แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบความรู้รอบตัว
1. อาเซียนก่อตั้งครั้งแรกมีกี่ประเทศ ประเทศอะไรบ้าง
  3 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย
  4 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
  4 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
  5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
2. คำขวัญอาเซียน คือข้อใด
  หนึ่งเดียว ประสานใจ รักษาอัตลักษณ์
  หนึ่งวิสัยทัศน์ รักษาประชาธิปไตย ใส่ใจเศรษฐกิจร่วมกัน
  ประชาคม ประชาธิปไตย ประชาชน
  หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคม
3. ศาลใดมีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาล
  ศาลยุติธรรม
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลฎีกา
4. ศาลยุติธรรมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง
  2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา
  2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
  3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา ศาลปกครอง
  3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
5. คณะรัฐมนตรี มีจำนวนไม่เกินกี่คน
  35 คน
  32 คน
  28 คน
  25 คน
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มีแก้ไขเพิ่มเติมกี่ฉบับ
  1 ฉบับ
  2 ฉบับ
  4 ฉบับ
  6 ฉบับ
7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
  ฉบับที่ 18
  ฉบับที่ 19
  ฉบับที่ 20
  ฉบับที่ 24
8. ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน คือข้อใด
  ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกร่วมกันประสานความเป็นน้ำหนึ่งและใจเดียวกัน
  การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน
9. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภา คือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานวุฒิสภา
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
10. ในหมวดของ ศาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ศาลมีกี่ประเภท
  3 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
  3 ประเภท คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
  4 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลฏีกา
  4 ประเภทคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
11. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
  15 ปี
  12 ปี
  10 ปี
  8 ปี
12. งบประมาณเกินดุล หมายถึงข้อใด
  รายจ่ายของประชาชนมากกว่ารายรับ
  รายจ่ายของรัฐบาลมากกว่ารายรับของรัฐบาล
  รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
  รายรับของประชาชนมากกว่ารายจ่าย
13. จำนวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กำหนดไว้กี่คน และได้มาโดยวิธีใด
  150 คนจากการเลือกตั้ง 77 คน, การสรรหา 73 คน
  150 คนจากการเลือกตั้ง 73คน, การสรรหา 77 คน
  250 คนจากการเลือกตั้ง 150คน, การสรรหา 100 คน
  250 คนจากการเลือกตั้ง 100คน, การสรรหา 150 คน
14. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กำหนดไว้กี่คน
  400 คน
  450 คน
  500 คน
  550 คน
15. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีกี่ประเภท
  1 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
  2 ประเภท คือ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
  2 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  3 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
16. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มีกี่องค์กร อะไรบ้าง
  3 องค์กร คือ องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  3 องค์กร คือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  4 องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรอัยการ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  4 องค์กร คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
17. รัฐสภาประกอบด้วยอะไร
  นายกรัฐมนตรี รัฐสภา
  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
18. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง
  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
  มีรายชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
  มีสัญชาติไทย
  กรณีแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติไม่น้อยกว่า 2 ปี
19. สีน้ำเงิน ในสัญลักษณ์ของอาเซียน หมายถึงข้อใด
  ความเจริญรุ่งเรือง
  ความกล้าหาญ
  สันติภาพ
  ความก้าวหน้า
20. อาเซียนหมายถึงอะไร
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการพัฒนา
  สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งประชาชาติ
  สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
21. ศาลใดมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน
  ศาลยุติธรรม
  ศาลอุทธรณ์
  ศาลปกครอง
  ศาลฎีกา
22. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา คือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานวุฒิสภา
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
23. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 พระมหากษัตริย์ ทรงใช้อำนาจทางใด
  ทางรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และทหาร
  ทางนายกรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล
  ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และทหาร
  ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
24. สถานที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการอาเซียน คือที่ใด
  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
  กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์
  กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
25. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บังคับใช้เมื่อใด
  วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 24 มิถุนายน 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 26 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
26. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทย
  พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย
  ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  รับราชการทหาร
  ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
27. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งเท่านั้น
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ไม่มีข้อใดผิด
28. จำนวนคณะองคมนตรีกำหนดให้มีกี่คน
  19 คน
  18 คน
  16 คน
  12 คน
29. รายได้ประชาชาติ วัดจากอะไร
  จำนวนประชากร
  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
  รายได้ของเกษตรกร
  ถูกทุกข้อ
30. สัญลักษณ์อาเซียน มีลักษณะอย่างไร
  เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีแดงรวงข้าว12ต้น มัดรวมกันไว้
  เป็นรูปรวงข้าวสีเขียวบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 11ต้น มัดรวมกันไว้
  เป็นรูปรวงข้าวสีเขียวบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้
  เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ