รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำรวมข้อสอบ
1. She was thirsty; _______., she refused to drink any soft drink.
  for
  since
  so that
  however
2. Mike was not feeling well so we gave him______to do than you.
  fever works
  less work
  little works
  least work
3. Whenever the safety commission_______ts regulations, there are complaints.
  is enforcing
  enforce
  enforce
  enforced
4. Bob rarely went home on weekend, _______.?
  didn't he
  did he
  were he
  weren't he
5. The jury is still out. The members_______the case.
  must still be discussing
  must discuss
  could still discuss
  may be discussed
6. The pilots must need a rest. they_______from a long flight.
  have return
  returned just
  have just returned
  have just been returning
7. Will your sister be present at the meeting?- ,She will, _______.she still has a cold.
  because
  whether
  while
  although
8. By this time next week, the winners_______.their awards.
  a. will have receive
  will have received
  will be received
  will have been receiving.
9. By next October that couple _______.together for 25 years.
  have performed
  will be performing
  will have been performing
  will perform
10. We walked in the opposite direction as soon as we realized that we_______the wrong path.
  had taken
  were taken
  took
  have taken
11. Lagos s the only city in Nigeria______there is a twenty-four storey building.
  Which
  in which
  in where
  who
12. Mr. Dunford went to bed as soon as he got home. He_______for ten straight hours.
  had been working
  was working
  worked
  had been worked
13. I find Australian Aboriginal art quite fascinating.- ,Yes, it is 40,000 years old, _______.it has remained unknown to the world, even to most Australians.
  yet
  since
  despite
  whereas
14. If they______, everyone can have a chance to speak.
  took turns answering
  would take turns answering
  are take turns answering
  take turns answering
15. I have often warned you; _______., you have persisted in doing the wrong thing. I am not willing to give you a second chance.
  therefore
  otherwise
  furthermore
  nevertheless
16. When_______?
  Will be the package delivered
  will the package be deliver
  will the package deliver
  will the package be delivered.
17. The deficit_______so large, we will probably have to pay additional taxes.
  is growing
  grows
  has grown
  was growing
18. Anne acts quite unfriendly.- ,I think she’s ______than unfriendly.
  shyer
  shy
  more shy rather
  more shy
19. By the time they entered the concert hall, the musicians_______the introduction to the opera.
  was playing
  had played
  played
  have played
20. They_______for seven hours when they spotted a sign that said ,Guests.
  were driving
  drove
  had been driving
  had drove
21. Let him come in, _______?
  don't you
  will you
  shall we
  do you
22. The supervisor caught the two candidates who were reading______work.
  one another
  the other’s
  each other’s
  each others
23. Have you written to Dang yet,No. I didn8t know his address. _______., I would have written to him.
  because
  Otherwise
  Consequently
  Therefore
24. The more you talk about the matter, _______
  the situation seen worse
  the worse the situation seems.
  the worse seems the situation
  the situation seems the worse
25. Can’t you wait for Mana?I’m sorry. We have only_______.hours so we must make_______of our time.
  more, the least
  few, the least
  more, the less
  a few, the most
26. Do you think John will make a good president? He is just______Richter to lead
  as qualified as
  as equally qualified as
  the same qualified as
  most qualified than
27. In spite of the fact that Susan has many personal problems, She_______present every day since the first day of class.
  has been
  had been
  is
  was
28. Greg should have lift the party an hour ago.- ,Yes, I keep telling him to go, _______. He stays anyway.
  Because
  but
  instead
  despite
29. Have those three students______won scholarship to study in Oxford?
  Whom you talked about them
  you talked about
  you talked about them
  about them you talked
30. _______they knew that their opponents had been playing well recently, they knew that they were in for a hard match.
  though
  Since
  However
  Moreover
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ