แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน
  สื่อการเรียนการสอนบางชนิด ช่วยเร่งทักษะในการเรียนรู้
  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
  คำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
  สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2. การที่ครูคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ปัญหานักเรียนคิดไม่เป็น ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญใดที่กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  มีอิสระในการทำงาน
  ฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ปี
  มีจรรบาบรรณวิชาชีพครู
  มีองค์กรวิชาชีพครู
3. ข้อใดเป็นลักษณะความผิดวินัยข้าราชการครู
  วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง
  วินัยต่อตนเอง วินัยต่อผู้อื่น
  วินัยขั้นต่ำ วินัยขั้นสูง
  วินัยทั่วไป วินัยถูกลงโทษ
4. LAN มีความหมายตรงกับข้อใด
  ข้อมูลสารสนเทศ
  เครือข่ายบริเวณแคบ
  อินเตอร์เน็ต
  อีคอมเมริส
5. ข้อใดไม่ใช ่ประเพณีท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ลอยกระทงสาย
  ไหลเรือไฟ
  บุญบั้งไฟ
  แห่ปราสาทผึ้ง
6. บุญผะเหวดเป็นประเพณีของท้องถิ่นใด
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
7. ข้อใดไม่ใช ่หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
  แจ้งเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลละเมิดต่อเด็ก
  จัดระบบการแนะแนวและดูแลนักเรียน
  ออกระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน
  ส่งนักเรียนตนเองไปเข้าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
8. สถานศึกษาต้องดำเนินการทุกปี จัดทำรายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชน
  การประกันภายใน
  การประเมินภายใน
  การประกันภายนอก
  การประเมินภายนอก
9. รับฟังความคิดเห็น คำติชม และปรับปรุงแก้ไขงานการสอน เป็นการปรับตัวของครูในเรื่องใด
  การสร้างความสำเร็จ
  การสร้างความประทับใจ
  การปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำงาน
  การเสริมสร้างภาพลักษณ์ตนเอง
10. ใบประกอบวิชาชีพครูมีอายุกี่ปี
  1 ปี
  3 ปี
  5 ปี
  7 ปี
11. หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ข้อใดไม่ได้หมายถึง “เด็ก”
  มาลีนักเรียนชั้นอนุบาล
  สุวิมลยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
  สมปองกำลังเรียนปริญญาโท
  สมศักดิ์เพิ่งทำบัตรประชาชน
12. ฐานข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  AOC
  EIS
  OBEC
  STUDENT
13. ส่วนราชการที่ครูผู้ช่วยสังกัด
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
  กระทรวงศึกษาธิการ
14. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีกี่ประการ
  4 ประการ
  5 ประการ
  6 ประการ
  7 ประการ
15. การที่จะมีความรู้มาสอนนักเรียนครูควรมีทักษะการสืบค้นข้อมูล
  www. obec.go.th
  www. Thaigov.go.th
  www. tkc.go.th
  www.google.com
16. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจัดอยู่ในข้อใด
  หลักการจัดการศึกษา
  ระบบการศึกษา
  แนวทางจัดการเรียนรู้
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
17. ข้อใดเป็นแหล่งความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge)
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
  อินเตอร์เน็ต
  ห้องสมุด
18. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเมื่อได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ครูพี่เลี้ยง
  หัวหน้าสายชั้น
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกว่าสมรรถนะมีด้านใดบ้าง
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน
  สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะประจำสายงาน
20. การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่อง
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  สื่อการเรียนรู้
  การประเมินผลการเรียนรู้
  แผนการเรียนรู้
21. หากพิจารณาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการจัดเป็นสื่อตามข้อใด
  สื่ออุปกรณ์
  สื่อสิ่งพิมพ์
  สื่อเทคโนโลยี
  สื่อธรรมชาติ
22. วัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง
  ใช้ช้อนกลาง
  ใช้ผ้าเช็ดมือปูที่ตัก
  ตักอาหารบริการคนอื่น
  ไม่ขุ้ยเขี่ยอาหาร
23. ข้อใดคือประโยชน์ของการมีมนุษยสัมพันธ์หรือการปรับของครูที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนครู
  เพื่อป้องกันความขัดแย้ง สงสัย ระแวงกัน
  เพื่อประสิทธิภาพของการสอน
  เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา
24. กระบวนการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพจะได้ผลดีถ้าหากเรื่องใดมีประสิทธิภาพ
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
  การจัดการเรียนรู้ของครู
  การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
  การบริหารบูรณาการ
25. ครูมีความคิดสร้างสรรค์ กว้างไกล ลึกซึ้ง เป็นคุณธรรมด้านใด
  ศิล
  วิริยะ
  สมาธิ
  ปัญญา
26. บันทึกชุมชน หมายถึง เอกสารตามข้อใด
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  หลักสูตรแกนกลาง
  หลักสูตรสถานศึกษา
  แผนการสอน
27. CAI มีความหมายเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ผลกระทบของคอมพิวเตอร์
28. ครูจะฝึกตนเองอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  คิดรอบด้าน คิดรอบคอบ
  จัดระบบความคิด สลัดความคิดแบบเก่าๆ
  ฟัง คิด ถาม เขียนบ่อยๆ
  ถูกทุกข้อ
29. มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่ด้าน
  3 ด้าน
  5 ด้าน
  9 ด้าน
  12 ด้าน
30. ปัญญาอธิบายว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรง
  พุทธิพิสัย
  จิตพิสัย
  ทักษะพิสัย
  ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ