แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล คือ
  CPU
  KEYBOARD
  DISK
  MONITOR
2. ข้อใดสัมพันธ์กันมากที่สุด
  80486 DX2 - AMD
  486 DLC - INTEL
  PENTUIM - INTEL
  386 DXL - CYRIX
3. ใครคือผู้ประดิษฐ์เครื่อง Difference Engine
  ADA AUGUSTA
  HERMAN HOLLERITH
  CHARLES BABBAGE
  JOHN MAUCHLY
4. ข้อใดเป็นการเข้าสู่อินเตอร์เน็ตโดย Remote Login
  Telnet
  WAIS
  Gopher
  FTP
5. 1101101 ตรงกับเลขฐาน 10 ในข้อใด
  106
  107
  108
  109
6. สิ่งที่เป็นหัวใจของ Internet คือข้อใด
  เครือข่ายระยะใกล้
  เครือข่ายย่อยของแต่ละองค์กร
  เครือข่ายเชื่อมโยง
  ถูกทั้งถูก ก และ ข
7. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
  Oracle
  Access
  Namo
  SQL Server
8. ข้อใดคือความหมายของ Web Page
  เอกสารแต่ละหน้า
  หน้าหลักของเว็บเพจ
  แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
  หน้าแรกของเอกสาร
9. www ย่อมาจากอะไร
  Worjd Wide Web
  World Wide Web
  Word Wlde Web
  Wold Wlde Web
10. การใช้ FTP ในการ Upload ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ซึ่งปกติระบบเครือข่ายจะเปิดใช้พอร์ตที่เท่าใดในการ FTP
  21
  25
  80
  8080
11. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
  Digital
  Analog
  Calculate
  Numerical
12. หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร
  ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม
  รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายใน เครื่อง
  ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับ ข้อมูลและหน่วยแสดงผล
  ถูกทุกข้อ
13. Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC) คือ
  MARK I
  MARK II
  ENIAC
  EDVAC
14. ข้อใดคือความหมาย ของ www
  เป็น URL ของอินเตอร์เน็ต
  เป็นบริการหนึ่งในอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการ ข้อมูล
  เป็น IP Address ของระบบ
  เป็นบริการ search ข้อมูล
15. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีคือ ข้อใด
  ความเที่ยงตรง
  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  ทันต่อเวลา
  ถูกทุกข้อ
16. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการ ชื่อว่า
  E-mail IRC และ Use Net
  Telnet
  Web Server
  Web Page
17. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
  เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
  เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
  อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
  เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
18. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  เป็นการส่งผ่านที่ทันสมัยที่สุด
  ช่วยให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น
  เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดวิธีใหม่
19. จงเรียงลำดับขนาดและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่
1. Workstation 2. Mainframe 3. Personal Computer 4. Super Computer
  3 – 2 – 1 – 4
  3 – 1 – 4 - 2
  3 – 1 – 2 – 4
  3 – 2 – 4 - 1
20. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
  เครื่องมีราคาแพงมาก
  ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
  การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์
  ถูกทุกข้อ
21. ส่วนประกอบที่สำคัญของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ คืออะไร
  เขตข้อมูล (Field)
  แฟ้มข้อมูล (File)
  ฐานข้อมูล (Database)
  แฟ้มเอกสาร
22. เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรกนำมาใช้กับงานด้านใด
  ด้านธุรกิจ
  ด้านการทหาร
  ด้านการแพทย์
  ด้านการศึกษา
23. คำว่า “Character” หมายถึง
  ตัวอักษร
  ตัวเลข
  ไบต์
  ตัวอักขระพิเศษ
24. โปรแกรมภาษาเมื่อผ่านขั้นตอนการ Compiler แล้วเรียกว่า
  Output Program
  InStall Program
  Object Program
  Detailed Program
25. ระบบเครือข่ายระยะไกลหรือ WAN มีการส่งข้อมูลในลักษณะใด
  แวน
  แพ็กเกจ
  แสน
  เน็ตเวิร์ค
26. ข้อใดสัมพันธ์กันมากที่สุด
  มือ - ซีพียู
  ปาก - จอภาพ
  หู - จอภาพ
  ตา - จอภาพ
27. DISKETTE ขนาด 5.25 นิ้ว มีความจุเท่าไร
  1.44 MB
  1.4 MB
  5.25 MB
  1.2 MB
28. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งภายในของระบบ DOS
  DISKCOM
  DISKCOPY
  DIR
  CHKDSK
29. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
  Edit Plus
  Namo
  Hotdog
  Appsery
30. ถ้า สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.ขก.มี IP Address อยู่ใน Class ใด
  Class A
  Class ฺB
  Class C
  Class D
31. ข้อใดคือ Web Browser
  Opera
  Netscape Navigator
  Internet Explorer
  ถูกทุกข้อ
32. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร
  งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและเราต้องสำรองกลับมาใช้ใหม่
  เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
  การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา
  ไม่มีข้อถูก
33. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
  ควบคุมการผลิต
  การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
  การวางแผนการผลิต
  ถูกทุกข้อ
34. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการชื่อว่า
  E-mail IRC และ Use Net
  Telnet
  Wet Server
  Web Page
35. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด
  Index.doc
  Index.htm
  Fist.doc
  Fist.htm
36. การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
  "ข้อมูล, สื่อนำข้อมูล"
  "ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล"
  "ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล"
  "ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล,สายข้อมูล"
37. "ในโปรแกรม Excel ,เซลล์ A1=23, B1=10,C1=24 ถ้าจะรวมผลลัพธ์ทั้ง 3 เซลล์ จะใช้คำสั่งในข้อใด"
  COUNT
  IF
  AVG
  SUM
38. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลรวบรวมไว้เป็นกลุ่ม
  Batch Processing
  Transaction Processing
  Oriented Processing
  Data Processing
39. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
  COPY
  REN
  DEL
  VOL
40. ข้อใด คือตัวอย่างของโปรแกรมสำเร็จรูป
  ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล
  ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน
  ซอฟต์แวร์ทำการคำนวณ
  ถูกทุกข้อ
41. รหัสแทนข้อมูลใดใช้แทนข้อมูลภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
  รหัสแอสกี
  รหัสยูกีติค
  รหัสยูนิโคด
  รหัสเอบซีติค
42. ข้อใดไม่ใช่ตัวกระทำพื้นฐานของตรรกะ
  AND
  NOT
  XAND
  XNOT
43. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีภาพบนจอ สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
  สายเม้าส์หลุดหรือหลวม
  Floppy disk Drive หลุดหรือหลวม
  หน่วยความจำ(RAM)หลุดหรือหลวม
  สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม
44. ข้อใดคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบไร้สาย
  LAN
  Wireless
  WAM
  Star
45. การรับ-ส่งอีเมล์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้องอาศัยโปรโตคอลชื่ออะไร
  ftp
  http
  telnet
  Smtp
46. ส่วนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือข้อใด
  .pdf
  .psd
  ",p5a"
  .ppt
47. ถ้าท่านเห็นซีดีไรท์เตอร์ เขียนว่า 30x15x20x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 30x
  การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 15x
  การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 20x
  การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 30x
48. WILLIAM OUGHTRED นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นผู้ประดิษฐ์
  ลูกคิด
  สไลด์รูล
  เครื่องหาผลต่าง
  ลอการิทึม
49. ข้อใดคือความหมายของ Web Site
  แหล่งที่เก็บข้อมูลเอกสารสื่อประสมต่าง ๆ
  แหล่งบริการข้อมูล
  หน้าหลักของเว็บ
  การเชื่อมโยงข้อมูล
50. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
  "Basic, Excel"
  "Basic, PowerPoint"
  "Basic, Cobol"
  "Cobol, Excel"
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ