แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อที่จะตอบคำถาม หรือปัญหาข้อสงสัยที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หมายความตรงกับข้อใด
  การวิจัย
  การวิจัยในชั้นเรียน
  การค้นหาคำตอบที่สงสัย
  วิธีการแสวงหาความรู้
2. มีการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน/ประจำวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ กำกับ ดูแล การปฏิบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามข้อตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้เรียนร่วมกันได้อย่างราบรื่น ตรงกับข้อใด
  การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา
  การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา
  การพัฒนาผู้เรียน
3. ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน การจัดข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้น/ประจำวิชาการกำกับดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชาต่าง ๆ ตรงกับข้อใด
  การพัฒนาผู้เรียน
  การบริหารชั้นเรียน
  การบริหารจัดการชั้นเรียน
  วิธีการจัดการชั้นเรียน
4. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา ต้องจัดให้เชื่อมโยงข้อใดมากที่สุด
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  กระบวนการเรียนการสอน
  ความต้องการของผู้เรียน
  ก และ ข
5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสาระการเรียนรู้
  องค์ความรู้
  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  สื่อและนวัตกรรม
6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตรงกับข้อใด
  คุณภาพการศึกษา
  มาตรการจัดการศึกษา
  มาตรฐานการศึกษา
  มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
7. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สภาการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคำแนะนำสภาการศึกษา
8. "สมรรถนะผู้เรียน" ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ความสามารถในการสื่อสาร
  ความสามารถในการคิด
  ความสามารถในการแก้ปัญหา
  ความสามารถในการใช้ชีวิต
9. ประเภทของสื่อการเรียนรู้ตรงกับข้อใด
  สื่อธรรมชาติ
  สื่อสิ่งพิมพ์
  สื่อเทคโนโลยี
  ถูกทุกข้อ
10. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อใดไม่ถูกต้อง
  กิจกรรมแนะแนว
  กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  กิจกรรมทัศนศึกษา
11. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำสาระท้องถิ่นขั้นตอนแรก ตรงกับข้อใด
  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และกรอบสาระการเรียนรู้ที่พัฒนา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 หรือมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. จำแนกข้อมูลที่จำเป็นและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา จัดทำระบบข้อมูลและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชาให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตรงกับข้อใด
  การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา
  การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา
  การพัฒนาผู้เรียน
13. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แบบการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
  ปริศนาความคิด (Jigsaw)
  กลุ่มร่วมมือแข่งขัน (Team-Games-Tournaments : TGT)
  กลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams and AchievementDivisions : STAD)
  ถูกทุกข้อ
14. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีหน้าที่ตรงกับข้อใด
  ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา
  การประเมินคุณภาพภายนอก และ ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา
  พัฒนา วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา
  พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา
15. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
  กระบวนการคิด (Thinking Process)
  กระบวนการแก้ปัญหา (Problem-solving Process)
  กระบวนการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking)
  ถูกทุกข้อ
16. ขั้นตอนแรกของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตรงกับข้อใด
  เลือกประเด็นคำถามวิจัยที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วางแผนการวิจัย
  ลงมือปฏิบัติพร้อมรวบรวมข้อมูล
17. ผู้ใดให้ความเห็นชอบใช้หลักสูตรสถานศึกษา
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเขตพื้นที่ศึกษาขั้น
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18. การประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
  รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่างได้
  ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น
  จัดทำเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว
  พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการดำเนินงาน
19. ลักษณะการวิจัยแบบง่าย ตรงกับข้อใด
  เป็นการวิจัยที่ครูทำในงานการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา/พัฒนา
  เป็นการวิจัยเรื่องที่มีขอบเขตเล็ก ๆ ใช้เวลาน้อย มีกระบวนการไม่ซับซ้อน
  เป็นการวิจัยที่เขียนรายงานการวิจัยความยาวไม่เกิน 10 หน้า
  ถูกทุกข้อ
20. Backward Design ขั้นตอนข้อใดไม่ถูกต้อง
  ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้โดยพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถทำอะไรได้
  ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐานผลการเรียนรู้พิจารณาว่าอะไรคือร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนรู้และสามารถทำได้ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกำหนด
  ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการเรียนการสอน จะจัดกิจกรรมอย่างไรจึงสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ที่ลุ่มลึกและยั่งยืน (EnduringUnderstanding) ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกำหนดไว้
  ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนหน่วยการเรียนรู้ โดยทบทวนความเชื่อมโยงขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
21. คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต (นก.)ใช้เกณฑ์ ตรงกับข้อใด
  ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
  ใช้เกณฑ์ ๖๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
  ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
  ใช้เกณฑ์ ๖๐ ชั่วโมงต่อปี มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
22. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามข้อใดถูกต้อง
  พ.ศ. 2553 – 2557
  พ.ศ. 2554 - 2558
  พ.ศ. 2555 – 2559
  พ.ศ. 2556 - 2560
23. หลักการสำคัญของการจัดทำการเลือกใช้และการประเมินสื่อข้อใดถูกต้อง
  ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การดประสบการณ์การเรียนรู้
  ถูกต้อง ตามหลักวิชาและชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย ปัจจุบัน ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติและศีลธรรม ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
  รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายมีเอกภาพ สัมพันธภาพและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน น่าสนใจเหมาะสมกับวัย
  ถูกทุกข้อ
24. เครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับข้อใดที่สุด
  สื่อการเรียนรู้
  สื่อการเรียนการสอน
  สื่อทางการศึกษา
  สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
25. มีความยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน มีป้ายนิเทศหรือสื่อการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการสำหรับศึกษาค้นคว้าที่เป็นปัจจุบันส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และผู้เรียนมีความสุขตรงกับข้อใด
  การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา
  การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา
  การพัฒนาผู้เรียน
26. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา ทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็นไทย การจัดระบบ ดูแลและช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียน ตรงกับข้อใด
  การพัฒนาผู้เรียน
  พัฒนาการผู้เรียน
  กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
  วิธีการพัฒนาผู้เรียน
27. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้
  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning)
  การฝึกปฏิบัติ (Practice) การทดลอง (Experiment)
  โครงงาน (Project Work)
  ถูกทุกข้อ
28. การจัดทำสาระหลักสูตรถือเป็นหน้าที่หลักของใคร
  สภาการศึกษา
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
29. ข้อใดเป็น ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการชั้นเรียน
  การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา
  การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา
  ถูกทุกข้อ
30. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการทำการวิจัยแบบง่าย
  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ น่าเชื่อถือ
  ครูมีทักษะการวิจัยและเป็นพื้นฐานสู่การวิจัยขั้นสูงหรือเป็นนักวิจัยต่อไป
  ครูมีผลงานวิชาการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ
  เป็นประโยชน์ทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ