แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
  ตัดสินคดีความ
  รักษาความสงบเรียบร้อย
  กำหนดนโยบายบริหารประเทศ
  ประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ
2. การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้านใด
  ด้านการแข่งขัน
  ด้านการพึ่งพา
  ด้านการต่อรอง
  ด้านการประสานประโยชน์
3. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  อํานาจอธิปไตยเป็นของข้าราชการ
  ห้ามการฟองร้องพระมหากษัตริย์
  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน
4. ข้อใดไม่ใช่การประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  การรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์
  การลดราคาขายต่ำกว่าต้นทุน
  การให้ความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม
  การร่วมมือกันปรับปรุงวิธีการผลิต
5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งจำเป็นในครอบครัว
  ความหรูหราฟุ่มเฟือย
  ความรักความอบอุ่น
  ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  ความสามัคคีกลมเกลียว
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะตลาดแข่งขันสมบูรณ์
  ให้เสรีแก่หน่วยธุรกิจ
  ไม่มีการแข่งขันด้านราคา
  สินค้ามีลักษณะเหมือนกัน
  มีความสะดวกในการติดต่อซื้อขาย
7. ทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นที่พึ่งของตนเอง
  ผลิตสินค้าที่มีราคาถูก
  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
  รู้จักนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  ผลิตสินค้าให้ได้กำไรมากที่สุด
8. ถ้าสหกรณ์มีกำไร การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายโดยยึดสิ่งใดเป็นเกณฑ์
  จำนวนหุ้น
  จำนวนสมาชิก
  จำนวนเงินกู้
  จำนวนเงินทุน
9. การทำลายป่าชายเลนจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรใดมากที่สุด
  ดิน
  น้ำ
  อากาศ
  สัตว์น้ำ
10. การที่เราจะเรียนวิชาใดให้สําเร็จ จะต้องมี สิ่งใดเป็นอันดับแรก
  ความขยัน
  ความเอาใจใส่
  ตรวจสอบเรื่องที่เรียน
  ความพอใจในเรื่องที่เรียน
11. สิ่งใดมีความจำเป็นน้อยที่สุดในการดำเนินชีวิต
  อาหาร
  เสื้อผ้า
  ยารักษาโรค
  โทรทัศน์
12. การนุ่งโสร่ง เป็นการปฏิบัติตามข้อใด
  จารีต
  ค่านิยม
  กฎหมาย
  วิถีประชา
13. ข้อใดคือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยทางการผลิต
  รัฐบาลเป็นผู้กำหนดประเภทสินค้า
  เอกชนมีหน้าที่ทำตามคำสั่งรัฐบาล
  เอกชนผลิตสินค้าและบริการได้อย่างเสรี
14. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของศาสนา
  เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
  เป็นที่กอบโกยผลประโยชน์
  เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
  เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมที่ดีงาม
15. ถ้านักเรียนพบเห็นเด็กกําลังถูกทําร้ายควรปฏิบัติอย่างไร
  รีบวิ่งหนี
  รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ
  ยืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆ
  ร้องตะโกนให้คนช่วย
16. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไร
  ผลิตอย่างไร
  ผลิตทำไม
  ผลิตเพื่อใคร
17. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของสินเชื่อ
  ช่วยเพิ่มกำลังซื้อ
  ธุรกิจไม่ชะงักงัน
  ช่วยให้คนเป็นหนี้มากขึ้น
  ซื้อสินค้าและบริการได้ทันทีแม้มีเงินไม่พอ
18. การกระทำตามข้อใดเป็นการสงวนรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะที่สุด
  ไม่ทิ้งสิ่งสกปรกลงในแหล่งน้ำ
  หาแหล่งน้ำใหม่เพิ่มขึ้น
  ระบายน้ำเสียลงทะเลให้หมด
  ขุดน้ำบาดาลมาใช้แทนน้ำธรรมชาติ
19. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือสำหรับทำแผนที่และแผนผัง
  โซ่
  เข็มทิศ
  เครื่องมือวัดลม
  เทปวัดระยะทาง
20. ถ้าต้องการวัดระยะทางในแผนที่เป็นเส้นโค้งหรือคด จะต้องใช้สิ่งใดวัด
  ไม้เมตร
  เส้นด้าย
  ไม้บรรทัด
  ไม้โพรแทรกเตอร์
21. พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด
  ศาล
  รัฐสภา
  ข้าราชการ
  คณะรัฐมนตรี
22. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการละเล่นพื้นเมืองของภาคต่างๆ
  ภาคกลาง-ลิเก ลําตัด
  ภาคเหนือ-เพลงเรือ เซิ้ง
  ภาคอีสาน-ฟอนเทียน เพลงบอก
  ภาคใต้-เต้นกํารําเคียว ฟ้อนเงี้ยว
23. การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติตามข้อใด
  ได้รับมรดกจากบิดา
  จดทะเบียนรับรองบุตร
  นำสูติบัตรไปยื่นต่อนายอำเภอ
  แจ้งชื่อไว้ในทะเบียนบ้านของมารดา
24. ข้อใดเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
  ไปทำบัตรประชาชนเมื่อมีอายุครบ
  15 ปีบริบูรณ์
  ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง
25. การลงคะแนนเลือกตั้ง หลักฐานใดมีความสำคัญที่สุด
  สูติบัตร
  ทะเบียนบ้าน
  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  บัตรประจำตัวประชาชน
26. เด็กหมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่ากี่ปี
  16 ปี
  17 ปี
  18 ปี
  19 ปี
27. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมแบบผสมผสาน
  เทศกาลวันแห่งความรัก
  เทศกาลวันคริสต์มาส
  เทศกาลสงกรานต์
  เทศกาลกินเจ
28. ในองค์ประกอบของศาสนา องค์ประกอบ ใดเกี่ยวข้องกับเรามากที่สุด
  ศาสดา
  หลักธรรมคําสอน
  ศาสนสถาน
  พิธีกรรม
29. ข้อใดเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนที่ควรมีต่อสังคม
  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
  จัดงานรื่นเริงสนุกสนาน
  เพิ่มจำนวนสมาชิกในสังคม
  หารายได้ช่วยเหลือชุมชน
30. จังหวัดใดตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ขอนแก่น
  เชียงใหม่
  ชุมพร
  กาญจนบุรี
31. การกระทำในข้อใดไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
  เก็บของป่ามาขาย
  ส่งเสียงดังเอะอะ
  ทิ้งถุงพลาสติกไว้ในป่า
  ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ
32. ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการบันเทิงเรียกว่าอะไร
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีเงินได้
33. ผู้คนจะอาศัยอยู่หนาแน่นในบริเวณใด
  ที่ราบ
  หุบเขา
  ที่ราบสูง
  ทะเลทราย
34. ใครควรได้รับสิทธิในการได้รับการคุ้มครอง
  เต่าถูกตีเพราะเรียนหนังสือไม่เก่ง
  อู๊ดไม่ทําการบ้านจึงถูกครูทําโทษ
  ติ่งถูกตักเตือนเรื่องการพูดคําหยาบ
  แอ๊วถูกบังคับให้กินยาแก้ไข้
35. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
  เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า
  เกิดการแข่งขันด้านราคา
  เกิดการแข่งขันด้านบริการ
  เกิดการแข่งขันด้านกำไร
36. คนในชุมชนเมืองมักจะขาดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
  ความขยันขันแข็ง
  ความรับผิดชอบ
  ความเอื้อเฟื้อ
  ความอดทน
37. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน
  การกินเจ
  การแห่บั้งไฟ
  การใช้ภาษาถิ่น
  การลงแขกเกี่ยวข้าว
38. รูปถ่ายทางอากาศ ไม่สามารถให้ข้อมูลใด
  การแสดงจำนวนทรัพยากรป่าไม้
  การแสดงจำนวนประชากร
  การแสดงจำนวนผู้ป่วย
  การเกิดอุทกภัย
39. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก
  สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษา
  ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
  ปลูกฝังให้เด็กใช้ของที่มีราคาแพง
  เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น
40. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวัฒนธรรม
  เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันได้
  เป็นสิ่งที่ห้ามเปลี่ยนแปลง
  เกิดจากการอบรมสั่งสอน
  ช่วยให้มนุษย์ดําเนินชีวิตอย่างมีแบบแผน
41. ข้อใดไม่ใช่สิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
  เด็กและเยาวชนได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรง
  คนพิการต้องพยายามช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด
  สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง
  บุคคลมีสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
42. เงินส่วนใหญ่ที่นำมาพัฒนาประเทศได้จากแหล่งใด
  เงินภาษี
  เงินบริจาค
  เงินทุนสำรอง
  เงินกู้ของรัฐบาล
43. เมื่อนักเรียนมีปัญหาควรปรึกษาใครเป็นอันดับแรก
  เพื่อน
  ญาติ
  พ่อแม่
  ครู
44. น้ำมีความสำคัญต่อชีวิตในด้านใดมากที่สุด
  ใช้อุปโภคบริโภค
  ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
  ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
  ใช้ในการเกษตรกรรม
45. ถ้าต้องการตั้งโรงงานผลิตปลากระป๋องควรตั้งที่จังหวัดใดจึงจะเหมาะสม
  เชียงใหม่
  นครสวรรค์
  สมุทรสาคร
  ลำปาง
46. การปฏิบัติของใครเกี่ยวข้องกับระบบสินเชื่อ
  ป๋อมซื้อกระเป๋าด้วยเงินสด
  แป้งกินขนมแล้วบอกแม่ค้าว่าจะจ่ายเงินพรุ่งนี้
  ปลายืมดินสอเพื่อนมาใช้
  ปุ๋ยยืมเงินเพื่อซื้อสมุด
47. เหตุใดจึงต้องมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
  มีทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน
  ร่วมมือกันผลิตสินค้าและบริการ
  พัฒนาคุณภาพสินค้าให้เท่าเทียมกัน
  เพิ่มอำนาจต่อรองในการขายสินค้า
48. กมลสร้างอาคารพาณิชย์ให้ผู้อื่นเช่าเพื่อทำธุรกิจ กมลต้องเสียภาษีประเภทใด
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
49. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  เส้นศูนย์สูตรมีค่าศูนย์องศา
  เข็มทิศใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
  สีน้ำตาลในแผนที่หมายถึงภูเขาสูง
  สีน้ำเงินในแผนที่หมายถึงป่าไม้
50. ใครใช้สินเชื่อได้ถูกต้องเหมาะสม
  ปูซื้อแหวนเพชรเงินผ่อน
  ปลากู้เงินจากธนาคารเพื่อเล่นการพนัน
  ป๋องใช้บัตรเครดิตซื้อเสื้อผ้าที่มีราคาแพง
  ปานขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อทำธุรกิจ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ