แบบทดสอบเรื่องระบบเลขฐานทางคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบเรื่องระบบเลขฐานทางคอมพิวเตอร์บนมือคือ
1. ข้อใดคือหลักการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานแปด
  นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
  นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน
  นำ 10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
  10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน
2. ระบบเลขฐานใดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
  เลขฐานสิบ
  เลขฐานสอง
  เลขฐานแปด
  เลขฐานสิบหก
3. ข้อใดเป็นระบบเลขฐานสอง
  1234AB16
  1150
  10101102
  12458
4. จงหาผลลัพธ์ของ (161)8 + (65)16 ?
  211
  212
  213
  214
5. จากเลขฐานสิบ 189 นี้ทำให้เป็นเลขฐานสองจะมีค่าเท่าไร
  100111012
  101111012
  110111012
  101100102
6. ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ของเลขฐานสอง
  0
  1
  2
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
7. จากเลขฐานสิบหก (2C0) 16 นี้ทำให้เป็นเลขฐานสองจะมีค่าเท่าไร
  10110000002
  10111012
  1010101010112
  10001110102
8. แปลงเลขฐานสิบ 115 เป็นเลขฐานสอง
  10101102
  110110012
  11100112
  11001112
9. จงแปลง (10)8 ให้เป็นเลขฐานสอง ?
  (10)2
  (100)2
  (1000)2
  (10110)2
10. จงแปลง (65)8 ให้เป็นเลขฐานสิบ ?
  52
  53
  54
  55
11. แปลงเลขฐานสอง 111112 เป็นเลขฐานสิบ
  31
  33
  35
  37
12. จงหาผลลัพธ์ของ (72)8 - (11111)2 ?
  25
  27
  29
  31
13. แปลงเลขฐานสอง 101012เป็นเลขฐานสิบ
  20
  21
  22
  23
14. จงหาผลลัพธ์ของ (11011)2 + (10111)2 ?
  45
  50
  55
  56
15. 448อ่านว่าอย่างไร
  สี่-สี่-แปด
  สี่-สี่-ฐานแปด
  สี่-สิบ-สี่-แปด
  สี่-สิบ-สี่-ฐานแปด
16. ข้อใดคือหลักการแบ่งกลุ่มเพื่อการแปลงค่าเลขฐานสองให้เป็นฐานสิบหก
  แบ่งกลุ่มละสี่หลักจากด้านขวาไปด้านซ้าย
  แบ่งกลุ่มละสี่หลักจากด้านซ้ายไปด้านขวา
  แบ่งกลุ่มละสองหลักจากด้านขวาไปด้านซ้าย
  แบ่งกลุ่มละสองหลักจากด้านซ้ายไปด้านขวา
17. ข้อใดเป็นระบบเลขฐานสิบ
  1234AB16
  110011
  10101102
  12458
18. ระหว่างเลขฐานสอง จะใช้สัญลักษณ์หรือหลักที่แตกต่างกันกับเลขฐานสิบหกกี่ตัว ?
  2 ตัว
  4 ตัว
  10 ตัว
  14 ตัว
19. จากเลขฐานสอง (10111) 2 นี้ทำให้เป็นเลขฐานสิบหกจะมีค่าเท่าไร
  A816
  1716
  3616
  DF16
20. จงแปลง (11011)2 ให้เป็นเลขฐานสิบ ?
  25
  26
  27
  28
21. จงแปลง (A6)16 ให้เป็นเลขฐานสิบ ?
  101
  102
  166
  167
22. ข้อใดเขียนถูกต้อง
  1252
  108102
  150
  1010132
23. แปลงเลขฐานสิบ 100 เป็นเลขฐานสอง
  10010012
  11110012
  11101112
  11001002
24. จงหาผลลัพธ์ของ (3E)16 + 40 ?
  144
  145
  146
  147
25. สัญลักษณ์ Oct ในโปรแกรม Calculator หมายถึงระบบเลขฐานใด
  เลขฐานสิบ
  เลขฐานสอง
  เลขฐานแปด
  เลขฐานสิบหก
26. จงหาผลลัพธ์ของ (42)8 + (11011)2 ?
  (3D)16
  (F4)16
  (3C)16
  (F1)16
27. แปลงเลขฐานสิบ 45 เป็นเลขฐานสอง
  1101112
  1011012
  1100112
  1000102
28. จงแปลง (D8)16 ให้เป็นเลขฐานแปด ?
  (33)8
  (330)8
  (66)8
  (660)8
29. ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก
  A
  0
  F
  16
30. จากเลขสอง (10111) 2 นี้ทำให้เป็นเลขฐานแปดจะมีค่าเท่าไร
  278
  428
  178
  368
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ