แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา  ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา 
1. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
  การสำรวจเด็กรายบุคคล
  การเรียนรู้บูรณาการ
  โครงสร้าง
  แฟ้มสะสมผลงาน
2. นโยบายประกันโอกาสมีเป้าหมายการเตรียมความพร้อมเด็กอย่างน้อยกี่ปี
  อย่างน้อย  1  ปี
  อย่างน้อย  2  ปี
  อย่างน้อย  3  ปี
  0 - 5 ปี
3. ข้อใดไม่ใช่ "หลักการจัดการศึกษา" ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาจัดการศึกษา
  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
4. "โครงการ  9+1, 12+1  เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องข้อใด"
  สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง
  ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
  สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
5. การออกกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่างๆ ประกอบ พ.ร.บ. ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกี่ปี
  3  ปี
  4  ปี
  5  ปี
  6  ปี
6. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
  วัดความสามารถในการใช้ภาษา
  วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน
  มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา
  ถูกทุกข้อ
7. การจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ และทักษะภาษาไทยเน้นเรื่องใดมากที่สุด
  สื่อสารกับต่างชาติได้
  ใช้ถูกต้องไวยากรณ์
  ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
  รักษาเป็นเอกลักษณ์
8. "การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา"  คำนึงถึงข้อใด
  จำนวนประชากร
  ปริมาณสถานศึกษา
  ความเหมาะสม
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
  การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
  การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
10. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี้
  องค์การมหาชน
  องค์กรหลัก
  องค์กรวิชาชีพ
  องค์กรอิสระ
11. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศข้อใดกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับการศึกษา
  SEAMEO
  UNICEF
  UNESCO
  WTO
12. "บุคคากรซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา" เรียกว่า
  ครู
  อาจารย์
  ศึกษานิเทศก์
  คณาจารย์
13. "นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้  ร่วมและวางแผนประเมินผลการเรียนรู้"  เป็นลักษณะของการเรยีนรู้ตามข้อใด
  การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
  การเรียนรู้แบบองค์รวม
14. ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
  กลุ่มคณิตศาสตร์
  กลุ่มวิทยาศาสตร์
  กลุ่มการงานอาชีพ
15. ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  โครงสร้าง
  สาเหตุการปรับปรุงหลักสูตร
16. ความแตกต่างของคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดคือข้อใด
  มัธยฐาน
  ฐานนิยม
  พิสัย
  อันตรภาคชั้น
17. ใครคือ "ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้
  สภาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สภาการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
  คณะกรรมการการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา
18. เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รบ. 2 ต.
  รบ. 3 ต.
  รบ. 4 ต
  ปพ. 9
19. การให้ทุนการศึกษาและจักรยานยืมเรียนสอดคล้องข้อใด
  ความเสมอภาคทางการศึกษา
  การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา
  การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจการศึกษา
  การส่งเสริมด้านพลานามัยการศึกษา
20. การรับเด็กก่อนประถมเรียนเน้นพิเศษในพื้นที่ใด
  ชุมชนแออัด
  ชนบทห่างไกล
  พื้นที่ที่มีปัญหาทางภาษา
  เน้นทุกพื้นที่
21. "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. ฉบับนี้
  หลักการ
  ความมุ่งหมาย
  แนวการจัดการศึกษา
  การจัดการศึกษา
22. ข้อใดเป็นหลักการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
  ถูกทุกข้อ
23. ข้อใดที่ปรากฏใน พ.ร.บ. ฉบับนี้แต่ไม่ปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  ระบบการศึกษา
  แนวทางการจัดการศึกษา
  หลักการและความมุ่งหมาย
  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
24. ภาษาอังกฤษเริ่มกำหนดให้เรียนในระดับชั้นใดเป็นต้นไป
  ป.  1-2
  ป.  3-4
  ป.  5-6
  ทุกชั้นต้องเรียน
25. ข้อใดเป็นความสำคัญของการวิจัยในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
  ข้อมูลตัดสินใจ
  พัฒนาการ
  แก้ปัญหาหน่วยงาน
  ป้องกันปัญหา
26. ข้อใดเป็น  GOALS  ของยุทธศาสตร์
  ประชาชนเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ประชาชนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ
  ประชาชนมีส่วนร่วมทุกเรื่อง
  ประชาชนชอบการแข่งขันและพัฒนา
27. "การปฏิรูปการศึกษา" สอดคล้องกับหมวดใดมากที่สุดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
  หมวด  3
  หมวด  4
  หมวด  5
  หมวด  6
28. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดเริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป
  2545
  2546
  2547
  2548
29. การศึกษาระดับใดมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับ ม.ต้น
  ระดับ ม.ปลาย
  ระดับอุดมศึกษา
30. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  การปรับปรุงการเรียนการสอน
  ตัดสินผลการเรียนการสอน
  ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์
  ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
31. ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
  เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา
  เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก
  เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
32. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  E-Net
  E-Office
  E-Learning
  Mis
33. ปรับปรุงกฏหมายระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนสอดคล้องข้อใด
  สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง
  ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
  สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
34. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  ประชาชนมีคุณธรรม
  ประชาชนสามารถดำรงอยู่ในเวทีโลกได้
  ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
35. การสนับสนุน  Infrastructore  ให้หน่วยงานจัดการศึกษาได้มาตรฐานสอดคล้องข้อใด
  ความเสมอภาคทางการศึกษา
  การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา
  การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจการศึกษา
  การส่งเสริมด้านพลานามัยการศึกษา
36. "มีเอกภาพด้านนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
  หลักการจัดการศึกษา
   ระบบการศึกษา
  แนวการจัดการศึกษา
  กระบวนการจัดการศึกษา
37. SMEs  สอดคล้องข้อใด
  สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง
  ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
  สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
38. "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"  อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  หลักการ
  ความมุ่งหมาย
  จุดมุ่งหมาย
  ระบบการศึกษา
39. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
  ประสิทธิภาพ
  ประสิทธิผล
  ประหยัด
  คุ้มค่า
40. โครงการ  1  โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์  สอดคล้องข้อใด
  พัฒนาจัดการเรียนรู้
  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ปรับปรุงหลักสูตร
  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
41. ตามนโยบายประกันคุณภาพนักเรียน  นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถและความถนัดตามศักยภาพโดยเฉพาะเด็กกลุ่มใด
  เด็กกลุ่มปัญญาเลิศ
  เด็กพิการ
  เด็กด้อยโอกาส
  ถูกทั้งข้อ ก  ข  ค
42. ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในโครงสร้างการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  ปฐมวัย
  ขั้นพื้นฐาน
  ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  ระดับปริญญา
43. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สื่อแหล่งเรียนรู้
  สื่อวัสดุ  ครุภัณฑ์
  สื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนจัดทำขึ้น
  สื่อธรรมชาติ   สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี
44. การออกกฎกระทรวง  เพื่อแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานดเนินการภายในกี่ปี
  1  ปี
  2  ปี
  3  ปี
  5  ปี
45. "การจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี"  ต้องดำเนินการภายในปีใด"
  2544
  2545
  2546
  2547
46. ข้อใดเป็น "จุดเน้นในการจัดการศึกษา"ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
  ความรู้  คุณธรรม
  กระบวนการเรียนรู้
  บูรณาการเหมาะสม
  ถูกทุกข้อ
47. ข้อใดไม่กล่าวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ช่วงชั้น
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ช่วงเวลาเรียน
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
48. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
  มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
  มีการนำหลักสูตรไปใช้
  มีการใช้สื่อประกอบการสอน
49. การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูข้อใดสำคัญที่สุด
  พัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณ
  การออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู
  ผลิตครูแนวใหม่
  วิจัยและพัฒนามาตรฐานครู
50. ข้อใดเป็นภาระกิจที่ต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงเท่าเทียมกัน
  พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
  สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันนานาชาติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ