แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สิ่งใดในหลักสูตรช่วยให้เกิดความชัดเจนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นลำดับ ลดความซ้ำซ้อน สิ่งที่สอน และช่วยให้ผู้สอนชั้นเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน
  ตัวชี้วัดชั้นปี
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
  มาตรฐานการเรียนรู้
  เกณฑ์การวัดและประเมินผล
2. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมี แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นใครมีบทบาทสำคัญในการพิจารณา ให้นักเรียนซ้ำชั้นได้
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ครูผู้สอนประจำชั้น
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง
3. ข้อใดไม่ใช่การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ระดับปฐมวัย
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ข้อใดไม่ถูกต้องในการตัดสินผลการเรียน
  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
  ต้องได้รับการตัดสินทุกรายวิชา
  ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด
  ต้องได้รับการประเมินเฉพาะในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน
5. รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา ?
  ความเสมอภาคทางการศึกษา
  ความแตกต่างระหว่างบุคคล
  ความพร้อมของผู้เรียน
  สภาพของท้องถิ่น
6. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ?
  รัฐธรรมนูญ
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
7. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะและดนตรี
  ภาษาต่างประเทศ
8. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
  มีความเป็นไทย
  มีคุณธรรมจริยธรรม
  ใฝ่เรียนรู้
  อยู่อย่างพอเพียง
9. มาตรฐานช่วงชั้น กำหนดไว้สำหรับชั้นใด
  ป.๓
  ป.๖
  ม.๓
  ม.๔-๖
10. การวัดประเมินผลของระดับใดดำเนินการเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปีและรายภาค
  ระดับชั้นเรียน
  ระดับสถานศึกษา
  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  ระดับชาติ
11. สถานศึกษาทุกแห่งจะใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในปีใด
  ๒๕๕๒
  ๒๕๕๓
  ๒๕๕๔
  ๒๕๕๕
12. ข้อใดเป็นหลักการของหลักสูตร
  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
  มีความสามารถในการสื่อสาร
  มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
13. การจัดเวลาเรียนระดับชั้นใดจัดเวลาเรียนเป็นรายปี
  ระดับปฐมวัย
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดเวลาเรียน
  ระดับชั้น ป.๑-๖ กำหนดเวลาเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ ปี
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดเวลาเรียนไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ ปี
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สถานศึกษากำหนดได้ตามความเหมาะสม
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง/ปี
15. ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ?
  กำหนดเนื้อหาสาระ
  กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน
  กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน
  กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
16. เอกสารใดไม่ใช่เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
  ระเบียนแสดงผลการเรียน
  ประกาศนียบัตร
  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน
  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
17. การจัดการศึกษาระดับใดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความพอใจของตนเอง
  ระดับปฐมวัย
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
18. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นปัญหาของการปรับปรุงหลักสูตร
  หลักสูรมีเนื้อหามาเกินไป
  การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน
  การปรับเปลี่ยนรัฐบาล
  ความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
19. ระเบียนแสดงผลการเรียน ตรงกับข้อใด
  ปพ.๑
  ปพ.๒
  ปพ.๓
  ปพ.๔
20. หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักทดสอบทางการศึกษา
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
  สถานศึกษา
21. หลักสูตรคืออะไร ?
  คู่มือประกอบการศึกษาของครู
  เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน
  ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน
  เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน
22. การจัดเวลาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดกำหนดโครงสร้าง เวลาเรียนน้อยกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
  ภาษาไทย
  ศิลปะ
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23. ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร
  รัฐ
  ท้องถิ่น
  สถานศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
24. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลตามสภาพจริง
  ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
  ต้องตัดสินโดยใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานเดียวกับเกณฑ์
  ประกอบด้วย ๓ อย่าง คือ ภาระงาน บริบท และเกณฑ์การประเมิน
  ใช้เฉพาะแฟ้มสะสมงานในการประเมิน
25. การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ?
  ชีวิตและสังคม
  สังคมและชุมชน
  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  เศรษฐกิจและชุมชน
26. เครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร
  วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
  สื่อการเรียนรู้
  ผู้บริหารและครูผู้สอน
  วิธีการวัดและประเมินผล
27. การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของครูผู้สอนจะเป็นลักษณะใด
  ผู้สอนเนื้อหาวิชาเป็นหลัก
  ผู้ชี้นำด้านความความประพฤติ
  ผู้ถ่ายทอดความรู้
  ผู้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน
28. ข้อใดไม่ใช่การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กิจกรรมแนะแนว
  กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  กิจกรรมส่งเสริมโครงงานอาชีพ
29. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญที่มุ่งให้เกิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ความสามารถในการคิด
  ความสามารถในการแก้ปัญหา
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  ความสามารถในการแสวงหาความรู้
30. ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ?
  ทรัพยากรที่มีอยู่
  งบประมาณของรัฐ
  เศรษฐกิจของประเทศ
  สภาพสังคมในปัจจุบัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ