รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
1. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ทุพพล ภาพ ย่อมได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีใด
  คดีละเมิด
  คดีอาญา
  คดีความรุนแรงทางเพศ
  คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
2. ข้อใดเป็นหน้าที่ของบุคคล
  รับราชการทหาร
  เสียภาษีอากร
  พิทักษ์ ปกป้องสืบสานวัฒนธรรม
  ถูกทุกข้อ
3. ร่างพระราชบัญญัติต้องเสนอสภาใดก่อน
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  รัฐสภา
  วุฒิสภา
  สภาผู้แทนราษฎร
4. สิ่งที่รัฐบาลสามารถกระทําได้ต่อสื่อมวลชนคือ
  การให้เงินอุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ สื่อมวลชนของเอกชน
  การจัดระเบียบสื่อมวลชน
  การสั่งปิดหนังสือพิมพ์
  ห้ามเสนอข่าวหรือปกปิดหรือปิดเบือนข่าว ที่เป็นผลเสียต่อรัฐบาล
5. ข้อใดคือหน้าที่ของข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐใน ฐานะบุคคลทั่วไป
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการ
  บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
  วางตนเป็นกลางทางการเมือง
6. บุคคลมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิก ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  สภาผู้แทนราษฎร
  สมาชิกวุฒิสภา
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
7. ทุกข้อเป็นเสรีภาพของบุคคลยกเวน้ข้อใด
  การสื่อสาร
  การปฎิบัติตามศาสนธรรม
  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
  การประกอบอาชีพ
8. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กรณีใดกระทํามิได้
  เพื่อพัฒนาระบบการแข่งขันของประเทศ
  เพื่อการอันเป็นสาธารณประโภค
  เพื่อการป้องกันประเทศ
  เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีกี่มาตรา
  307 มาตรา
  308 มาตรา
  309 มาตรา
  310 มาตรา
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้อํานาจอธิปไตยเป็นของใคร
  พระมหากษัตริย์
  ปวงชนชาวไทย
  นายกรัฐมนตรี
  คณะรัฐมนตรี
11. คณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นรวมกันแล้วไม่เกินกี่คน
  33 คน
  34 คน
  35 คน
  36 คน
12. องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและยุติ ธรรมควรมีลักษณะอย่างไร
  เป็นองค์กรในกํากับของรัฐ
  เป็นองคืกรอิสระ
  เป็นองค์กรมหาชน
  เป็นหน่วยงานพิเศษ
13. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรฐัธรรมนูญ 2550 มีจํานวนกี่คน
  80 คน
  400 คน
  480 คน
  500 คน
14. ร่างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ หรือพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานลงมา ต้องดําเนินการเช่นใด
  ถือว่าตกไป
  รัฐสภานํามาปรึกษาพิจารณาใหม่
  เสนอร่างฉบับใหม่แทน
  นายกรัฐมนตรีนําไปประกาศราชกิจจา นุเบกษา
15. การประชุมรัฐสภาหากไม่ใช่กรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถขอให้เปิดประชุมรัฐสภาได้ แต่ต้องเข้าชื่อกันร้องขอโดยมีจํานวนเท่าใด
  เกินกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ส.เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสามของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสี่ของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในห้าของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
16. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐ มนตรีจะทําได้หาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อกัน ไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่
  1 ใน 5
  1 ใน 3
  2 ใน 5
  2 ใน 3
17. บุคคลใดสามารถสมคัรเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้
  สัญญาโอนสัญชาติเป็นไทยเมื่อสิบปีที่แล้ว
  กรองแก้วมีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
  สําเร็จไม่มีวุฒิปริญญาตรี
  สุทินเกิดในจังหวัดที่สมัครแต่ย้ายไปอยู่
18. จะสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ต้องมี อายุไม่ต่ํากว่ากี่ปี
  20 ปีบริบูรณ์
  25 ปีบริบูรณ์
  30 ปีบริบูรณ์
  35 ปีบริบูรณ์
19. ผู้มีอํานาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรคือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานรัฐสภา
  พระมหากษัตริย์
20. ข้อใดเป็นสิทธิบุคคลต่อข้อมูลข่าวสารของ ราชการ
  รับทราบข้อมูลข่าวสารราชการ
  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการ
  ให้ข้อมูลข่าวสาร
  ถูกทุกข้อ
21. ข้อใดไม่ใช่โยบายด้านการศึกษาตามแนว นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
  การส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่าง ศาสนิกชน ทุกศาสนา
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุก รูปแบบ
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ก้าวหน้าและทันการเปลี่ยนแปลง
  การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความ เป็นไทย
22. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้าน เศรษฐกิจ
  การรักษษวินัยการเงินการคลัง
  การส่งเสริมการมีงานทํา
  การส่งเสริมระบบธนาคารหมู่บ้าน
  การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
23. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีจํานวนกี่คน
  7 คน
  8 คน
  9 คน
  10 คน
24. สมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่ากี่คนมีสิทธิ์เข้าชื่อ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐ มนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยว กับการ บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
  1 ใน 3
  1 ใน 5
  1 ใน 6
  2 ใน 5
25. ข้อใดเป็นทั้งสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
  การพิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  การป้องกันประเทศ
  การศึกษาอบรม
  การเลือกตั้งตามกฎหมาย
26. ใครทําหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
  ประธานวุฒิสภา
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อ ข และ ค ถูก
27. ร่างพระราชบัญญัติเรื่องใดจะเสนอให้รัฐสภา พิจารณาได้ต้องมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีก่อน
  การเงิน
  ที่ดิน
  อาญา
  การป้องกันอาชญากรรม
28. ก่อนที่รัฐบาลจะดําเนินการตามโครงการใด ต้อง จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชา ชนอย่างทั่วถึง ยกเว้นเรื่องใด
  แผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
  การออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษสีินค้าการ เกษตร
  การวางผังเมือง
  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
29. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 2550
  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบไปด้วยสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
  รัฐสภาประกอบไปด้วยสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติและวุฒิสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบไปด้วย วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
30. รัฐธรรมนูญ 2550 ได้กําหนดให้มีการตรวจสอบ การใช้อํานาจรัฐ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการตรวจ สอบอํานาจรัฐ
  การตรวจสอบทรัพย์สิน
  การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
  การกระทําที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์
  การถอดถอนออกจากตําแหน่ง
31. การแบ่งเขตเลือกตั้งสําหรับสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบสัดส่วน แบ่งตามข้อใด
  หลายๆอําเภอติดต่อกันรวมเป็นเขตเลือกตั้ง
  จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
  กลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
  ภูมิภาคเป็นเขตเลือกตั้ง
32. บุคคลมีทั้งสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด
  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  สิทธิและเสรีภาพในเคหะสถาน
  สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง
  สิทธิและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
33. ศาลใดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินคดี อาญาของผู้ดํารงตาํแหน่งทางการเมือง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลยุติธรรม
  ศาลฎีกา
34. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรม นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  ผู้ใดจะละเมิดพระมหากษัตริย์ไม่ได้
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ
  พระมหากษัตริย์มีพระราชอํานาจทรงแต่งตั้ง และถอดถอนข้าราชการในพระองค์และ ข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่ง
  พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งเป็น จอมทัพไทย
35. “เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับ การพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาตาม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วน ร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสาํคัญ” ข้อความนี้จัดอยู่ ในข้อใด
  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
  สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ สวัสดิการจากรัฐ
  สิทธิส่วนบุคคล
  สิทธิในการอยู่รอด
36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการรับการ ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถงึ และมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย
37. การประชุมรัฐสภาครั้งแรกต้องดาํเนินการภาย ในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
38. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง
  ประธานรัฐสภา
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานวุฒิสภา
  ประธานองคมนตรี
39. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระในการ ดํารงตําแหน่งกี่ปี
  4 ปี
  6 ปี
  7 ปี
  9ปี
40. การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดอยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแหง่รัฐด้านใด
  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  ด้านสังคม สาธารณสุขและวัฒนธรรม
  ด้านกฎหมายและการยุติธรรม
  ด้านการมีส่วนร่วม
41. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ถือครอง
  การจัดวางผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
  การจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
  การกําจัดมลพิษที่มีผลต่ออนามัย สวัสดิการ
42. ผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลคณุธรรม จริยธรรมของ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคือใคร
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  ผู้ตรวจการรัฐสภา
43. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
44. ข้อใดคือวิธีการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
  การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี
  ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
  อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายก รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
  ถูกทุกข้อ
45. องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญข้อใดถูกต้อง
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญอื่นอีก 3 คน
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล รัฐธรรมนูญอื่นอีก 5 คน
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล รัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล รัฐธรรมนูญอื่นอีก 11 คน
46. กรณีใดไม่ต้องประชุมร่วมกันของรัฐสภา
  การแถลงนโยบาย
  ให้ความเห็นชอบถอดถอนนักการเมือง
  การเปิดอภิปรายท่ัวไป
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
47. แนวนโยบายพื้นฐานด้านศาสนา สังคม สาธารณ สุข การศึกษา และวัฒนธรรม ไม่ได้กล่าวเรื่องใด เอาไว้
  การอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาปฐมวัย
  การอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา
  การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือการ แข่งขัน
  การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
48. การศึกษาสําหรับประชาชนที่กล่าวไว้ในรัฐ ธรรมนูญ ได้แก่การศึกษาตามข้อใด
  การศึกษาทางเลือก
  การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ถูกทุกข้อ
49. คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดําเนิน การตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายในกี่วันนับ ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่ง
  15 วัน
  20 วัน
  30 วัน
  โดยเร็ว
50. เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดให้มีการ เลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันยุบสภาฯ
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  45- 60 วัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ