แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย ภาค ก.

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
1. '' คำถามข้อนี้กำกวม '' หมายความว่าอย่างไร
  ยากมาก
  ไม่ชัดแจ้ง
  ง่ายที่สุด
  ปานกลาง
2. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า คำพูดของพระเจ้าแผ่นดิน
  พระราชปุจฉา
  พระราชปฎิสันถาร
  พระบรมราชโองการ
  พระราชดำรัส
3. กรมธรรม์ หมายถึงอะไร
  หนังสือสัญญา
  กรมที่ทำงานเกี่ยวกับกฏหมาย
  ประกันชีวิต
  กรมที่ทำงานเกี่ยวกับด้านศาสนา
4. ไตรยางศ์คืออะไร
  พยัญชนะต้น
  อักษรสามหมู่
  พยัญชนะกลาง
  พยัญชนะสามตัว
5. คำใดอ่านไม่ถูกต้อง
  คุณวุฒิ อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ
  ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด
  บรรพชา อ่านว่า บัน-พะ-ชา
  เกษตรศาสตร์ อ่านว่า กะ-เสด-สาด
6. ข้อใดเขียนผิด
  สัญประกาศ
  ยติภังค์
  อัศเจรีย์
  นขลิขิต
7. ข้อใดมีความขัดแย้งกัน
  กระต่ายหมายจันทร์
  หน้าเนื้อใจเสือ
  ศึกเสือเหนือใต้
  สมบูรณ์พูนสุข
8. ''นอนตาหลับ'' หมายถึง
  สบายตา
  สบายใจ
  สบายอารมณ์
  สบายกาย
9. ราชาศัพท์คำว่า ''อู่'' คือข้อใด
  พระอู่
  ธารพระกร
  พระกุณฑล
  เปล
10. ข้อใดที่เขียนถูก
  พู่กัน
  พสดาร
  พละศึกษา
  พิศวาส
11. คำใดเขียนผิด
  สะบู่
  สะบัด
  สะดุด
  สะอิ้ง
12. คำครุ คืออะไร
  คำที่มีเสียงสูง
  คำที่มีเสียงเบา
  คำที่มีเสียงหนัก
  คำที่มีเสียงต่ำ
13. เขาดื้อมาก........ ถูกครูลงโทษบ่อยๆ ......... เขากลับเป็นเด็กอยู่ในโอวาทพ่อแม่......... คิดว่าเขาไม่สบาย
  จน ดังนั้น จึง
  ทำให้ ครั้น ก็เลย
  ทำให้ เมื่อ เลย
  จน ครั้น เลย
14. คำว่า '' ตะขาบ '' ประกอบด้วยคำประมูลอะไรบ้าง
  ตัว ขาบ
  ตา ขาบ
  ตะ เข็บ
  ตัว เข็บ
15. ข้อใดที่มีความหมายถึงการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
  ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
  สาวไส้ให้กากิน
  น้ำกลิ้งบนใบบอน
  ทำนาบนหลังคน
16. ข้อใดไม่เข้าพวก
  น่านับถือ
  น่ารัก
  น่าชม
  น่ากิน
17. ข้อใดอ่านผิด
  ภูมิประเทศ อ่านว่า พู-มิ-ประ-เทด
  ชลประทาน อ่านว่า ชน-ละ-ประ-ทาน
  ยุคลบาท อ่านว่า ยุ-คน-บาด
  ภูมิภาค อ่านว่า พู-มิ-พาก
18. เครื่องหมายประกอบในการเรียงความชนิดใดที่ใช้บอกเมื่อต้องการเว้นวรรคตอน
  จุลภาค
  อัฒภาค
  ยติภังค์
  มหัพภาค
19. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำที่ใช้ตัวหนา วัยรุ่นซ้อมเขาเสียจนคางเหลือง
  เจ็บหนักอาการปางตาย
  คางมีสีเหลือง
  คามมีบาดแผล
  บาดเจ็บเล็กน้อย
20. คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่า พระพุทธสิหิงส์นั้นมาจากลังกาเพราะ
  มีคติเกี่ยวกับพระพุทธสิหิงส์ปรากฏอยู่แน่นอน ดูได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ
  มีหลักฐานว่าไทยรับพุทธศาสนามาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระพุทธสิหิงส์อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม
  ไม่เชื่อว่าคนไทยสมัยโบราณสามารถสร้างพระพุทธรูปแบบพระพุทธสิหิงส์ได้
  ไทยรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งนครศรีธรรมราช
21. ข้อความตอนนี้จูงใจให้ผู้อ่านเห็นภาพในแง่ใด
  ความไม่เป็นระเบียบ
  ความยากจน
  ความมักง่าย
  ความสกปรก
22. ผู้เขียนเชื่อว่าพระพุทธสิหิงส์มีกี่องค์
  มากกว่าสี่องค์
  ห้าองค์
  สี่องค์
  สี่องค์ นอกนั้นเป็นองค์ปลอม
23. ข้อใดไม่เป็นคำสมาส
  โบราณคดี
  วรรณคดี
  สารคดี
  บันเทิงคดี
24. ประโยคใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
  เธอแต่งกายด้วยชุดสีชมพู
  เธออยู่ในชุดสีชมพู
  เธอปรากฏกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพู
  เธอสวมชุดสีชมพู
25. '' ถอยหลังเข้าคลอง '' หมายความว่าอย่างไร
  หันกลับไปหนแนวเดิม
  ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
  อนาคตไม่แจ่มใส่
  ไม่มีความก้าวหน้า
26. '' เลี่ยงบาลี '' หมายความว่าอย่างไร
  รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง
  รู้วิธีการทำความผิดให้เป็นความชอบ
  เลี่ยงการปฏิบัติตามแบบอย่าง
  รู้วิธีการเลี่ยงกฏเกณฑ์ต่างๆ
27. กระแสข่าวการเมืองในระยะนี้ค่อนข้างจะ............... ทำให้เราอดเป็นห่วงใน.......... ของบ้านเมืองไม่ได้
  อลหม่าน สถานการณ์
  อลเวง สวัสดิภาพ
  ชุลมุน สถานภาพ
  สับสน เสถียรภาพ
28. คำว่า '' ทัศนคติ '' ตรงกับความหมายใด
  ความต้องการ
  แนวความคิดเห็น
  ความพอใจ
  การเห็นคุณค่า
29. ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
  ปรากฏ กฎหมาย กฏเกณฑ์
  ญาติพื่น้อง อนุญาต อนุมัติ
  ย่อมเยา ราคาเยา เยาว์วัย

30. ถ้าเขียนหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
  นมัสการ
  ของประทานกราบทูล
  กราบทูล
  ทูล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ