แบบทดสอบทำใบขับขี่ ขั้นสอบข้อเขียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบทำใบขับขี่
1. เขตปลอดภัยมีไว้สำหรับ
  ให้คนเดินเท้าที่จะข้ามทางหรือคนที่ลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามต่อไป
  ให้รถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
  ให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยไม่ต้องหยุดรอ
  เขตที่ไว้สำหรับจอดรถได้อย่างปลอดภัย
2. เมื่อผู้ขับขี่พบรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ถูกทุกข้อ
  หยุดหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย
  หยุดหรือจอดรถให้ชิดช่องทางเดินรถประจำทางกรณีที่ที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่
  ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก
3. ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟเขียวเป็นรูปลูกศรอยู่เหนือช่องทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ห้ามเลี้ยว
  ให้ขับรถในช่องทางเดินรถนั้นได้
  ห้ามขับรถในช่องทางเดินรถนั้น
  ห้ามขับรถในช่องทางเดินรถนั้นเนื่องจากเป็นช่องทางเดินรถประจำทาง
4. ข้อต่อไปนี้ข้อใดห้ามแซง
  แซงทางด้านขวาในกรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง ไม่สามารถขับผ่านไปได้และกำลังมีรถขับสวนทางมา
  แซงทางด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
  แซงทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป
  ถูกทุกข้อ
5. สัญญาณนกหวีดข้อใดถูกต้อง
  เสียงนกหวีดยาว 1 ครั้ง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ
  เสียงนกหวีดสั้น 2 ครั้ง ติดกัน ให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันที
  เสียงนกหวีดยาว 1 ครั้ง ให้ผู้ขับขี่ขับผ่านไปได้
  เสียงนกหวีดยาว 2 ครั้ง ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว
6. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกกรณีใดถูกต้อง
  กรณีในทางร่วมทางแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยู่จนไม่สามารถขับรถผ่านไปได้ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รถหยุดและรอจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถผ่านทางร่วมแยกไปได้
  ขับผ่านไปได้โดยทันที
  ถ้ามีรถถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกับผู้ขับขี่ต้องยอมให้รถที่อยู่ทางขวามือของถนนขับผ่านไปก่อน
  ถูกทุกข้อ
7. เมื่อผู้ขับขี่ได้รับสัญญาณขอแซงผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับดับไหล่และโบกมือไปทางข้างหน้าหลายครั้ง
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่งอมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายๆ ครั้ง
  ถูกทุกข้อ
8. การขับรถระหว่างภูเขาหรือระหว่างเนินผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ถูกทุกข้อ
  ขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย
  เมื่อถึงทางโค้งผู้ขับขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณเพื่อเตือนรถอื่น ที่อาจสวนมา
  ลดความเร็วของรถ
9. เมื่อพบเครื่องหมายผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ไม่กลับรถในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
  กลับรถในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
  ไม่แซงรถในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
  ไม่เลี้ยวขวาในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
10. ข้อใดห้ามแซง
  กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
  ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
  แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
  150 เมตร ก่อนขึ้นสะพาน
11. กรณีใดที่ผู้ขับขี่สามารถขับรถในทางเดินรถด้านขวาหรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้
  ถูกทุกข้อ
  ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
  เป็นทางเดินรถทางเดียว
  ทางเดินรถกว้างไม่ถึง 6 เมตร
12. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ลดความเร็วลงและหยุดรถเมื่อมีคนข้ามถนน
  ขับรถด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเข้าเขตโรงเรียน
  ขับรถผ่านไปได้ถ้าไม่มีคนข้าม
  ขับรถผ่านไปได้
13. รถที่มีล้อไม่ใช่ยางที่ได้รับยกเว้นให้ใช้ในทางได้คือข้อใด
  รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
  รถแทรกเตอร์
  รถบดถนนที่ไม่ได้กำลังปฏิบัติงาน
  รถที่มีล้อเป็นเหล็กใช้ในการเกษตร
14. นอกเขต กทม. เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล รถเก๋ง รถกระบะ สามารถขับได้เร็วตามข้อใด
  90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
15. เมื่อผู้ขับขี่พบรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ถูกทุกข้อ
  หยุดหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย
  หยุดหรือจอกรถให้ชิดช่องทางเดินรถประจำทางกรณีที่ที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทาง
  ด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ
16. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
  ถูกทุกข้อ
  เมื่อต้องการหยุดรถ
  เมื่อต้องการจะจอดรถ
  เมื่อต้องการกลับรถ
17. รถในข้อใดนำไปใช้ในทางได้
  รถที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง
  รถที่ทำให้เกิดอันตราย
  รถที่ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย
  รถที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
18. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  สิ้นสุดเขตจำกัดความเร็ว
  ห้ามจอด
  ห้ามเข้าวงเวียน
  ห้ามผ่านหรือตรงไป
19. การเลี้ยวรถไปทางด้านซ้ายผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ขับรถในช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  ขับรถในช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
  ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายให้ผู้ขับขี่รถในช่องทางเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องทางเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
20. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามหยุดรถบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
  ห้ามจอดรถบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
  ห้ามผ่านบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
  ห้ามเลี้ยวขวาบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
21. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ทางข้างหน้าช่องการจราจรลดลง
  ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยง
  ทางข้างหน้าแคบ
  ทางข้างหน้าเป็นสะพาน
22. ในเขต กทม. เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล รถเก๋ง รถกระบะ สามารถขับได้เร็วตามข้อใด
  80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
23. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่จอดรถ
  ถูกทุกข้อ
  ในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก
  ในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถ
  ในระยะ 10 เมตรก่อนถึงป้ายหยุดรถประจำทาง
24. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ปฏิบัติทั้งข้อ ข. และ ค.
  ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและระวังเครื่องกั้น
  ให้ผู้ขับขี่ระวังถ้ามีรถไฟกำลังผ่านมาให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร
  ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและสังเกตดูรถไฟทั้งด้านซ้ายและขวา
25. ถ้าพบสัญญาณไฟสีแดงแต่เจ้าหน้าที่จราจรให้สัญญาณให้ขับรถผ่านไป ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จราจรคือขับรถผ่านไป
  ปฏิบัติตามสัญญาณไฟสีแดงคือหยุดรถ
  รอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟสีเขียว
  รอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟสีเหลือง
26. รถในข้อใดห้ามนำไปใช้ในทาง
  รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
  รถที่มีล้อเป็นยาง
  รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
  รถที่ไม่มีสิ่งลากถูไปบนถนน
27. การขับรถผู้ขับขี่จะต้องขับรถห่างจากคันหน้าเป็นระยะทางเท่าใด
  ในระยะพอสมควรที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย
  50 เมตร
  100 มตร
  150 เมตร
28. สัญญาณในข้อใดให้ใช้ในทางเดินรถได้
  สัญญาณเสียงแตร
  สัญญาณไฟวับวาบที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
  สัญญาณไซเรนที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
  สัญญาณเสียงหลายเสียง
29. เวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น เวลาพลบค่ำ หมอกลงจัด มีควันหนา หรือฝนตก ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ากี่เมตร
  150 เมตร
  30 เมตร
  60 เมตร
  90 เมตร
30. การบรรทุกสำหรับส่วนยาวของรถยนต์ข้อใดถูกต้อง
  ด้านหน้าบรรทุกได้เกินหน้าหม้อหรือกันชนหน้า
  ด้านหลังบรรทุกยื่นพ้นตัวรถได้ไม่เกิน 2.50 เมตร
  บรรทุกยื่นหน้ายื่นหลังได้ตามสะดวก
  ด้านหลังบรรทุกยื่นพ้นตัวรถได้ 3.00 เมตร
31. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
  รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
  เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวรถต้องให้สัญญาณก่อนที่จะเลี้ยวอย่างน้อย 60 เมตร
  เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
  ถูกทุกข้อ
32. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
  ถูกทุกข้อ
  ในทางร่วมทางแยก
  ปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถ
  ในเขตปลอดภัย
33. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ให้หยุดเพื่อดูว่ามีรถอยู่ในทางเอกหรือทางร่วมทางแยกหรือไม่
  ให้หยุดรับ-ส่งได้ชั่วขณะ
  ให้หยุดจอดรถได้
  ให้ลดความเร็วของรถลงแล้วขับผ่านไปได้
34. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ทางข้างหน้ารถเดินทางเดียว
  ห้ามเลี้ยวซ้าย
  ห้ามเลี้ยวขวา
  ถูกทุกข้อ ข. และ ค.
35. การบรรทุกสิ่งของยื่นเกินตัวรถยนต์ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ติดไฟสัญญาณสีแดงที่ของที่บรรทุกเกินตัวรถตอนกลางคืนหรือติดธงสีแดงตอนกลางวัน
  ไม่ต้องติดสัญญาณใดๆ เพราะรถที่ตามมาต้องระมัดระวังเอง
  ใช้ขวดน้ำผูกที่ส่วนที่บรรทุกเกินตัวรถนั้น
  ใช้ถุงพลาสติกผูกที่ส่วนที่บรรทุกเกินตัวรถนั้น
36. การจอดรถผู้ขับขี่ต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถโดยให้รถห่างจากขอบทางหรือไหล่ทางเป็นระยะเท่าใด
  ไม่เกิน 20 เซนติเมตร
  ไม่เกิน 25 เซนติเมตร
  ไม่เกิน 30 เซนติเมตร
  ไม่เกิน 35 เซนติเมตร
37. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ห้ามเลี้ยวขวา
  ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
  ห้ามเลี้ยวซ้าย
  ให้เลี้ยวซ้าย
38. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ถูกทุกข้อ
  ขับรถให้ช้าลงและระวังอุบัติเหตุ
  หยุดรถให้ทางแก่เด็กนักเรียนที่กำลังเดินข้าม
  งดใช้เสียงและก่อให้เกิดเสียงรบกวน
39. ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟหรือเจ้าหน้าที่จราจร ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด
  ถึงพร้อมกันต้องหยุดให้รถที่อยู่ทางซ้ายมือของตนไปก่อน
  รถในทางเอกต้องให้สิทธิรถทางโทไปก่อน
  รถที่สวนกัน รถทางตรงต้องให้สิทธิกับรถที่เลี้ยวขวาผ่านไปก่อน
  ถึงพร้อมกันต้องหยุดให้รถที่อยู่ทางขวามือของตนไปก่อน
40. ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  นำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด
  จอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถและรอจนกว่าจะมีช่างมาแก้ไข
  จอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถและนำรถยกมาเคลื่อนย้ายภายหลัง
  ถูกทุกข้อ
41. การขับรถเข้าวงเวียนต้องให้สิทธิรถทางใดไปก่อน
  ทางขาวมือไปก่อน
  ทางซ้ายมือไปก่อน
  ทางด้านหน้า
  ทางด้านหลัง
42. ข้อต่อไปนี้ข้อใดห้ามแซง
  แซงด้านซ้ายขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
  แซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
  แซงรถบริเวณหน้าโรงพยาบาล
  แซงรถบริเวณที่มีน้ำท่วม
43. ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟสีแดงรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือ
  ห้ามขับรถในช่องทางเดินรถนั้น
  ให้ขับรถในช่องทางเดินรถนั้นต่อไปได้
  ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเท่านั้น
  ห้ามกลับรถ
44. ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะลดความเร็วของรถต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนอย่างไร
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ ยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบน และตั้งผ่ามือขึ้น
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และงอมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
45. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามหยุดรถทุกชนิดในกรอบเส้นทแยงนี้
  ให้หยุดรับ-ส่งได้ชั่วขณะภายในกรอบเส้นทแยงนี้
  ห้ามรถทุกชนิดขับผ่านกรอบเส้นแทยงนี้
  ห้ามแซงภายในกรอบเส้นทแยงนี้
46. บริเวณใดห้ามใช้สัญญาณแตร
  หน้าโรงเรียน หน้าโรงพยาบาล
  ในทางร่วมทางแยก
  บนทางด่วน
  บนทางหลวงแผ่นดิน
47. รถในข้อใดไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญญาณวับวาบและเสียงไซเรน
  รถราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
  รถในราชการทหารหรือตำรวจ
  รถดับเพลิงและรถพยาบาล
  รถหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
48. การขับรถสวนกัน ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ในทางเดินรถที่แคบรถเล็กต้องหยุดให้รถใหญ่กว่าไปก่อน
  ในทางแคบรถสวนกันไม่ได้รถใหญ่ต้องหยุดให้รถเล็กไปก่อน
  ยึดเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนเป็นหลักในการขับรถสวนกัน
  ในทางเดินรถที่แคบทั้งสองฝ่ายต้องลดความเร็ว
49. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  เตือนข้างหน้ามีทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้น
  บังคับห้ามผ่าน
  เตือนข้างหน้ามีทางรถไฟมีเครื่องกั้น
  เตือนทางลื่น
50. ข้อใดไม่ใช่ทางตามกฎหมายจราจร
  ทางเดินรถ
  ทางรถไฟ
  ช่องเดินรถประจำทาง
  ทางข้าม ทางลาด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ