แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
1. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
  ควบคุมการผลิต
  การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
  การวางแผนการผลิต
  ถูกทุกข้อ
2. IEEE ย่อมาจากอะไร ?
  Institute of Electrical and Electronics Engineers
  Institute of Electrical Electronics Engineers
  ข้อ ก และ ข ถูก
  ไม่มีข้อถูก
3. 3 + 5 x ( 2 2 + 1 ) - 3 =?
  34
  108
  115
  181
4. ถ้า สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.ขก.มี IP Address อยู่ใน Class ใด
  Class A
  Class B
  Class C
  Class D
5. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
  เครื่องมีราคาแพงมาก
  ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
  การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์
  ถูกทุกข้อ
6. rwx หมายถึง
  สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ เขียนได้ อ่านได้
  สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ อ่านได้ แก้ไขได้ ประมวลผลได้
  สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ อ่านได้ เขียนได้
  สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ ประมวลผลได้ อ่านได้
7. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที
  บันทึกข้อมูลได้ 56 ครั้ง/วินาที
  อ่านข้อมูลได้ 56 เท่าของความเร็วปกติ
  มีอัตราความเร็วถ่ายทอดข้อมูล 56 กิโลไบต์ /วินาที
8. 10111001 ตรงกับเลขฐานสิบหกข้อใด
  B9
  561
  127
  F1
9. Debug หมายถึงอะไร
  โปรแกรมที่สามารถแสดง แก้ไขข้อมูลในหน่วยความจำ
  โปรแกรมที่เรียกค่าในหน่วยความจำมาปรับปรุง และเขียนกลับไปในแฟ้ม
  โปรแกรมย่อยที่ร่วมเข้ากับ Command.com
  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
10. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์
  เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
  เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
  อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
  เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
11. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
  ซอฟต์แวร์ระบบ
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ซอฟต์แวร์สำเร็จ
  ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ
12. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
  IBM
  COMPAQ
  MICROSOFT
  DIGTAL
13. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
  มีความเร็วสูงในการประมวลผล
  มีความถูกต้องเชื่อถือได้
  เป็นระบบอนาลอก
  ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ
14. ในระบบยูนิกซ์ chmod คือ
  การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในการจัดการกับแฟ้ม
  การเปลี่ยนระบบปฎิบัติการณ์
  การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ตลอดจนฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง
  การลบไฟล์ทุกไฟล์ที่มีนามสกุล .mod
15. องค์กรที่พัฒนามาตรฐานสากลในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล คือ ?
  ISO
  OSI
  EIA
  IEEE
16. โปรแกรมเมอร์ที่ทำหน้าที่ดูแลปรับปรุงและแห้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมระบบและประสานงานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์
  SYSTEM PROGRAMMER
  APPLICATION PROGRAMER
  MAINTENCEN PROGRAMER
  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
17. ตัวเลข 0 และ 1 ในระบบเลขฐานสองมีหน่วยเรียกวา่ อะไร
  บิต
  ไบต์
  กิโลไบต ์
  กิกะไบต ์
18. ขั้นตอนใดเป็นข้ั้นตอนที่ 1 ของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  วิเคราะห์ปัญหา (Analysis)
  เขียนโปรแกรม (Coding)
  วางแผนและออกแบบ (Planning & Design)
  จัดทำคู่มือ (Documentation)
19. ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?
  บริการ ATM
  บริการด้านบัตรเครดิต
  บริการ ณ จุดขาย
  บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
20. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบ ปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
  IIS
  PWS
  SQL
  MySQL
21. HUB ทำหน้าที่อะไร
  การเชื่อมต่อกันทั้งหมดที่เป็นเครื่องต้นทางและปลายทาง
  เป็นตัวเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อกันแบบ BUS นั่งเอง
  เป็นชุมสายหรือศูนย์เชื่อมต่อ
  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
22. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีภาพบนจอ สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
  สายเม้าส์หลุดหรือหลวม
  Floppy disk Drive หลุดหรือหลวม
  หน่วยความจำ(RAM)หลุดหรือหลวม
  สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม
23. “จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการนำเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์” คือกระบวนการในข้อใด
  Data
  System
  Input
  Process
24. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
  การถอนเงินจากเครื่อง atm
  การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต
  การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร’
  ถูกทุกข้อ
25. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด
  Mouse
  Keyboard
  Monitor
  Hard disk
26. เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับควรปฏิบัติอย่างไร
  ผ้าชุบน้ำเช็ด
  เป่า
  Scan disk
  disk Defragmenter
27. 1 MB เท่ากับข้อใด
  1,000 ไบต์
  1,024 ไบต์
  1,024 กิโลไบต์
  1,000,000 ไบต์
28. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
  ความคิด
  ความจำ
  การควบคุมตนเอง
  การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
29. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน
  จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์
  วางระบบงาน
  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ถูกทุกข้อ
30. เลขฐานสอง “1011” อ่านว่า อย่างไร
  สิบ-สิบเอ็ด
  หนึ่งพัน-สิบเอ็ด
  หนึ่งร้อยหนึ่ง-หนึ่ง
  หนึ่ง-ศูนย์-หนึ่ง-หนึ่ง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ