แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ข้อใดคือความหมายของเด็ก ตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 ถึงย่างเข้าปีที่ 15
  เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาค บังคับแล้ว
  เด็กที่มีอายุไม่ถึง 7 ปี
2. ข้อใด คือวันเริ่มต้นของปีการศึกษา
  วันที่ 1 พฤษภาคม
  วันที่ 15 พฤษภาคม
  วันที่ 16 พฤษภาคม
  วันที่ 17 พฤษภาคม
3. กิจกรรมเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความ พร้อมและจุดเน้น ในระดับประถมศึกษารวม กับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดตามข้อใด
  ปีละไม่น้อย 200 ชั่วโมง
  ปีละไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ( ประถมศึกษา 40 มอต้น 200 )
  ปีละ 360 ชั่วโมง
  ปีละไม่น้อยกว่า 1600ชั่วโมง
4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความ ถนัดความสนใจ ศักยภาพและความสามารถ พิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ ศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท อาชีวศึกษา
5. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง สพป. และ สพม. มีจำนวนกี่คน
  10 คน
  12 คน
  9 คน
  21 คน
6. หลักฐานการขอแก้ไขวันเดือนปีนักเรียนข้อใด สำคัญที่สุด
  สูติบัตร
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  ทะเบียนคนต่างด้าว
  บัตรประจำตัวประชาชน
7. ลาติดตามคู่สมรส" หมายความว่า ลาติดตาม สามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็น ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไป ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานใน ต่างประเทศ หรือทางราชการสั่งให้ไป ปฏิบัติงานในต่างประเทศตามระยะเวลาตาม ข้อใด
  ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
  ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
8. การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนควร ใช้เครื่องมือใด
  แบบสังเกต
  เเบบสอบถาม
  ข้อสอบเเบบเลือกตอบ
  ข้อสอบเเบบเขียนตอบ
9. บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร เป็น ความหมายของคำตามข้อใด
  ผู้อนุบาลเด็ก
  ครอบครัวอุปถัมภ์
  ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
  ผู้สงเคราะห์เด็ก
10. การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งวางรากฐานเพื่อให้ ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐาน หมายถึงการจัด การศึกษาระดับใด
  ระดับก่อนประถมศึกษา
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
11. ข้อใดไม่ใช่ประเภทการเปลี่ยนตำแหน่ง
  สมัครใจ
  ผู้บังคับบัญชากำหนด
  เพื่อประโยชน์ราชการ
  ถูกพักใช้ใบอนุญาต
12. รหัสตัวอักษร ต หมายถึงภาษาใด ตาม หลักสูตรแกนกลาง ฯ 51
  เวียดนาม
  พม่า
  ต่างประเทศ
  ถูกทั้ง ก และ ข
13. ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต เป็นคำ ขวัญวันเด็ก พ.ศ. อะไร
  2555
  2556
  2557
  2558
14. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา เรียกอีกอย่าง หนึ่งว่าอย่างไร
  การศึกษาขั้นต้น
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
15. ผู้ดูแลรักษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คือ
  คณะกรรมการวิชาชีพ
  เจ้าหน้าที่คุรุสภา
  ครู
  เลขาธิการคุรุสภา
16. "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้" มีชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้องว่าอย่างไร
  Association of South East Asia Nation
  Association of South East Asian Nations
  Association of South East Asean Nations
  Association of South East Asian National
17. ในกรณีผู้อำนวยการโรงเรียน เกิดอุบัติเหตุ ไม่ สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้และไม่มีรอง ผู้อำนวยการ จะต้องดำเนินการเช่นไร
  ให้ครูในโรงเรียนคัดเลือกครูที่อาวุโสรักษา ราชการแทน
  ให้ครูในโรงเรียนคนใดคนหนึ่งรักษา ราชการแทน
  ให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง ข้าราชการครูในโรงเรียนรักษาราชการใน ตำแหน่ง
  ให้ครูปฏิบัติราชการแทนได้เลยจนกว่า ผู้อำนวยการจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่
18. ครูที่ประพฤติผิดในทางชู้สาว หรือมีพฤติกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึ่ง ประสงค์ตามข้อใด
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อสังคม
19. จังหวัดใดในภาคใต้ที่รัฐบาลจะพัฒนาเป็น ศูนย์กลางของการจอดเรือ
  สงขลา
  พังงา
  ระนอง
  ภูเก็ต
20. การเรียนแบบใดที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้มากที่สุด
  เรียนจากการกระทำ
  เรียนจากง่ายไปหายาก
  เรียนจากรูปธรรมไปนามธรรม
  เรียนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาไกลตัว
21. เจ้าภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งต่อไป... (ครั้งที่ 18) คือ
  อินเดีย
  อิรัก
  อิหร่าน
  อินโดนีเชีย
22. ข้อใดไม่ถูกต้องกรณีแต่งตั้งกรรมสอบสวน วินัยร้ายแรงของครูวิทยฐานะชำนาญการ
  มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน
  ประธานกรรมการต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า หรือเทียบได้ว่าไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา
  ต้องมีนิติกรหรือได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยอย่าง น้อย 1 คน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แต่งตั้งกรรม สอบสวน
23. ใครเป็นผู้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพตาม พ.ร.บสภาครูและบุคลาคลทางการศึกษา
  สำนักงานรัฐมนตรี
  รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คุรุสภา
24. โรงเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ใด
  ปีการศึกษา 2552
  ปีการศึกษา 2553
  ปีการศึกษา 2554
  ปีการศึกษา 2555
25. การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย และจิตใจ เป็นองค์ประกอบใดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 42ฯ (ม.6)
  จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา
  แนวทางการจัดการศึกษา
  ความมุ่งหมายการจัดการศึกษา
  กระบวนการจัดการศึกษา
26. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
  ผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้นมีอำนาจลงโทษ
  การลงโทษว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณี กระทำความผิดไม่ร้ายแรง
  ไม่ให้ลงโทษด้วยวิธีรุนแรง กลั่นแกล้ง อาฆาตพยาบาทให้ดูอายุและความร้ายแรงพฤต การณ์
  เจตนาลงโทษเพื่อแก้นิสัยความประพฤติที่ ไม่ดีให้สำนึกในความผิด
27. พระราชลัญจกร ประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 คือ
  ปทุมอุณาโลม
  ครุฑยุดนาค
  พระจุลมงกุฎ
  พระแท่นอัฏทิศ
28. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ของ สพฐ. หมายถึงข้อใด
  SBM
  DMC
  SWOT
  SP2
29. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศใช้เมื่อ
  13 กุมภาพันธ์ 2554
  14 กุมภาพันธ์ 2554
  15 กุมภาพันธ์ 2554
  16 กุมภาพันธ์ 2554
30. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท แสดงถึง วัฒนธรรมในด้านใด .
  คติธรรม
  เนติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
31. ข้อใดเป็นวัจนภาษา
  ภาษามือ
  ภาษากาย
  ป้ายบอกทาง
  ศิลาจารึก
32. การบรรจุบุคคลเข้าเป็นราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารที่ เป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปี จะ ดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานใด
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงการคลัง
33. ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ผู้ใด กระทำอันเป็นเหตุมิให้เด็กได้เรียนใน สถานศึกษาต้องระวางโทษตามข้อใด
  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 500 บาท
34. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2 ระดับ คือ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
  3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
  3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา
  4 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
35. .เมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ จะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อน ตามระยะเวลา ในข้อใด
  15 วัน
  ไม่น้อยกว่า 30 วัน
  90 วัน
  ไม่น้อยกว่า 180 วัน
36. ศูนย์กลางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน ได้แก่
  ส่วนราชการ
  รัฐบาล
  ประชาชน
  ถูกทุกข้อ
37. ข้อใดคือนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2558 เรื่องเน้นการ อ่านออกเขียนได้
  ปี 2558 ปีแห่งการอ่านออกเขียนได้
  ปี 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้
  ปี 2558 ปีแห่งการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
  ปี 2558 ปีแห่งการปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ
38. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมาก ที่สุด?
  อิทธิพลจากสื่อมวลชน
  อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
  อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน
  อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
39. หากไม่พอใจผลการลงโทษทางวินัย
  ร้องทุกข์
  อุทธรณ์
  ร้องเรียน
  ฟ้องศาล
40. ข้อใดมิใช่ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
  อินเดีย จีน
  เเคนาดา สหภาพยุโรป
  ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
  ศรีลังกา ไอซ์เเลนด์
41. สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีทั้งหมด กี่เขต
  42
  185
  183
  225
42. มาสคอตเอเชียนเกมส์ 2014ที่ประเทศเกาหลีใต้ คือสัตว์ชนิดใด
  เสือ
  แมวน้ำ
  ปลาวาฬ
  กุ้ง
43. ข้อสอบมีอำนาจจำแนกนั้นคือข้อใด
  ข้อสอบนั้นยากพอ ๆ กัน
  ข้อสอบนั้นผ่านการวิเคราะห์อย่างดีแล้ว
  ข้อสอบนั้นสามารถแยกตนเก่งออกจาก คนไม่เก่งได้
  ข้อสอบนั้นสามารถวัดสิ่งที่ต้องกาวัดได้ อย่างแท้จริง
44. บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียน การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ หมายถึงบุคคลตามข้อใด
  คณาจารย์
  อาจารย์
  ครู
  บุคลากรทางการศึกษา
45. ผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู คือ
  คุรุสภา
  คณะกรรมการคุรุสภา
  เลขาธิการคุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
46. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและ พัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล” รายละเอียดการเขียนจะ อยู่ในส่วนใดของรายงานการวิจัย
  บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
  บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
  บทที่ 4 ผลการวิจัย
  บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
47. บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี?
  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
  ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
48. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจลงโทษ ทาง วินัยตามข้อใด
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน 5% ไม่เกิน 1 เดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ถูกทั้ง ก และข
49. ครูโมโหลูกศิษย์มากที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้ กำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้องสอนเขาให้ รู้จึงไม่ตี แสดงความครูมีคุณธรรมตามข้อใด
  สัจจะ
  ทมะ
  ขันติ
  จาคะ
50. ค่าดัชนีความสอดคล้องข้อไหนถือว่าไม่ดี
  0.33
  0.66
  0.80
  1.00
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ