แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบเรื่อง
1. กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน
  2
  4
  5
  6
2. ผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเป็นพิเศษ
  การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  การซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสำนักงาน
  ภาษาคอมพิวเตอร์
3. ข้อความและสัญลักษณ์มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างไร
  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาไปในแนวทางเดียวกัน
  ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการทำงาน
  ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
  ช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น
4. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะแก่การเก็บรักษา
  ทำให้การจัดการสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่นคล่องตัว
  ทำให้การจัดการสารสนเทศสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
  ทำให้ได้สารสนเทศที่ดีเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ และเผยแพร่ต่อผู้อื่น
5. สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงกับข้อใด

  การนำเข้าข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์เครื่องมือ
  การแสดงข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์
  การแสดงข้อมูลออกทางจอภาพ
  การนำเข้าข้อมูล
6. ซอฟต์แวร์อะไรที่ช่วยในการแก้ปัญหาการจัดการเอกสารต่างๆ
  ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด
  ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส
  ซอฟต์แวร์ไโครซอฟต์พาวเวอร์พอยนต์
  ซอฟต์แวร์โปรเดสก์ท็อป
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมข้อใดเหมาะสมกับงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานคำนวณ
  ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN)
  ภาษาปาสคาล (Pascal)
  ภาษาเบสิก (BASIC)
  ภาษาซี (C)
8. ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
  เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการสร้างตาราง
  ใช้ซอฟต์แวร์โปรเดสทอปสร้างงานนำเสนอ
  ใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ดพิมพ์รายงานการประชุม
  ใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซสคำนวณตัวเลขจำนวนมาก
9. ซอฟต์แวร์แอกเซส ช่วยแก้ปัญหาอะไร
  ช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบ
  ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข
  ช่วยแก้ปัญหาการเก็บข้อมูลโดยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  ช่วยแก้ปัญหาการจัดการทำงานเอกสารต่างๆ
10. กระบวนการเทคโนโลยี คืออะไร
  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบนวม การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการและการกระทำของข้อมูลข่าวสาร
  เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบความถูกต้อง
  เป็นกระบวนการ การกระทำของข้อมูลข่าวสาร
  ถูกทุกข้อ
11. "การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำได้โดยนำความกว้างมาคูณกับความยาว" จากข้อความ ข้อมูลออกคืออะไร
  ความต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  ขนาดของความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  วิธีการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
12. ทำไมถึงต้องวิเคราะห์ผลการทดลอง
  เพื่อให้แม่นยำมากขึ้น
  เพื่อหาคำตอบว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงหรือไม่
  เพื่อไม่ให้มีการบกพร่อง
  เพราะมันต้องทำ
13. ถ้านักเรียนต้องการฝึกเขียนโปรแกรมควรฝึกเขียนโปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมครั้งแรก
  ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN)
  ภาษาปาสคาล (Pascal)
  ภาษาเบสิก (BASIC)
  ภาษาซี (C)
14. การตรวจสอบข้อผิดพลาดทางตรรกะ (logical error) มีวิธีการอย่างไร
  ทดสอบโปรแกรมด้วยการเขียนโปแกรมที่มีชุดคำสั่งใกล้เคียงกันมาใช้งานคู่กันเพื่อเปรียบเทียบการทำงาน
  ทดสอบด้วยการว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบการใช้งานของโปรแกรม
  ทดสอบโปรแกรมด้วยการสมมติสถานการณ์ต่างๆตามที่ใช้งานจริง
  ทดสอบโปรแกรมด้วยชุดข้อมูลที่สมมติขึ้นมา
15. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนใดช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  การรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผลข้อมูล
  การทำสำเนา
  การจัดเก็บ
16. หลักการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงกับข้อใด
  วิธีแก้ปัญหาควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหา
  ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข
  การแก้ปัญหาควรใช้วิธีการลองผิดลองถูกเสมอ
  การแก้ปัญหาควรมีที่ปรึกษา
17. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา
  เพราะต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ที่สุดโดยไม่มีข้อบกพร่อง
  เพราะต้องการปกปิดข้อบกพร่องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
  เพราะต้องการประหยัดเวลาในการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
  เพราะต้องการใช้เป็นข้อมูลในการจัดกำลังคนเพื่อแก้ปัญหา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ