แบบทดสอบ ความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบ
1. อัตราส่วนของเลข 2 จำนวน เท่ากับ 3 : 4 และผลบวกของเลขทั้ง 2 จำนวนเท่ากับ 420 แลขสองจำนวนนั้นคือเลขใด
  "105, 315"
  "175, 245"
  "180, 240"
  "200, 220"
2. ขับรถเร็วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ นายสถาพรชอบขับรถเร็ว ฉะนั้น
  นายสถาพรต้องเกิดอุบัติเหตุในไม่ช้านี้
  นายสถาพรต้องไม่ขับรถเร็ว
  นายสถาพรขับรถเก่ง
  สรุปแน่นอนไมได้
3. ถ้า 3/x = x/27 แล้ว x มีค่าเท่าใด
  9
  18
  27
  40
4. "…, 25, 16, 9, 4"
  81
  64
  49
  36
5. "89, 94, 47, 24, … , 82, 41, 21, 65, 70, 35, 18, 53, 58, 29, 15"
  53
  57
  69
  77
6. จำนวนประชากรในหรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 5% ในปี พ.ศ. 2534 และลดลง 5% ในปี พ.ศ. 2535 ถ้า x เป็นจำนวนประชากร เมื่อสิ้นปี 2535 และ y เป็นจำนวนประชากรในตอนต้นปี พ.ศ. 2534 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  x = y
  x < y
  x > y
  ไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
7. "อ้วน : ผอม , ใหญ่ : ? "
  เล็ก
  โต
  เตี้ย
  บาง
8. ไกล : .ใกล้
  เดิน : วิ่ง
  ดี : เลว
  ยาว : สั้น
  ต่ำ : สูง
9. เลข 9 จำนวนเรียงกันจำนวนกลางเท่ากับ 47 จงหาผลรวมของเลขทั้ง 9 จำนวนนั้น
  324
  423
  234
  243
10. "โต๊ะ : เก้าอี้ , ช้อน : ? "
  ชาม
  ข้าว
  ส้อม
  หม้อ
11. ในหมวดสังคมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีอาจารย์ประจำหมวด 8 คน และต้องการเลือกหัวหน้าหมวด 1 คน และรองหัวหน้าหมวดอีก 1 คน รวม 2 คน ขึ้นมาเพื่อบริหารหมวด จะมีวิธีเลือกได้กี่วิธี
  48 วิธี
  50 วิธี
  54 วิธี
  56 วิธี
12. ถ้า K มากกว่า L และ L น้อยกว่า M ฉะนั้น
  K มากกว่า M
  M มากกว่า K
  K และ M มากกว่า L
  สรุปแน่นอนไม่ได้
13. "2, 12, 36, 80, 150, … , 392"
  252
  256
  300
  312
14. กิน : อาหาร
  ดื่ม : น้ำ
  กระหาย : น้ำแข็ง
  ซด : ตัก
  หิว : ข้าว
15. ปู และ กุ้ง เป้นหลานของนายสมศักดิ์ นายสมศักดิ์ เป็นพ่อของนายสาธิต ฉะนั้น
  ปู และกุ้ง เป็นลุกนายสาธิต
  ปู่ และกุ้งเป็นพี่น้องกัน
  นายสมศักดิ์เป้นปู่ของปุและกุ้ง
  สรุปแน่นอนไม่ได้
16. เชื่อ 2 เส้น เส้นสั้นมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นยาว เท่ากับ 6 เมตร เส้ยยาวกว่าเส้นสั้น 6 เมตร จงหาความยาวของเส้นยาว
  20 เมตร
  24 เมตร
  28 เมตร
  32 เมตร
17. "ข้าวเปลือก : ข้าวสาร , ข้าวสุก : ? "
  ข้าวตาก
  ข้าวตู
  ข้าวต้ม
  ข้าวหอม
18. "2, 12, 30, … , 90, 132"
  48
  56
  63
  72
19. ขวด : แก้ว
  เก้าอี้ : โต๊ะ
  หนังสือ : สมุด
  โต๊ะ : เก้าอี้
  เตียง : ตู้
20. หมวก : ศรีษะ
  มือ : กำไล
  โต๊ะ : เก้าอี้
  รองเท้า : เท้า
  นิ้ว : แหวน
21. "…, 6006, 4007, 2009"
  8003
  7002
  6002
  5007
22. สี่เหลี่ยมจัตุรัส A และ B มีเส้นทะแยงมุมยาว 3 cm. และ 4 cm. ตามลำดับ จงหาเส้นทะแยงมุมหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากับผลรวมของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตรัส A และสี่เหลี่ยมจัตรัส B
  4.5 cm.
  5 cm.
  5.5 cm.
  6 cm.
23. "64, 32, 16, …"
  7
  8
  9
  10
24. "กล้วย : เครือ , ปิ่นโต : ? "
  ชั้น
  เถา
  ใบ
  ต้น
25. "1, 2, 4, 7, …"
  9
  10
  11
  12
26. "9,900 x 10,100 มีค่าเท่ากับเท่าใด "
  1000000000
  99990000
  900000000
  9000000
27. 998 ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าใด
  1000000
  996004
  900000
  950000
28. จงหาผลบวกของตัวเลข 1 - 100
  5000
  5005
  5050
  5500
29. ถ้า A : B = 2 : 3 และ B : C = 4 : 5 ดังนั้น A : B : C จะเท่ากับ
  0.341840278
  1/15 : 1/10 : 1/8
  ถูกทั้ง ก และ ข
  ผิดทุกข้อ
30. ปู่ : ย่า
  ป้า : ยาย
  น้า : ป้า
  พี่สาว : แม่
  ลุง : ป้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ