แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามข้อใด
  2 ปีนับแต่มีคำสั่งแต่งตั้ง
  2 ปีนับแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่
  1 ปีนับแต่มีคำสั่งแต่งตั้ง
  6 เดือนนับแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่
2. การประเมินผู้เรียนให้พิจารณาจากข้อใด
  ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ
  การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ ความประพฤติ
  การสังเกตพฤติกรรม ความประพฤติการร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ
  พัฒนาการ ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ
3. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน
  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน และให้ ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
  ผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน
  กรณีที่มิได้บัญญัติให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง
4. คณะกรรมการชุดใดต่อไปนี้ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน
  สภาการศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. ในการดำเนินการทางวินัย ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ความเห็นขัดแย้งกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้ ผอ.สพท.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  ความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจต่างเขตพื้นที่ ให้เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  ความเห็นขัดแย้งต่างส่วนราชการ ให้รมต. วินิจฉัยชี้ขาด
  กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
6. ใครมีหน้าที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
  สถานศึกษา
  ครอบครัวและชุมชน
  องค์กรชุมชน องค์กรและสถาบัน
  สถานศึกษาร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกข้อ
7. มาตรา 49 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อย่างทั่วถึง
  รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  ผู้พิการ ผู้ยากไร้ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมีสิทธิได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
  เพื่อให้ผู้พิการได้รับการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
8. ใครไม่ได้เป็น ก.ค.ศ.โดยตำแหน่ง
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  เลขาธิการ กพฐ.
  เลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการ กพ.
9. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ
10. กรณีใดมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าลาออกจากราชการ
  ลดขั้นเงินเดือน
  ให้ออก
  ปลดออก
  ไล่ออก
11. การจัดการศึกษาเฉพาะทาง คำนึงถึงข้อใด
  นโยบาย
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  การประกันคุณภาพ
  ข้อ ก และ ข
12. โทษทางวินัย หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องใด
  วินัยและการรักษาวินัย
  อำนาจการลงโทษทางวินัย
  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
13. โทษทางวินัยมีกี่สถาน
  4 สถาน
  5 สถาน
  6 สถาน
  7 สถาน
14. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรรายใด กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ข้อใดถูก
  ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. ขึ้นไป ให้เสนอ ก.ค.ก.ค.ศ. พิจารณา
  ผอ.สถานศึกษาหรือครูมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่พิจารณา
  ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้ออกจากราชการไปแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งยุติเรื่อง
  ครูผู้ช่วย ทำผิดวินัยในระหว่างเตรียมความพร้อม ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน
15. มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
  กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พัฒนาวิชาชีพครู
16. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ไล่ออก ถ้ามีเหตุผลอันควรลดหย่อนผ่อนโทษ ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก
  การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควร ลดหย่อน
  กระทำความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
  ทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ ให้ออก หรือปลดออกภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย
17. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู
18. ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
  ครู
  คณาจารย์
  ผู้บริหารการการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  บุคลากรทางการศึกษา
19. การจัดการศึกษาภาคบังคับให้บุคคลตามข้อใดไม่ถูกต้อง
  จัดให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก
  จัดการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี
  สอบได้ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 9 แล้ว
  อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
20. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
  ลดขั้นเงินเดือน
  ให้ออก
  ปลดออก
  ไล่ออก
21. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
  มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น
  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก
22. ข้อใดไม่ใช่การรักษาวินัย
  ต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  ต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน
  ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
  กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความจริงภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย
23. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการใน สพฐ.
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
24.
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
25. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ข้อใดถูกต้อง
  จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
  คำนึงถึงความสามารถ
  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
  ถูกข้อ ก และ ข
26. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิจารณาเสนอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
  เสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้แทนองค์กรชุมชน
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
28. การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอยู่ในมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  มาตรา 22
  มาตรา 23
  มาตรา 24
  มาตรา 25
29. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ ข้อใดถูกที่สุด
  2 ระดับคือ การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2 ระดับคือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษา
  3 ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
  4 ระดับคือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
30. การร้องทุกข์เป็นไปตามข้อใด
  ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก ผู้บังคับบัญชา
  ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  ให้ดำเนินการภายใน 30 วัน
  ถูกทุกข้อ
31. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ กล่าวไว้ในหมวดใด ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  ความมุ่งหมายและหลักการ
  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
  ระบบการศึกษา
  แนวการจัดการศึกษา
32. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพครู
  กำหนดมาตรฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพ
  พัฒนาวิชาชีพ
  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
33. กรณีไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
  ครบ 2 ปีแล้วสั่งให้ออกจากราชการ
  ไม่ต้องรอให้ครบ 2 ปีแล้วสั่งให้ออกจากราชการ
  ครบ 1 ปีแล้วสั่งให้ออกจากราชการ
  ไม่ต้องรอให้ครบ 1 ปีแล้วสั่งให้ออกจาก ราชการ
34. ผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจลงโทษตาม ข้อใด
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ข้อ ก และ ข ถูก
35. โทษทางวินัยข้อใดถือว่าเป็นโทษร้ายแรง
  ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
  ลดขั้นเงินเดือน ไล่ออก
  ตัดเงินเดือน ไล่ออก
  ปลดออก ไล่ออก
36. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
  กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา
  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
37. จุดมุ่งหมายของสาระหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทุกด้านยกเว้นข้อใด
  ความรู้ความคิด
  ความเป็นพลเมืองดี
  ความสามารถ
  ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
38. กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  มาตรา 43
  มาตรา 49
  มาตรา 81
  มาตรา 80
39. การกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหน้าที่ของใคร
  กรมวิชาการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสภาการศึกษาศึกษาภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย
40. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
  ให้ความเห็นหรือคำแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวง
41. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัย การดาเนินการตามข้อใดถูกต้อง
  การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ผอ.สพท.ลงมา ให้รายงานไปยัง ผอ.สพท.
  การรายงานการดำเนินการวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผอ.สพท. ลงมา ให้รายงานไป ผอ.สพท. และ ก.ค.ก.ค.ศ.
  การดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาเหนือ ผอ.สพท. ขึ้นไปให้รายงาน ก.ค.ก.ค.ศ. พิจารณา
  ถูกทุกข้อ
42. ข้อใดไม่ใช่ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
  การให้ทรัพย์สิน เพื่อให้ตนเองได้รับการแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยง ธรรม
  เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
  เล่นการพนันเป็นอาจิณหรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน หรือนักศึกษา
  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร
43. สิทธิประโยชน์ที่ผู้จัดการศึกษาจะพึงได้รับ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  การสนับสนุนจากรัฐ
  เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การลดหย่อนภาษีทั่วไป
  การยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
44. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
  ตัดเงินเดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ให้ออก
  ปลดออก
45. โทษทางวินัยได้แก่ข้อใด
  ว่ากล่าวตักเตือน
  พักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  ยกข้อกล่าวหา
  ภาคทัณฑ์
46. ข้อใดไม่ใช่สี่องค์กรหลักในกระทรวง
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สภาการศึกษาแห่งชาติ
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4
47. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดไม่ต้องคำนึงถึง
  ปริมาณสถานศึกษา
  จำนวนนักเรียน
  วัฒนธรรม
  ความเหมาะสมด้านอื่น
48. กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใครอาจจัดเพื่อเสริมการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
  รัฐมนตรี
  กระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงาน
49. การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนในเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของใคร
  ผู้ปกครอง
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
50. กรณีถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิตามข้อใด
  อุทธรณ์
  ร้องทุกข์
  ฟ้องศาลปกครอง
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ