แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
1. “ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ จิตใจ” หมายถึงจรรยาบรรณด้านใด
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  จรรยาบรรณต่อสังคม
2. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  หิริ โอตัปปะ
  พรหมวิหาร
3. คุณธรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมข้อใดมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจในบุคคล
  การมีวินัย
  การไม่เบียดเบียน
  การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
  การกล้าคัดค้านความเห็นที่ผิด ๆ
4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเจตคติ
  พุทธิปัญญา
  ความรู้สึก
  ความพอใจ
  การปฏิบัติ
5. การที่เรามีจริยธรรมจะได้ประโยชน์อะไร
  ทำให้อิ่มกาย
  ทำให้อิ่มใจ
  ทำให้อิ่มเกียรติ
  ทำให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
6. ค่านิยมที่ราชการครูพึงยึดปฏิบัติมี 5 ประการ ยกเว้น
  การรู้จักพึ่งตนเอง
  การรู้จักละวางความชั่ว
  การปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนา
  การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย
7. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด
  เลขาธิการคุรุสภา
  คณะกรรมการคุรุสภา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ความเป็นผู้นำ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  การใช้ศิลปะในการจูงใจคนให้ร่วมมือกับตน
  การใช้ศิลปะในการทำงาน
  การใช้ศิลปะในการนำกลุ่ม
  การใช้อำนาจในกลุ่ม
9. ท่านคิดว่าปัจจุบันข้อใดคือปัญหาที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปัญหาครูไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
  ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครู
  ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอัตรากำลังครู
  ปัญหาการที่ครูใช้เวลาสอนทำผลงานทางวิชาการ
10. ข้อใดคือมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
  ปริญญาทางการศึกษา
  ปริญญาตรีทางการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
11. นางสาวปุ้ย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้างแรง ใครเป็นแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12. ข้อใดเป็นความหมายของมนุษยสัมพันธ์
  การยอมรับนับถือและเต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
  เป็นศิลปะที่จะทำตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ดี
  เป็นการเสริมสร้างความรู้ในองค์กร
13. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อสังคมของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา
  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี ในหมู่ให้เกิดขึ้นในสังคม
  พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
14. ข้อใดคือความหมายของเจตคติ
  ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความโน้มเอียง
  ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  สถานการณ์ ซึ่งสามารถประเมินค่าออกมาในทางบวกและทางลบ
  ถูกทุกข้อ
15. ข้อใดไม่คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม
  อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ถูกทุกข้อ
16. ครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่รุนแรง ไม่เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ แสดงว่าขาดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
  ความเมตตา
  สติสัมปปัสชัญญะ
  หิริ โอตัปปะ
  ขันติ โสรัจจะ
17. ข้อใดมีความสำคัญต่อการประสานงานมากที่สุด
  ความสามารถในการปฏิบัติ
  ความสามารถในการรับฟัง
  ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ
  ความรู้ความเข้าใจในงาน/โครงการ
18. คุณธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จ
  สังคหวัตถุ 4
  พรหมวิหาร 4
  อิทธิบาท 4
  ทิศ 6
19. ข้อใดไม่ใช่เป็นลักษณะสำคัญของวิชาชีพครู
  มีองค์กรวิชาชีพ
  กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ
  มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
20. ค่านิยมมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของมนุษย์อย่างไร
  เป็นแบบขนบประเพณี
  เป็นแนวทางในการดำเนินชีวติมนุษย์
  เป็นแบบอย่างของสังคมที่ผู้คนควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
  เป็นหลักในการประเมินค่าของความประพฤติของคนในสังคม
21. จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในฐานะที่เราเป็นครูเราควรนำเอาหลักธรรมในข้อใดมายึดถือปฏิบัติ
  สังคหวัตถุ
  อิทธิบาท
  พรหมวิหาร
  สัปปุริสธรรม
22. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเจตคติ
  แนวทางที่เราคิดรู้สึก หรือมีท่าทีที่จะกระทำต่อบางสิ่งบางอย่าง
  แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง
  เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ก่อสร้างขึ้นจากการเรียนรู้
  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตัวมาแต่กำเนิด
23. กรณีข้าราชการครูในโรงเรียนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  อำนวยการโรงเรียนอาจเสนอให้เปลี่ยนตำแหน่งได้
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง
  ต้องดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
  ถูกทุกข้อ
24. ข้อใดมีอิทธิพลต่อการเกิดค่านิยมของคนในชาติมาที่สุด
  การเอาอย่างเพื่อน
  ความต้องการของรัฐ
  การเรียนรู้จากตำรา บทเรียน
  ความรักความพอใจในสิ่งที่ตนชอบ
25. “คลังความรู้ หรือ ขุมความรู้” อยู่ในส่วนใดของโมเดลปลาทู
  KV
  KA
  KS
  KP
26. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงต้องขออุทธรณ์กับข้อใด
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ.
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27. ข้อใดสอดคล้องกับการจัดการความรู้ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เครือข่ายการศึกษาไทย ก้าวไกลทุกถิ่น
  เครือข่ายความคิด พันธมิตรก้าวหน้า
  เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
  เครือข่ายพันธมิตร ความคิดความรู้
28. กัลยาณมิตร 7 ข้อใดหมายถึง ความมีเหตุผล
  ปิโย
  วัตตา
  ภาวนีโย
  คัมภีรังกถังกตา
29. สละที่นั่งบนรถเมล์ให้กับสตรี เด็ก และคนชรา แสดงถึงวัฒนาธรรมใด
  คติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
  เนติธรรม
30. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์
  ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ
  ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค
  ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างสร้างสรรค์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ