รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป (ครู กทม)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำรวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก
1. น้ำมัน 1 บาร์เรน มีกี่ลิตร
  158.87 ลิตร
  148.87 ลิตร
  168.87 ลิตร
  150.87 ลิตร
2. กรณีเด็กเกิด ให้เจ้าบ้านหรือผู้ใดรับมอบหมายเป็ นผู้แจ้งเกิดต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายในกี่วัน
  7 วัน
  15 วัน
  21 วัน
  30 วัน
3. จังหวัดที่เคยมีรถรางเดินประจำนอกจากกรุงเทพฯแล้ว คือที่ใด
  อยุธยา
  สมุทรปราการ
  นนทบุรี
  ลพบุรี
4. ใคร คือ ปฐมกษัตริย์ แห่งกรุงสุโขไทย
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  พระเจ้าอู่ทอง
  สมเด็จพระนารายมหาราช
5. ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ในช่วงเดือน พ.ย.54 ใครเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
  ไทย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
  บรูไน
6. การปลูกหญ้าแฝก เพื่อรักษาหน้าดิน จัดอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านใด
  ด้านแหล่งน้ำ
  ด้านการเกษตร
  ด้านสิ่งแวดล้อม
  ด้านทรัพยากรธรณี
7. ใบกระท่อม เป็นพืชเสพติด ที่มีฤทธ์ิประเภทใดต่อระบบประสาท
  กดประสาท
  หลอนประสาท
  กระตุ้นประสาท
  ออกฤทธ์ิหลายอย่าง
8. อุดมการณ์ กำลังพลกองทัพบก มีว่าอย่างไร
  จงรักภักดี ยึดมั่นในเกียรติยศ และศักด์ิศรีของทหาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ
  จงรักภักดี ยึดมั่นในเกียรติยศ และศักด์ิศรีของทหาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย
  จงรักภักดี ยึดมั่นในเกียรติยศ และศักด์ิศรีของทหาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม
  จงรักภักดี ยึดมั่นในเกียรติยศ และศักด์ิศรีของทหาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าหาญ อดทน
9. นักวิทยาศาสตร์สาขาพืชสวนชาวญี่ป่ ุน ค้นพบจุลินทรีย์ อีเอ็ม (EM) เมื่อปี พ.ศ. ใด ?
  2525
  2526
  2527
  2528
10. นายกรัฐมนตรี ของไทย ที่ดำรงตำแหน่ง นานที่สุด คือใคร
  จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  จอมพล ถอมกิตติขจร
  นายทวี บุณยเกตุ
  มรว. คึกฤทธ์ิ ปราโมทย์
11. “ มีสีแดงไหลแรง พุ่งออกจากแผลตามจังหวะชีพจร หรือ อาการเต้นของหัวใจ” เป็นเส้นเลือดที่ ออกจากอะไร
  หลอดเลือดแดง
  เส้นเลือดดำ
  เส้นเลือดฝอย
  ถูกทุกข้อ
12. ทะเลสาบคือพื้นน้ำที่มีขนาดใหญ่และถูกล้อมรอบด้วยพื้นดิน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทะเลสาบเดดซีมีความลึกที่สุดในโลก
  ทะเลสาบอัลสอลมีความลึกมากที่สุดในโลก
  ทะเลสาบแคสเปียนมีความลึกมากที่สุดในโลก
  ทะเลสาบวัลเดสมีความลึกมากที่สุดในโลก
13. ระบบปืนใหญ่ระบบใหม่ล่าสุดที่เข้ามาประจำการ คือ ปื นใหญ่อัตราจร ล้อยาง ซีซ่าร์ มีระยะยิง ไกลสุด เท่าใด
  10 กม.
  23 กม.
  42 กม
  150 กม.
14. ประเทศไทยได้เข้าเป็นสหภาพไปรษณีย์สากล ต้ังแต่
  1 ก.ค.2425
  1 ก.ค.2426
  1 ก.ค.2427
  1 ก.ค.2428
15. ประเทศไทยเริ่มใช้ วันที่ 1 ม.ค. เป็ นวันขึ้นปี ใหม่สมัยรัชกาลใด
  ร.5
  ร.6
  ร.7
  ร.8
16. วันกีฬาแห่งชาติตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม เป็ นวันระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ.ใด
  พ.ศ.๒๕๐๘
  พ.ศ.๒๕๑๐
  พ.ศ.๒๕๑๒
  พ.ศ.๒๕๑๓
17. การจุดธูป 3 ดอก ในการบูชาพระรัตนตรัย หมายถึง
  พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ
  พระเมตตาธิคุณ พระบริสุทธิคุณพระกรุณาธิคุณ
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า
18. เมื่อ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๓ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกรณีประสาทเขาพระวิหารที่ประเทศบราซิล แต่ ข้อตกลงยังไม่ยุติ และ ในปี ๒๕๕๔ จะมีการประชุมอีกครั้งที่ประเทศใด
  ประเทศอิตาลี
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ประเทศบาห์เรน
  ประเทศเนเธอร์แลนด์
19. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนแรก ของไทย คือใคร
  พระยามในปกรณ์นิติธาดา
  จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี
  เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี
20. ประเทศไทยใช้ธงไตรรงค์ ครั้งแรกเมื่อใด
  รัชกาลที่ ๔
  รัชกาลที่ ๕
  รัชกาลที่ ๖
  รัชกาลที่ ๗
21. ในโลกของเรามีท้ังหมดกี่ทวีป
  5
  6
  7
  8
22. ผู้ที่ริเริ่มใช้คำว่า “ สวัสดี ” คือใคร ต่อไปนี้.-
  พระยาอุปกิตศิลปะสาร
  พระเจนดุริยางค์
  สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี
23. ประเพณี ตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณี ใน พุทธศาสนาของชาวไทย โดยชาวบ้านจะนำ ดอกไม้ ที่มีชื่อว่า ดอกเข้าพรรษา มาตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา ของทุกปี มีขึ้นที่จังหวัดใด
  จังหวัดลพบุรี
  จังหวัดเพชรบุรี
  จังหวัดราชบุรี
  จังหวัดสระบุรี
24. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเป็นการร่วมมือกันในกลุ่มประเทศใด
  ไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย
  ไทย,ลาว,เวียดนาม
  ไทย,กัมพูชา,ลาว
  ไทย,พม่า,จีน
25. สนามบินแห่งแรกของประเทศไทย คือ
  สนามบินน้ำ
  สนามบินสระปทุม
  สนามบินดอนเมือง
  สนามบินพญาไท
26. สมเด็จพระเจ้าตากสินได้สถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่และทำพิธีปราบดาภิเษก ขึ้นครองกรุงธนบุรีเมื่อใด
  25 ม.ค.2510
  28 ธ.ค.2510
  27 พ.ย.2510
  28 ธ.ค.2511
27. ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย อยากทราบว่าประเทศที่ปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนมากที่สุด คือประเทศอะไร
  สหรัฐอเมริกา
  จีน
  รัสเซีย
  ญี่ป่ ุน
28. สนามเวมบลีย์แห่งใหม่ในประเทศอังกฤษ ใช้เวลา 6 ปี ครึ่ง ในการสร้างใช้เงินท้ังหมด 800 ล้านปอนด์ ถามว่าสนามแห่งนี้จุคน ได้เท่าไร
  8 หมื่นคน .
  9 หมื่นคน
  1 แสนคน
  1 แสน 1 หมื่นคน
29. ถนนสายแรกในประเทศไทยคือถนน
  ถนนเจริญกรุง
  ถนนดินแดน
  ถนนจรัญสนิทวงศ์
  ถนนพระราม 1
30. A.T.M. ย่อมาจากอะไร
  Automatic Teller Money
  Automatic Money
  Automatic Teller Machine
  Automatic Machine
31. พระมหากษัตริย์ไทย ที่เป็น มหาราช มีกี่พระองค์
  ๕ พระองค์
  ๖ พระองค์
  ๗ พระองค์
  ๘ พระองค์
32. ประเทศแรกที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  อังกฤษ
  กรีก
  สหรัฐอเมริกา
  ฝรั่งเศส
33. ผู้บัญชาการทหารบกคนที่ 31 ชื่ออะไร
  พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
  พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์
  พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
34. เมื่อนำน้ำมันเบนชินมาผสมกับแอลกอฮอล์จะได้น้ำมันสูตรใหม่เรียกว่าอะไร
  น้ำมันแก๊สโซฮอลล์
  ไบโอดีเซล
  น้ำมันแก๊สแอลกอล์ฮอลล์
  น้ำมันแก๊สโซลีน
35. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดว่าเป็นวันแห่งพระสงฆ์หมายถึงข้อใด
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฐมีบูชา
36. การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ( เมาแล้วขับ ) อยู่ที่ระดับใด ถือว่าเมา
  เกิน ๔๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๗ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
37. คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล แมกไซไซ คือใคร
  พล.ต. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
  ศาสตราจารย์ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  หม่อมเจ้าสิทธพร กฤษาดากร
38. จอมพลคนแรกของประเทศไทยที่เป็นสามัญชนคือ
  จอมพลถนอม กิตติขจร
  จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
  จอมพลผิน ชุณหะวัณ
  จอมพลประภาส จารุเสถียร
39. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทย คือ
  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
  พระยาเศรษฐภักดี
  นายสิน สิบุญเรือง
  เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี
40. พายุ อะไรที่เป็นภัยอันตราย และทำความเสียหายในสหรัฐอเมริกา เป็นประจำ
  พายุไซโคลน
  พายุเฮอร์ริเคน
  พายุใต้ฝุ่น
  พายุดีเปรสชั่น
41. คำขวัญของกรุงเทพมหานคร คือข้อใด
  เมืองงามแสน แดนพุทธศาสน์ ดารดาษนักรบ ครบบริบูรณ์ พูนศิลปวัฒนธรรม
  เมืองธรรมะ พระศักด์ิสิทธ์ิ เป็ นมิตรทั่วแดน แคว้นยิ่งใหญ่
  พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนจิตร เพ่งพิศวัดพระแก้ว
  ไม่มีข้อถูก
42. ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือ
  ภูเขาหิมาลัย
  ภูเขาเอเวอร์เรส
  ภูเขาแอนดีส
  ภูเขาโทคาลเวอร์เรส
43. ประเทศไทยเริ่มใช้ธงไตรรงค์ เมื่อใด
  ปี พ.ศ.๒๔๖๐
  ปี พ.ศ.๒๔๖๕
  ปี พ.ศ.๒๔๗๐
  ปี พ.ศ.๒๔๗๕
44. สหภาพยุโรป ถือกำเนิดต้ังแต่เมื่อใด ในทางปฏิบัติ
  เมษายน พ.ศ. 2324
  เมษายน พ.ศ. 2354
  เมษายน พ.ศ. 2374
  เมษายน พ.ศ. 2494
45. " แพะเมืองผี " เป็นเสาดิบรูปร่างประหลาด เกิดจากการกัดเสาะของน้ำ บนภูเขา ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดของประเทศไทย
  จังหวัดน่าน
  จังหวัดลำพูน
  จังหวัดลำปาง
  จังหวัดแพร่
46. จังหวัดใดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย
  นครศรีธรรมราช
  นครราชสีมา
  เชียงใหม่
  สุราษฎร์ธานี
47. ข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  ค่าแรงข้ันต่ำคือ อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือตามกฎหมายกำหนด
  ค่าแรงข้ันต่ำคือ อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างในอัตราต่ำสุดของกฎหมายที่กำหนด
  ค่าแรงข้ันต่ำคือ อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างในองค์กรของตนให้ได้รับต่ำสุดที่กฎหมายกำหนด
  ค่าแรงข้ันต่ำในแต่ละพื้นที่จะถูกกำหนดโดยเท่าเทียมกัน
48. มทภ.๔ มีท้ังหมดกี่คน (ต้ังแต่ 18 ม.ค.19 – 1 ต.ค.53)
  18 คน
  19 คน
  20 คน
  22 คน
49. ข้อไหน ไม่ใช่ นโยบายการปฏิบัติงานของ ผบ.พล.ร.5 ด้านกำลังพล
  กพ.ต้องเชื่อถือผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
  ผู้บังคับบัญชาต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม
  กำลังพลทุกนายต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
  กำลังพลทุกนายต้องติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกลุ่มการเมือง
50. สโมสรใดได้ลำดับ 3 ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 2009
  สโมสร ชลบุรี เอฟซี
  สโมสร บางกอกกล๊าส
  สโมสร ทีโอที
  สโมสร บีอีซีเทโรศาสน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ