แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. บุคคลใดที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
  มีสัญชาติไทย
  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน
  ถูกทั้ง ก. และ ข.
  ไม่มีข้อใดถูก
2. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งภายในกี่วัน
  ภายใน 15 วัน นับวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภา
  ภายใน 30 วัน นับวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภา
  ภายใน 60 วัน นับวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภา
  ภายใน 90 วัน นับวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภา
3. สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจำนวนตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้เท่าใด
  การกำหนดเขตเลือกตั้ง ให้ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งแสนคน เป็นประมาณโดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนราษฎรใกล้เคียง
  ให้ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งหมื่นคนเป็นประมาณ แต่ละเขตเลือกตั้ง
  ให้ถือเกณฑ์ราษฎรสองแสนคนเป็นประมาณ แต่ละเขตเลือกตั้ง
  ถูกทุกข้อ
4. ตำแหน่งใดต่อไปนี้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
  นายกรัฐมนตรี
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง
  อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่น้อยกว่า 180 วัน
  ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กรุงเทพมหานครในปีที่สมัครหรือปีก่อนสมัครหนึ่งปี
  ถูกเฉพาะ ข. และ ค.
6. เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายในกี่วัน และเว้นแต่กรณีใด
  ภายในกำหนดเวลา 90 วัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึง 150 วัน
  ภายในกำหนดเวลา 60 วัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึง 180 วัน
  ภายในกำหนดเวลา 120 วัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึง 150 วัน
  ภายในกำหนดเวลา 90 วัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึง 180 วัน
7. หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่ตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกกรุงเทพมหานคร
  ประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  สภากรุงเทพมหานคร
  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
8. ในกรณีการยุบสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้กระทรวงมหาดไทยทำอย่างไรต่อไป
  ให้ทำเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยลงในหนังสือพิมพ์
  ถูกทุกข้อ
9. ให้ใครเป็นคนเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกและเรียกภายในกี่วัน
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  นายกรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 15 วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
10. ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
  บริหารกรุงเทพมหานคร
  ดำเนินกิจการของสภากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร
  จัดให้มีการประชุมสภาเขตกรุงเทพมหานคร
  ดูแลบริหารราชการกรุงเทพมหานครแต่ละเขต
11. สมาชิกภาพสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดบ้าง
  ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมที่มีกำหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน
  ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาให้จำคุกถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
  ถูกทุกข้อ
12. ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ตามหลักการเลือกแล้วให้ใครเป็นคนประกาศชื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครและประกาศลงในหนังสืออะไร
  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ประธานสภากรุงเทพมหานคร
13. กรณีใดบ้างที่ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระ
  ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 23
  เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลาออกจากตำแหน่งโดยยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี
  ถูกสอบสวนทางวินัยร้ายแรง
  ไม่มีข้อใดถูก
14. เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ภายในกี่วัน
  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
  ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
  ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
  ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
15. ในกรณีที่การดำเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภา กรุงเทพมหานครขัดแย้งกันจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กทม. ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร ต่อใคร
  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  นายกรัฐมนตรี
  ถูกทุกข้อ
16. นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว สมาชิกกรุงเทพมหานครขอให้เปิดเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าไร
  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
  จำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นกฎหมายใด
  ระเบียบ
  พระราชบัญญัติ
  กฎกระทรวง
  ประกาศของกระทรวงมหาดไทย
18. บุคคลใดต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
  เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
  เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไล่ออก ปลดออก
  สามเณร นักบวช นักพรต
  ถูกเฉพาะ ก. และ ข.
19. การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตให้กระทำโดยหน่วยงานใด
  กระทรวงมหาดไทย
  กรุงเทพมหานคร
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ไม่มีข้อใดถูก
20. บุคคลใดห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหาหานคร
  ภิกษุ สามเณร นักบวช
  ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ