แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1,000 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครู
1. ข้อใดเป็นหลักการการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ระบบคุณธรรม
  ความเสมอภาคระหว่างบุคคล
  การปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาค
  ถูกทุกข้อ
2. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  การปรับปรุงการเรียนการสอน
  ตัดสินผลการเรียนการสอน
  ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์
  ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
3. การจัดการศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถือว่าเป็นการจัดการศึกษารูปแบบใด ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาบูรณาการ
4. หลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดหมายถึงระเบียบแสดงผลการเรียน
  ปพ. 1
  ปพ. 2
  ปพ. 3
  ปพ. 4
5. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
  ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ
  ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ
  ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ
6. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้การตัดสินใจ
  Problem Solving
  Concept mapping
  Decision making
  Case Study
7. ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายใดต่อไปนี้ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
  เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ศึกษานิเทศก์
  ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ข้าราชการทุกคนควรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
8. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
  จุดเน้นการจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  การจัดเวลาเรียนต่อสัปดาห์เน้นกลุ่มพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้
  ในแต่ละสัปดาห์จะต้องออกแบบตารางเรียนครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม
  ครูควรสอนให้ความรู้แก่นักเรียนในเวลาเรียนปกติหากจำเป็นสอนพิเศาที่มีโครงการรองรับได้
9. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
  ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  กำหนดนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
  วิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
  ออกข้อบังคับคุรุสภา
10. คุณครูต้องทำวิจัยเป็นนะทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของเรา ข้อความนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนต้องการให้ทำกิจกรรมใดก่อน
  เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  วางแผนแก้ปัญหา พัฒนา
  จัดกิจกรรมแก้ปัญหา
  วิเคราะห์ปัญหา พัฒนา
11. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สก.สค.) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารตามข้อใด
  คุรุสภา
  รัฐมนตรี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการ สก.สค.
12. กลุ่มสาระใดที่แตกต่างไปจากพวก
  ภาษาไทย
  วิทยาศาสตร์
  กีฬา ดนตรี
  คอมพิวเตอร์
13. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการวิจัย
  ช่วยในการกำหนดนโยบาย
  ช่วยให้ค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
  ช่วยให้การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการให้มีผลการวิจัยมากขึ้นและนำผลการวิจัยไปใช้
14. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีใดให้บรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  บรรจุตามมาตรา 36
  บรรจุตามมาตรา 45
  บรรจุตามมาตรา 50
  บรรจุตามาตรา 51
15. การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในปัจจุบัน การประเมินผลในข้อใดสำคัญที่สุด
  ประเมินเพื่อรับรองสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน
  ประเมินเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างโรงเรียน
  ประเมินเพื่อเป็นข้อมูลย้อยกลับไปยังนักเรียนเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียน
  ประเมินเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่องในการเรียนรู้
16. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คุรุสภา
  สก.สค.
  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  สำนักงานเลขาธิกา สก.สค.
17. ข้อใดคือ Hardware
  System Software
  Appllcation Software
  CPU
  ไม่มีข้อถูก
18. เด็กต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดที่รัฐบาลไม่กำหนดหลักเกณฑ์อนุญาตให้เรียนในระดับประถมถึงอุดมศึกษา
  เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
  บุตรชาวเขา ชาวเล
  เนปาลอพยพ
  บุตรทหารจีนคณะชาติ
19. ข้อใดคือจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544
  กลุ่มพื้นฐานทางวิชาการและจำเป็นต่อการเรียนรู้
  กลุ่มพื้นฐานด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและความถนัด
  ถูกทุกข้อ
20. ข้อใดคือจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมมากที่สุดต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
  1 คน
  2 คน
  3 คน
  4 คน
21. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการ
  ภาคทัณฑ์
  ไล่ออก
  ให้ออก
  ปลดออก
22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
  การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง
  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
  การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
  ครูผู้สอนสำคัญที่สุด
23. ข้อใดเป็นตัวแทนของข้อมูลที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายที่สุด
  มัธยฐาน
  ฐานนิยม
  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต
24. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิด
  หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
  เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว ถ้าการละเมิดนั้นมิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่
  หากการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนมิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาบังคับใช้
  ถูกทุกข้อ
25. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแล้วมีจำนวน 9 คน
  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีความรู้ สามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษาและด้านอื่น
  อนุกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษามีได้ไม่เกิน 1 คน
  ผู้ที่จัดให้มีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
26. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้ที่ประธานคณะกรรมการเลือก
  ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
  การสำรวจเด็กรายบุคคล
  การเรียนรู้บูรณาการ
  โครงสร้าง
  แฟ้มสะสมงาน
28. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด
  2 คน
  ไม่เกิน 2 คน
  3 คน
  ไม่เกิน 3 คน
29. การยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองกรณีไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายในกี่วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่ง
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
30. ครูสมศรี ต้องการจะสอนให้นักเรียนในห้องเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท่านคิดว่าควรจะใช้วิธีการสอนใดจะเหมาะสมที่สุด
  ทดลอง
  บรรยาย
  สาธิต
  บทบาทสมมุติ
31. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
  จัดทำรายละเอียดเนื้อหาขึ้นมาใหม่
  ปรับปรุงหรือเลือกใช้สื่อการสอน
  จัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่
32. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  23-พ.ย.-47
  23-ธ.ค.-47
  24-พ.ย.-47
  24-ธ.ค.-47
33. ข้อใดไม่ใช่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การวัดและประเมินผลผู้เรียน
  การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
  การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา
  การประเมินผลคุณภาพระดับชาติ
34. พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ติดตามข่าวสารปัญหาสิ่งแวดล้อม
  รู้จักประหยัดพลังงาน
  รู้จักนำของที่ใช้แล้วมาใช้อีก
  ดำรงชีวิตที่แวดล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม
35. โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราจะไปบรรจุในครั้งนี้ สังกัดส่วนราชการส่วนกลางข้อใด
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
36. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจวางแผนดำเนินงานแก้ปัญหาด้วยด้วยชุมชนเอง
  เพื่อให้ชุมชนเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง
  เพื่อให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่งคงและยั้งยืน
37. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจในด้านใดบ้างไปให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการและบริหารทั่วไป
  วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีส่วนร่วม
  วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
  งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป
38. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิด
  ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐหากเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบด้วย ให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความด้วย
  กรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ด้วยเพราะเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ จงใจกระทำโดยประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้สินไหมทดแทนได้
  ถ้าการละเมิดเกิดจากความรับผิด หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรอระบบการดำเนินการส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย
  ถูกทุกข้อ
39. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (พ.)
  นายกรัฐมนตรี
  รมต.ประจำสำนักนายก
  ประธานรัฐสภา
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
40. ไม่ใช่หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เอกภาพของชาติ
  การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  การสร้างโอกาส
  การศึกษาเพื่อปวงชน
41. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี
  การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องดำเนินการภายในปี 2545 เป็นอย่างช้า
  การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
42. ถ้าใส่แผ่นดิสเกตในเครื่องอ่าน CD- ROM จะเกิดปัญหาอย่างไร
  บันทึกข้อมูลได้แต่นำไปใช้ไม่ได้
  เครื่องหยุดการทำงาน
  บันทึกข้อมูลไมได้
  ใส่แผ่นไม่ได้
43. คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมความมีวินัยและค่านิยมประชาธิปไตยหมายถึคุณลักษณะตามข้อใด
  เป็นคนดี
  เป็นคนเก่ง
  มีความสุข
  เป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข
44. โมบายยูนิต
  การเรียนการสอนประเภทหนึ่ง
  อุปกรณ์ต่อพ่วง
  หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
  มหาวิทยาลัยเคลื่อนที่
45. วิธีการที่ให้ผู้เรียนทดลองแสดงบทบาทตามบทที่เขียนโดยผู้แสดงจะต้องแสดงให้สมตามบทบาทที่ กำหนดไว้โดยไม่นำเอาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะมีส่วนทำให้เกิดผลเสียต่อการแสดงบทบาทนั้นๆ มีความหมายตรงกับข้อใด
  Case Study
  Simulation
  Action or Dramatization
  Role - Play
46. จัดเพื่อป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
  ระบบงานแนะแนว
  ประเภทงานแนะแนว
  วัตถุประสงค์งานแนะแนว
  จุดเน้นงานแนะแนว
47. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
  วัดความสามารถในการใช้ภาษา
  วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน
  มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา
  ถูกทุกข้อ
48. การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เรียนรู้จากกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดและประสบการณ์
  CONSDTRUCT
  INTERACTION
  PHYSICALPARTICIPATION
  APLICATION
49. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตฯ
  จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์ประเมินผลงานข้าราชการ
  จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
50. ข้อใดกล่าวถึงการบูรณาการได้ถูกต้อง
  การประมวลหน่วยย่อยที่แยกๆ กันให้รวมเข้าเป็นองค์รวมที่ครบถ้วนสมบูรณ์
  การทำให้หน่วยย่อยทั้งหลายเข้ารวมเป็น องค์ประกอบซึ่งทำหน้าที่ประสานซึ่งกันและกัน กลมกลืนเข้าเป็นองค์รวมเดียวกันอันทำให้เกิดความสมดุลที่องค์รวมนั้นสามารถดำรงอยู่และดำเนินไปได้ในสภาวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์
  การทำให้หน่วยย่อยๆทั้งหลายที่สัมพันธ์กันอาศัยซึ่งกันและกัน เข้ามาร่วมทำหน้าที่ประสาน กลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในตัว
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ