แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบหลังเรียน
1. ผลลัพธ์ของ มีค่าตรงกับข้อใด
  3x2 - 8xy + 4y2
  3x2 - 4xy + 4y2
  3x2 + 4xy - 4y2
  3x2 - 8xy - 4y2
2. ผลลัพธ์ x4(-2x2)(-3x3y)(x2y2)(-7y8) มีค่าตรงกับข้อใด
  -42x11y11
  -42x13y10
  42x11y11
  42x13y10
3. ถ้านำ 2x2 - 3x + 1 ลบออกจากผลบวกของ 3x - x2 - 4 และ 2 - 5x + 6x2 แล้วผลลัพธ์เป็นเท่าใด
  4x2 - x + 6
  4x2 + x - 6
  3x2 + x - 3
  3x2 + x + 3
4. จงหาผลบวกของ 3x + 4x2 - 2y2 - 2ab; 3x2 - 4xy + 5y2 และ 3xy - 3y2 -x2 + ab ว่าเท่ากับเท่าใด
  6x2 + xy - ab -3x
  6x2 - xy + ab -3x
  6x2 + xy - ab + 3x
  6x2 - xy - ab + 3x
5. ผลลัพธ์ของ (a + 3a3 + 2a2) + (5a2 + 3a) + (7a2 - a - 2a3) มีค่าตรงกับข้อใด
  a3 + 14a2 + 3a
  2a3 - 14a2 - 3a
  a3 + 14a2 + 3a - 2
  2a2 - 14a2 - 3a - 2
6. ค่าของ 3x - 2[x - {(2x - 3y) + (3x + 2y)} - 6y] เท่ากับข้อใด
  -5x - 4y
  -11x + 8y
  5x + 4y
  11x + 10y
7. ผลลัพธ์ของ (2a2b - 4b2c + 5ac2) - (-a2b + 5ac2 - 8b2c) เท่ากับข้อใด
  a2b - 12b2c - 10ac2
  a2b - 12b2c
  3a2b + 4b2c
  3a2b + 4b2c + 10ac2
8. ถ้านำผลลัพธ์ของผลต่างระหว่าง 2m - 7 และ 3m - 8 มารวมกับผลลัพธ์ของผลต่างระหว่าง 8m + 3 และ 7m + 4 จะได้ผลตรงกับข้อใด
  0
  2
  2m
  2(m + 1)
9. ผลสำเร็จของ (-7x3)(x2y3z0)(-3x2y3z) คือข้อใด
  21x7y6z0
  21x7y6z
  -21x7y6z
  -21x7y6z0
10. ผลสำเร็จของ (-3y)(2 - 3y + y2) เท่ากับข้อใด
  -3y3 + 9y2 - 6y
  3y3 - 9y 2 + 9y
  3y3 - 9y2 - 3y
  -3y3 + 6y2 - 6y
11. ข้อใดเป็นเอกนามทุกจำนวน
12. ผลลัพธ์ของ -a2b2(a3 - 2ab + 3a2b2) ตรงกับข้อใด
  -a5b2 + a2b2 + a4b4
  -a5b2 - 3a4b4 + 2a3b3
  -a5b2 - 3a3b3 + 2a2b2
  -a5b2 - 3a3b3 - 2a2b2
13. ผลสำเร็จของ 4y + 3x + 3[x - 2(y - x) - y] มีค่าตรงกับข้อใด
  x - y + 4
  3x + 4y - 2(y - x) + 4
  2(x - y) + 4
  12x - 5y
14. ผลลัพธ์ของ (xy + yz + 8) + (2xy - 4 - 4y) มีค่าตรงกับข้อใด
  3xy + yz + 4y - 4
  3xy + yz - 4y + 4
  3xy - yz - 4y + 4
  3xy + yz - 4y - 4
15. ผลลัพธ์ของ (4x2 - 5x - 1) + (2x + 5) - (4x - 10) มีค่าตรงกับข้อใด
  4x2 - 7x - 6
  4x2 + x - 4
  14 - 7x + 4x2
  16 - 7x + 4x2
16. ผลคูณของ (5x2 - 3x - 5)(2x) มีค่าเท่ากับเท่าไร
  6x3 - 10x2 - 25x
  10x3 - 6x2 - 10x
  25x3 + 6x2 - 10x
  15x3 - 10x2 + 6x
17. ผลลัพธ์ของ (7a - 5) + (-a + 3) + (-8a - 2) มีค่าตรงกับข้อใด
  2a + 4
  2a - 4
  -2a - 4
  4 - 2a
18. ผลลัพธ์ของ (5x4y3 - 3xy6 ) ÷ (xy3) มีค่าตรงกับข้อใด
  3y3 - 5x5
  3x3 + 5y3
  5x3 - 3y3
  3x3 - 5y3
19. ผลสำเร็จของ (30x5 - 18x3 + 6x + 6) ÷ (-6x) เท่ากับข้อใด
20. พหุนาม -x3y2 + 5xy5 - 6x2y2+3x5 y2 มีดีกรีเท่าไร
  4
  5
  6
  7
21. 3x - 2[x - {(2x - 3y) - (3x - 2y)} - 6y] มีค่าตรงกับข้อใด
  x + 10y
  x - 10y
  -x + 10y
  -x - 10y
22. ผลบวกของ (-x - 7) และ -[2x - (x - 5) - 4] มีค่าตรงกับข้อใด
  -2x - 8
  2x + 8
  -2x + 6
  -8
23. ผลลัพธ์ของ (-7x2 + 5x - 10) - (-4x2 - 9x + 2) เท่ากับเท่าใด
  -11x2 - 4x - 8
  -3x2 + 14x - 12
  3x2 - 4x - 12
  11x2 - 14x - 8
24. ผลลัพธ์ของ (2a2 + a - 3) + (2a - 3) + (3a2 + 2) เท่ากับเท่าใด
  5a2 - 3a - 4
  5a2 - 3a + 4
  5a2 + 3a - 4
  5a2 + 3a + 4
25. ผลสำเร็จของ (3x2 + 2x - x3 - 1) + (x3 - 7x2 - 5x + 2) คือข้อใด
  4x2 - 3x + 1
  4x2 - 3x - 1
  -4x2 - 3x + 1
  -4x2 + 3x + 1
26. นำ 2a - 7 ลบด้วย 3a - 8 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
  (2 + a - a2) - (a2 + 2a - 1)
  (a2 + 3a + 2) - (a2 - 4a - 1)
  (2 - 2a + a2 - a3) + (a3 - a2 + a - 1)
  (a3 - a2 - 2a - 1) + (2 + a + a2 + a3)
27. ข้อใดเป็นพหุนามที่ไม่อยู่ในรูปของผลสำเร็จ
28. จะต้องนำพหุนามในข้อใดมาบวกกับ x2 - 1 แล้วจะได้ x2y + x2 - xy2
  x2y + xy2 + 1
  x2y - xy2 + 1
  x2y - xy2 - 1
  2x2 + x2y - xy2 + 1
29. จะต้องนำพหุนามข้อใดมาบวกกับ (5x2y - 6x2 + 7y2) + (-7x2y + x2 + y2) แล้วได้ผลลัพธ์เป็น - 8x2y - 13x2 + 4y2
  6x2y - 8x2 + 4y2
  6x2y + 8x2 + 4y2
  -6x2y -8x2 - 4y2
  -6x2y + 8x2 - 4y2
30. ผลสำเร็จของ 5x4 - 2x3 - (-2x4) + x0 + 1 คือข้อใด
  3x4 - 2x3 + x0 + 1
  5x4 - 2x3 + 1
  7x4 - 2x3 + 2
  7x4 + 2x3 + 2
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ