แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 300 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครู
1. ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด
  หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  โครงสร้าง
  สาเหตุการปรับปรุงหลักสูตร
2. ข้อใดคือหลักฐานแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รบ.1- ต.
  ป. 05
  ปพ.1
  ปพ.3
3. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  การไปอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ
  การพาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน
  การพาไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน
  การพาไปนอกราชอาณาจักร
4. กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้
  ช่วงชั้นที่ 1
  ช่วงชั้นที่ 2
  ช่วงชั้นที่ 3
  ช่วงชั้นที่ 4
5. ข้อใดคือผลระทบขั้นสุดท้ายของการมีการนิเทศภายในโรงเรียน
  คุณภาพของครู
  คุณภาพของนักเรียน
  บรรยากาศการทำงานของครู
  การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
6. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด
  จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
  เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ต่ำกว่าอุดมศึกษา
  สนับสนุนทรัพยากร การจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน
  ติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
  วัดความสามารถในการใช้ภาษา
  วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน
  มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา
  ถูกทุกข้อ
8. พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ติดตามข่าวสารปัญหาสิ่งแวดล้อม
  รู้จักประหยัดพลังงาน
  รู้จักนำของที่ใช้แล้วมาใช้อีก
  ดำรงชีวิตที่แวดล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม
9. พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
  แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
  การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ
  การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย
10. ข้อใดกล่าวถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการทำการบ้านของนักเรียนในแต่ละวันไม่ถูกต้อง
  1 ชั่วโมงต่อวันสำหรับช่วงชั้นที่ 1
  1.5 ชั่วโมงต่อวันสำหรับช่วงชั้นที่ 2
  2 ชั่วโมงต่อวันสำหรับช่วงชั้นที่ 3
  2.5 ชั่วโมงต่อวันสำหรับช่วงชั้นที่ 4
11. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
  หลักการจัดการศึกษา
  จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา
  เนื้อหาสาระการศึกษา
  สื่อการสอน
12. การจะดำเนินการนิเทศการศึกษาให้ได้ผลเลิศต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นที่สุด
  บรรยากาศและการร่วมมือในการนิเทศ
  กลุ่มบุคคลและงานที่จะนิเทศ
  จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
  เทคนิคและการจัดกิจกรรมการนิเทศ
13. ข้อใดต่อไปนี้คือหน้าที่ของข้าราชการ
  ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ
  ดำเนินงานราชการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  ถูกทุกข้อ
14. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนเองก็ต้องมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ด้วย ข้อใดไม่ใช่บทบาทดังกล่าว
  กำหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถของตนเอง
  รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
  ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
15. ใครเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  รมต.กระทรวงวิทย์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
16. วิทยากรปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูใหม่ กล่าวเรื่องใดไม่ถูกต้อง
  คุณครูต้องจัดการเรียนรู้โดยเน้นคณิตวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษเพื่อสนองนโยบายท่านอดิศัย
  คุณครูต้องจัดการเรียนรู้ตามความสนใจเด็ก โดยคำนึงถึงเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสด้วย
  คุณครูต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้
  คุณครูต้องพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่บ้างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาทุกสถานที่
17. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่วันประกาศใช้นับถึงวันนี้ใช้มาแล้วกี่ปี
  4 ปี
  5 ปี
  6 ปี
  7 ปี
18. รัชนกเป็นผู้ที่ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์แสดงว่ารัชนกมีลักษณะในการจัดการด้านใด
  ความสามารถในการวางแผน
  ความสามารถในการปฏิบัติงาน
  ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง
  ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการ
19. หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษาคือข้อใด
  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนตระหนักมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การนิเทศ ควบคุมกำกับติดตามการเรียนการสอน
  การผลิตสร้างสื่อการเรียนการสอน
  การสร้างเครือข่ายชุมชนให้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
20. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ให้บังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
  วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจานุเบกษา
  วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546
  วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2544
  ไม่มีข้อถูก
21. ทำไมต้องจัดการศึกษาให้กับเด็กต่างด้าวอพยพหรือชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย
  เพื่อแก้ปัญหาคนต่างด้าวอพยพหรือชนกลุ่มน้อยยุติลง
  เพื่อให้คนต่างด้าว ชนกลุ่มน้อยอยู่ในประเทศไทยอย่างสงบ
  ถูกทุกข้อ
22. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมไม่กระทบต่อตัวเรา
  การศึกษา
  การเมือง
  เศรษฐกิจ
  อุตสาหกรรม
23. เด็กต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดที่รัฐบาลไม่กำหนดหลักเกณฑ์อนุญาตให้เรียนในระดับประถมถึงอุดมศึกษา
  เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
  บุตรชาวเขา ชาวเล
  เนปาลอพยพ
  บุตรทหารจีนคณะชาติ
24. องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามกฎหมายปฏิรูปการศึกษาคือข้อใด
  ก.ค.
  สำนักงาน ก.ค.ง.
  ก.ค.ศ.
  สำนักงาน ก.ค.ศ
25. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างเป็นระบบ
  การสร้างความตระหนัก
  การประเมินความต้องการพัฒนา
  การวางแผนนิเทศ
  การประเมินผล
26. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะเป็น
  หน่วยงานราชการ
  หน่วยงานทางการศึกษา
  องค์กรทางการศึกษา
  นิติบุคคล
27. หน่วยงานตามโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  สำงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
28. ความแตกต่างของคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดคือข้อใด
  มัธยฐาน
  ฐานนิยม
  พิสัย
  อันตรภาคชั้น
29. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อใดที่สุด
  พืช – อากาศ
  ดิน - น้ำ
  ดินและสัตว์
  อากาศและน้ำ
30. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
  ประสิทธิภาพ
  ประสิทธิผล
  ประหยัด
  คุ้มค่า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ