รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำรวมข้อสอบ
1. Will your sister be present at the meeting?- ,She will, _______.she still has a cold.
  because
  whether
  while
  although
2. The couple are looking for an apartment, _______?
  don't they
  aren't they
  didn't they
  are they
3. By this time next week, the winners_______.their awards.
  a. will have receive
  will have received
  will be received
  will have been receiving.
4. My bitch, ______often bites the judges at important dog shows.
  whose temper is very uncertain
  who temper is very uncertain
  temper is very uncertain
  which temper is very uncertain
5. Mr. Dunford went to bed as soon as he got home. He_______for ten straight hours.
  had been working
  was working
  worked
  had been worked
6. She was thirsty; _______., she refused to drink any soft drink.
  for
  since
  so that
  however
7. By the end of this month she expects to_______six chapters.
  be written
  have written
  have wrote
  have been written.
8. I find Australian Aboriginal art quite fascinating.- ,Yes, it is 40,000 years old, _______.it has remained unknown to the world, even to most Australians.
  yet
  since
  despite
  whereas
9. This house is much nicer than the one next to it. ,I’ll bet the rent is______as that one.
  More
  three times as much
  much less
  like
10. By the time they entered the concert hall, the musicians_______the introduction to the opera.
  was playing
  had played
  played
  have played
11. _______they knew that their opponents had been playing well recently, they knew that they were in for a hard match.
  though
  Since
  However
  Moreover
12. In spite of the fact that Susan has many personal problems, She_______present every day since the first day of class.
  has been
  had been
  is
  was
13. Laws vary from country to country, _______?
  didn't they
  don't they
  doesn't it
  do they
14. Do you enjoy beer? No, I don’t kike______at all.
  It
  any
  such
  some
15. Have you written to Dang yet,No. I didn8t know his address. _______., I would have written to him.
  because
  Otherwise
  Consequently
  Therefore
16. The supervisor caught the two candidates who were reading______work.
  one another
  the other’s
  each other’s
  each others
17. If they______, everyone can have a chance to speak.
  took turns answering
  would take turns answering
  are take turns answering
  take turns answering
18. The more you talk about the matter, _______
  the situation seen worse
  the worse the situation seems.
  the worse seems the situation
  the situation seems the worse
19. What is the assignment?I don’t know, I didn’t hear______
  what the professor said
  what the professor say
  that professor said
  which the professor says
20. _______..he had studied very hard, Winai had no hope of passing his finals.
  However
  Although
  Despited
  Sine
21. Lagos s the only city in Nigeria______there is a twenty-four storey building.
  Which
  in which
  in where
  who
22. The deficit_______so large, we will probably have to pay additional taxes.
  is growing
  grows
  has grown
  was growing
23. The report, the last thirty pages______are absolute nonsense, will probably win him a lot of notoriety.
  Whose
  in which
  which
  of which
24. Have those three students______won scholarship to study in Oxford?
  Whom you talked about them
  you talked about
  you talked about them
  about them you talked
25. They helped us with the homework, _______?
  don't they
  did they
  didn't they
  do they
26. The pilots must need a rest. they_______from a long flight.
  have return
  returned just
  have just returned
  have just been returning
27. Tomorrow is a holiday! Why are you doing your homework?-I am doing this exercise now so that I won’t have______on Sunday.
  For
  them
  it
  to
28. The jury is still out. The members_______the case.
  must still be discussing
  must discuss
  could still discuss
  may be discussed
29. Did you go to the party?No, I didn8t. I stayed home_______..the weather was bad.
  since
  although
  whereas
  despite
30. Whenever the safety commission_______ts regulations, there are complaints.
  is enforcing
  enforce
  enforce
  enforced
31. Greg should have lift the party an hour ago.- ,Yes, I keep telling him to go, _______. He stays anyway.
  Because
  but
  instead
  despite
32. Anne acts quite unfriendly.- ,I think she’s ______than unfriendly.
  shyer
  shy
  more shy rather
  more shy
33. We walked in the opposite direction as soon as we realized that we_______the wrong path.
  had taken
  were taken
  took
  have taken
34. Harrison has a good pitching record.Yes, but Mark has_______. Record on the whole team.
  the best
  the better
  the most good
  an even better
35. His house was______the old one.
  twice as big as
  twice as bigger as
  as twice big as
  as twice bigger as
36. Let him come in, _______?
  don't you
  will you
  shall we
  do you
37. Mike was not feeling well so we gave him______to do than you.
  fever works
  less work
  little works
  least work
38. I have often warned you; _______., you have persisted in doing the wrong thing. I am not willing to give you a second chance.
  therefore
  otherwise
  furthermore
  nevertheless
39. They_______for seven hours when they spotted a sign that said ,Guests.
  were driving
  drove
  had been driving
  had drove
40. Did you see Tony today?No, he was sick_______.he didn8t come to school.
  although
  however
  since
  so
41. If the alarm doesn8t work on your clock, why don8t you_______?
  have repaired it.
  repaired it
  to repair it
  have it repaired
42. For some time. John________his paintings to the Asia Art Gallery.
  is selling
  has been selling
  has selled
  was sold
43. Can’t you wait for Mana?I’m sorry. We have only_______.hours so we must make_______of our time.
  more, the least
  few, the least
  more, the less
  a few, the most
44. The moment he mailed the letter, he was sorry that he_______.
  wrote it
  had witted it
  had been writing it
  was writing it
45. By next October that couple _______.together for 25 years.
  have performed
  will be performing
  will have been performing
  will perform
46. He has been taking the medicine now for three weeks.
  Gooder
  the better
  well
  better
47. When_______?
  Will be the package delivered
  will the package be deliver
  will the package deliver
  will the package be delivered.
48. It is expected that the average farm of the future will be_______.than today8s farm.
  such efficient
  more efficiently
  most efficient
  more efficient
49. Do you think John will make a good president? He is just______Richter to lead
  as qualified as
  as equally qualified as
  the same qualified as
  most qualified than
50. Bob rarely went home on weekend, _______.?
  didn't he
  did he
  were he
  weren't he
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ