ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
1. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้บริหารในการนำสมรรถนะไปใช้
  ศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับระบบสมรรถนะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
  ประเมินสมรรถนะของตนเองและสมรรถนะผู้ใต้บังคับบัญชา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการนำสมรรถนะมาใช้ในองค์กร
  นำสมรรถนะมาเป็นหลักในการพิจารณาให้คนออกจากงาน
2. เงินที่ได้จากการบริจาค จัดเป็นเงินของสถานศึกษาประเภทได
  เงินงบประมาณ
  เงินที่โดยทางอ้อม
  เงินนอกงบประมาณ
  เงินพิเศษ
3. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อใคร
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ. การศึกษา
  ศาลปกครอง
4. ขั้นเตรียมการของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาคืออะไร
  การจัดทำแผนปฏิบัติการ
  การทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  การกำหนดมาตรการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
  การสร้างความตระหนักแก่บุคลากร
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการรับโอนสถานศึกษา 2 สังกัด ต้องเริ่มดำเนินการอย่างไร
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทย
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ความสำคัญกับกลุ่มสาระใดเป็นลำดับแรก ๆ
  ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
  ภาษาไทย คณิตศาสตร์
7. หากครูผู้สอนต้องการสมัครสอบเป็นผู้บริหารการศึกษาต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการนานเพียงไร
  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  ไม่น้อยกว่า 6 ปี
  ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  ไม่น้อยกว่า 8 ปี
8. แหล่งเงินทุนของสถานศึกษาได้มาจากที่ใด
  เงินงบประมาณ เงินชดเชย
  เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
  เงินงบประมาณ เงินรายได้พิเศษ
  เงินที่รัฐจัดสรรให้ทางอ้อม และเงินรายได้ทั่วไป
9. การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบภายในและภายนอกเพื่ออะไร
  เพื่อความมีชื่อเสียงของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  เพื่อความมั่นใจว่าสถานศึกษาได้จัดการศึกษาตรงตามที่ชุมชนต้องการ
  เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้รับนโยบายการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง
  เพื่อเป็นที่ยอมรับของชุมชน และองค์กรภายนอก
10. สมรรถนะการมุ่งผลสมฤทธิ์ มีความหมายว่าอย่างไร
  การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลายาวนานในงานจนสำเร็จด้วยวิธีการ กลวิธีการปฏิบัติงานอันแยบคาย
  ความตั้งใจทำงานอย่างดี มีขั้นตอน เอาใจในใส่งานจนประสบผลอันเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ
  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูง ถูกต้อง มีความริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางาน
  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามทึ่ผู้บังคับบัญชาใช้ให้ทำจนงานสำเร็จ มีคุณค่า เป็นที่ชื่อชอบยินดี
11. ตัวบ่งชี้สมรรถนะความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีขอใดมีคะแนนสูงสุด
  สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ด้วยตนเอง
  สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
  สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
  ใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้บ้างโดยต้องมีคนคอยช่วยเหลือ
12. ตามมาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษากำหนดว่าผู้จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ต้องมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าสาย หัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามากี่ปี
  5 ปี
  4 ปี
  3 ปี
  ไม่น้อยกว่า 2 ปี
13. การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ เพื่อพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา และเพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หระทำผิดวินัยจริงหรือไม่ เป็นนิยามของคำใด
  การสืบสวน
  การสอบสวน
  การสอบถาม
  การเก็บหลักฐาน
14. มาตรฐานวิชาชีพ กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้ด้านใด
  กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา
  นโยบายและการวางแผนการศึกษา
  การจัดองค์กร
  การสร้างวิสัยทัศน์
15. แนวการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นใดที่ต้องสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียนโดยคำนึงถึงหลักจิตวิทยา พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้
  ช่วงชั้นที่ 1
  ช่วงชั้นที่ 2
  ช่วงชั้นที่ 3
  ช่วงชั้นที่ 4
16. นางสาวกานดาเป็นครูมา 6 ปีเป็นผู้บริหารสถานศึกษามา 3 ปีสามารถสมัครสอบเป็นผู้บริหารการศึกษาได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
  ได้ เพราะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
  ได้เพราะเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว
  ไม่ได้ เพราะมีประสบการณ์วิชาชีพน้อย
  ไม่ได้ เพราะเป็นครูเกิน 5 ปีขึ้นไป
17. หากข้าราชการครูถูกลงโทษไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีจะทำอย่างไร
  ทำเรื่องอุทธรณ์
  ทำเรื่องร้องทุกข์
  ทำเรื่องฟ้องศาล
  ทำเรื่องถึงศาลปกครอง
18. ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นผู้บริหารการศึกษาต้องมีประสบการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกมาแล้วเพียงไร
  ไม่น้อยกว่า 4 ปี
  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  ไม่น้อยกว่า 6 ปี
  ไม่น้อยกว่า 7 ปี
19. การอนุมัติสั่งจ่ายเงินลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกินเท่าไร
  400 บาท
  500 บาท
  600 บาท
  1,000 บาท
20. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
  มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่มงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
  พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
  สามารถโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามแผนงาน
21. การควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่จะนำการศึกษาเข้าสู่คุณภาพโดยมุ่งเน้นเรื่องอะไร
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
  แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์
  การกำหนดมาตรฐาน การจัดทำแผนดำเนินการ การรายงานผล
  การกำหนดมาตรฐาน การจัดทำแผนแม่บท การจัดทำแผนปฏิบัติ
22. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมูลข่าวสารชนิดใดที่เปิดเผยได้
  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาบันพระมหากษัตริย์
  ข้อมูลที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
  ถูกทุกข้อ
23. การอุทธรณ์ต้องทำภายในกี่วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
  7 วัน
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
24. ข้อใดเป็นความมุ่งหมายประการแรกของการบริหารจัดการศึกษา
  ชุมชนมีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถานศีกษา
  โรงเรียนมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกลาง
  นักเรียนมีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามหลักสูตร
  นักเรียนสามารถศึกษาต่อหรือทำงานต่อเมื่อจบการศึกษาได้
25. การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรยึดหลักใด
  หลักความพึงพอใจ
  หลักความเมตตา กรุณา
  หลักไม่ให้ซ้ำคนเดิมบ่อยๆ
  หลักความเที่ยงธรรม โปรงใส่
26. มาตรฐานการบริหาของผู้บริหารมีหลักการอย่างไร
  กำหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานที่และวัฒนธรรม
  กำหนดมาตรฐานของแต่ละ ระดับให้คล้าย ๆ กัน
  กำหนดมาตรฐานของแต่ละ ระดับต่างกัน
  กำหนดมาตรฐานของแต่ละ ระดับเหมือนกัน
27. ลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยคือข้อใด
  มีอายุความ
  ยอมความกันได้
  ชดใช้ด้วยเงินเพื่อล้างความผิด
  หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีผลกระทบต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน
28. ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
  มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
  พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
  เข้าร่วมกับชุมชนในการสืบสานประเพณีไทย
29. ผู้อำนวยการสุคนธ์พาครูและนักเรียนไปศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอยและการดูและรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพธรรมชาติแล้วนำมาใช้ที่โรงเรียน แสดงว่าผู้อำนวยการคนนี้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านใด
  ต่อตนเอง
  ต่อผู้รับบริการ
  ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  ต่อสังคม
30. การขอรับโอนสถานศึกษาต้องเสนอเรื่องก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาจำนวนกี่วัน
  ไม่น้อยกว่า 150 วัน
  ไม่น้อยกว่า 160 วัน
  ไม่น้อยกว่า 170 วัน
  ไม่น้อยกว่า 180 วัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ