แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ข้อใดเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินการสารสนเทศคือ ข้อใด
  การสรุป
  การจัดเก็บ
  การเรียกใช้
  การเผยแพร่
2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
  ตัวส่ง
  ช่องทางการส่ง
  ตัวรับ
  ช่องทางการรับ
3. E-mail คืออะไร
  การส่งจดหมายที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  การส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์
  การส่งจดหมายผ่านอินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์
  ข และ ค ถูก
4. โปรแกรมระบบ (System Software) ทำหน้าที่อะไร
  ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  นำเสนอผลมาทางอุปกรณ์แสดงผล
  จัดหาและเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงาน
  ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ
5. ข้อใดเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ
  การเผยแพร่
  การตรวจสอบ
  การคำนวณ
  การสรุป
6. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ 2 สาขา คือข้อใด
  เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเก่า
  ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หมายถึงข้อใด
  มีเนื้อหาที่ผู้ใช้มีความพอใจกับสารสนเทศ
  มีเนื้อหาที่ผู้ใช้วางเป้าหมายการใช้อย่างชัดเจนและแน่นอน
  มีเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถใช้วิจารณญาณในการใช้สารสนเทศได้ดี
  มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ต้องการใช้ของผู้ใช้แต่ละคน
8. ข้อใด คือประโยชน์ของการใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม
  ส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์
  ส่งสัญญาณโทรทัศน์
  ใช้ในทางภูมิศาสตร์
  ถูกทุกข้อ
9. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  IPL
  ROM
  CPU
  ไม่มีข้อถูก
10. ถ้าจะใช้อินเตอร์เน็ตฟรี TOT จะต้องต่อโทรศัพท์หมายเลขใด
  1221
  1222
  1223
  1224
11. จุดเล็ก ๆ ที่ต่อกันจนทำให้เกิดภาพบนจอภาพเรียกว่าอะไร
  Pin
  Pixel
  Gif
  JPG
12. OSI Modal ของระบบเครือข่าย มีกี่ชั้น
  5 ชั้น
  6 ชั้น
  7 ชั้น
  8 ชั้น
13. ระบบอินเตอร์เน็ตใช้โปรโตคอลใดในการติดต่อสื่อสาร
  FTP
  UDP
  TCP/IP
  IP
14. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว หรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้น ๆ ควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
  ESC
  Shift
  Caps Lock
  Enter
15. “จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการนำเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์” คือกระบวนการในข้อใด
  Data
  System
  Input
  Process
16. รหัสแทนข้อมูลใดใช้แทนข้อมูลภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
  รหัสแอสกี
  รหัสยูกีติค
  รหัสยูนิโคด
  รหัสเอบซีติค
17. ถ้า สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.ขก.มี IP Address อยู่ใน Class ใด
  Class A
  Class ฺB
  Class C
  Class D
18. การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาต่อเชื่อมกันเรียกว่า
  การต่อเชื่อม
  เครื่องเครือข่าย
  เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน
  อินเตอร์เน็ต
19. ที่พอร์ตของฮาร์ดดิสแบบ SCSI จะมีขาสัญญาณอยู่กี่ขา
  40 ขา
  50 ขา
  60 ขา
  70 ขา
20. ข้อกำหนดหรือกฎที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย หมายถึงข้อใด
  TCP/IP
  Protocal
  Telnet
  E-Mail
21. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ คืออะไร
  การบริหารงานสำนักงานด้วยระบบอัตโนมัติ
  การจัดงานให้เป็นระบบ ระเบียบ
  การสร้างพนักงานให้อยู่ในระเบียบ
  การทำงานอย่างมีระบบ
22. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศเริ่มจาก ข้อใด
  การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่
  รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่
  ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
  บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
23. web server หมายถึง
  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่งข้อมูล
  ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล
  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับข้อมูล
24. www.thaipaint.co.jp เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
  สถาบันการศึกษา
  หน่วยงานราชการ
  บริษัท
  การทหาร
25. สัญลักษณ์ที่ปรากฎมีความหมายว่าอย่างไร

  รับค่าข้อมูล
  ประมวลผล
  เริ่ม - จบโปรแกรม
  แสดงผลทางจอภาพ
26. เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับควรปฏิบัติอย่างไร
  ผ้าชุบน้ำเช็ด
  เป่า
  Scan disk
  disk Defragmenter
27. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
  ควบคุมการผลิต
  การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
  การวางแผนการผลิต
  ถูกทุกข้อ
28. ข้อใดไม่ใช่การเขียนโปรแกรมแบบ OOP
  Visual FoxPro
  Basic, PowerPoint
  Basic, Cobol
  Coblo, Excel
29. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
  Unix
  Access
  Linux
  Windows XP
30. โปรแกรม Notepad เป็นโปรแกรมใช้ทำงาน อย่างไร
  เป็นโปรแกรมการสร้างงานเอกสารพื้นฐาน
  การสร้างเอกสารสำหรับการสร้างตาราง
  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและเปิดเอกสารธรรมดา
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ