข้อ
  บนทางเท้า
  บนสะพาน
  ในอุโมงค์
15. สัญญาณแตรใช้ได้เมื่อไร
  ใช้ได้ตลอดเวลา
  เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
  ใช้เพื่อทักทายคนรู้จัก
  ใช้กดไล่รถคันหน้า
16. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
  รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
  เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวรถต้องให้สัญญาณก่อนที่จะเลี้ยวอย่างน้อย 60 เมตร
  เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
  ถูกทุกข้อ
17. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ห้ามจอดรถ
  ห้ามเข้า
  หยุดให้รถทางอื่นขับผ่านไปก่อน
  ให้รถเดินทางเดียว
18. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
  คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม
  คนและรถเท่านั้น
  คนเท่านั้น
  ถนนเท่านั้น
19. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ให้หยุดเพื่อดูว่ามีรถอยู่ในทางเอกหรือทางร่วมทางแยกหรือไม่
  ให้หยุดรับ-ส่งได้ชั่วขณะ
  ให้หยุดจอดรถได้
  ให้ลดความเร็วของรถลงแล้วขับผ่านไปได้
20. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ถูกทุกข้อ
  ขับรถให้ช้าลงและระวังอุบัติเหตุ
  หยุดรถให้ทางแก่เด็กนักเรียนที่กำลังเดินข้าม
  งดใช้เสียงและก่อให้เกิดเสียงรบกวน
21. ข้อใดใช้ไฟสูงไฟต่ำถูกต้อง
  ใช้ไฟสูงเมื่อไม่มีรถสวนมา
  ใช้ไฟสูงเมื่อมีรถสวนมา
  ใช้ไฟสูงเฉพาะตอนกลางคืน
  ใช้ไฟสูงเฉพาะตองกลางวัน
22. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ต้องหยุดรถให้ความช่วยเหลือ และแสดงตัวแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที
  ไม่ต้องให้ความช่วยเหลือ เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด
  ขับรถไปได้เลยเพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด
  ไม่ต้องแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด
23. เมื่อผู้ขับขี่พบรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ถูกทุกข้อ
  หยุดหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย
  หยุดหรือจอดรถให้ชิดช่องทางเดินรถประจำทางกรณีที่ที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่
  ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก
24. ที่คับขัน หมายถึงข้อใด
  ทางที่มองเห็นหรือทราบล่วงหน้าที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย
  ทางที่แคบมีรถน้อย
  ทางที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
  ทางที่มีการจราจรไม่พลุกพล่าน
25. เวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น เวลาพลบค่ำ หมอกลงจัด มีควันหนา หรือฝนตก ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ากี่เมตร
  150 เมตร
  30 เมตร
  60 เมตร
  90 เมตร
26. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
  ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
27. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ขับรถช้าลงและระวังรถสวนทางมาเนื่องจากสะพานแคบรถไม่สามารถขับหลีกกันได้
  ขับรถช้าลงและขับผ่านสะพานไปได้
  ใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากเป็นสะพานสูง
  ขับรถช้าลงและใช้ทางเยี่ยงเนื่องจากสะพานชำรุด
28. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
  ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
  ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
  ห้ามผู้ขับขี่รถตรงไปข้างหน้า
29. ข้อใดเป็นมารยาทที่ดีในการขับรถ
  เมื่อเกิดเหตุเฉี่ยวชนกันไม่ลงไปทะเลาะวิวาทกัน
  กดแตรไล่รถคันหน้า
  กดแตรไล่คนเดินเท้า
  ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ
30. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามแซง
  ห้ามกลับรถ
  รถเดินทางเดียว
  ห้ามขับรถชิดขอบทางด้านขวา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ