แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
  Basic, Excel
  Basic, PowerPoint
  Basic, Cobol
  Cobol, Excel
2. ระบบเครือข่ายระยะไกลหรือ WAN มีการส่งข้อมูลในลักษณะใด
  แวน
  แพ็กเกจ
  แสน
  เน็ตเวิร์ค
3. Windows 98 คืออะไร
  โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร
  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  โปรแกรมเชื่อมโยง
  ถูกทุกข้อ
4. Download แปลว่าอะไร
  คุณต้องการใช้ซอฟแวร์
  การย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต
  ไฟล์ตัวอักษรธรรมดา
  รหัสผ่าน
5. รหัส #FFFFFF คือ รหัสสีใดในการเขียนเว็บเพจ
  สีดำ
  สีน้ำเงิน
  สีขาว
  สีเขียว
6. ข้อใดเป็นโปรแกรมประยุกต์ประเภทตาราง
  data base
  Presentation
  word processor
  ถูกทุกข้อ
7. A316 ตรงกับเลขฐานสิบในข้อใด
  106
  136
  163
  316
8. จากรูปหมายเลข 2 คืออะไร

  Tuples
  Table
  Attributes
  Relation
9. TCP/IP ย่อมาจากอะไร
  Transmission Control Protocol/Internet
  Tionransmiss Coltro Rrotocol/Internet
  Transfer Control Protocol/Internet
  Technical Control Protocol/Internet
10. ข้อใดเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ
  การเผยแพร่
  การตรวจสอบ
  การคำนวณ
  การสรุป
11. Collision คือ ข้อใด
  การป้องกันข้อมูล
  การรับข้อมูล
  การชนกันของข้อมูล
  การตรวจสอบข้อมูล
12. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าสร้างภาพเป็นสีขาวดำจะใช้ Mode ใด
  RGB Color
  CMYK Color
  Grayscale
  Bitmap
13. เซิร์ฟเวอร์ (Server) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  โฮสต์
  ไคลเอนต์
  TCP/IP
  ISP
14. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
  มีความเร็วสูงในการประมวลผล
  มีความถูกต้องเชื่อถือได้
  เป็นระบบอนาลอก
  ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ
15. โปรแกรมใดเหมาะสมกับการนำเสนอเรื่องราวโดยมีภาพประกอบ
  Word
  Excel
  PowerPoint
  Access
16. ข้อใดกล่าวถึง Application Software
  ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป
  เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ
  เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ทำไว้เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ
  การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่
17. การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML คำสั่งใดใช้ในการสร้างรูปภาพบนเว็บเพจ
  (A Href=“….”)……………………(/A)
  (bgcolor=“….”)………………..(/bgcolor)
  (img scr=“….”)
  (Font Face=“….”)………………..(/Font)
18. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร
  1 ตัวอักษร
  1,000 ตัวอักษร
  1,024 ตัวอักษร
  1,042 ตัวอักษร
19. www.thaipaint.co.jp เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
  สถาบันการศึกษา
  หน่วยงานราชการ
  บริษัท
  การทหาร
20. รหัสแทนข้อมูลใดใช้แทนข้อมูลภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
  รหัสแอสกี
  รหัสยูกีติค
  รหัสยูนิโคด
  รหัสเอบซีติค
21. ส่วนประกอบที่สำคัญของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ คืออะไร
  เขตข้อมูล (Field)
  แฟ้มข้อมูล (File)
  ฐานข้อมูล (Database)
  แฟ้มเอกสาร
22. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด
  Mouse
  Keyboard
  Monitor
  Hard disk
23. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
  ตัวส่ง
  ช่องทางการส่ง
  ตัวรับ
  ช่องทางการรับ
24. Package คือโปรแกรมอะไร
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
  ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ
  ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน
25. ข้อใดคือการนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ครั้งละ 1 บิต
  Single Port
  Serial Port
  Parallel Port
  Scanner
26. เครื่องพิมพ์แบบใดใช้หลักความร้อนละลายโทเนอร์ (Toner)
  Ink Jet
  Laser
  Dot matrix
  Scanner
27. DISK DRIVE ที่มีความจุ 1.44 MB คือข้อใด
  FLOPPY DISK
  HARD DISK
  CD- ROM
  CD-RW
28. โปรแกรม Notepad เป็นโปรแกรมใช้ทำงาน อย่างไร
  เป็นโปรแกรมการสร้างงานเอกสารพื้นฐาน
  การสร้างเอกสารสำหรับการสร้างตาราง
  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและเปิดเอกสารธรรมดา
  ถูกทุกข้อ
29. สัญลักษณ์ที่ปรากฎ มีความหมายว่าอย่างไร

  สิ้นสุดโปรแกรม
  เชื่อมต่อผังงาน
  ประมวลผล
  แสดงผลทางจอภาพ
30. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคือข้อใด
  POS
  ACC
  JSP
  ISP
31. 1101101 ตรงกับเลขฐาน 10 ในข้อใด
  106
  107
  108
  109
32. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประยุกต์
  System Software
  Application Software
  Package
  Presentation Software
33. ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่กำลังแพร่ระบาดในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งมีอาการดังนี้ ไฟล์ Folder Option หายไป, Run คำสั่งแล้วเครื่องจะ Restart เอง, มีหน้าจอสีเขียวขึ้นมารบกวนตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
  Michelangelo
  Tony
  Anna
  Brontok.a
34. PCMCIA Card นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ในข้อใด
  PDA
  Palm
  PC
  Notebook
35. โปรแกรมประยุกต์ใดที่มีไว้สำหรับการพิมพ์ เอกสาร
  Data Base
  Word Processor
  Spread Sheet
  Authoring Tools
36. ในโปรแกรม Excel ,เซลล์ A1=23, B1=10,C1=24 ถ้าจะรวมผลลัพธ์ทั้ง 3 เซลล์ จะใช้คำสั่งในข้อใด
  COUNT
  IF
  AVG
  SUM
37. ผู้ใช้ (User) มีความสำคัญอย่างไร
  มีหน้าที่ในการบริการ
  คอยดูและระบบ
  ออกแบบและพัฒนาระบบ
  คอยปิดและเปิดเครื่อง
38. ไฟล์รูปภาพใดไม่เหมาะสมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  JPEG
  BMP
  GIF
  TIF
39. 1 MB เท่ากับข้อใด
  1,000 ไบต์
  1,024 ไบต์
  1,024 กิโลไบต์
  1,000,000 ไบต์
40. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
  IBM
  COMPAQ
  MICROSOFT
  DIGTAL
41. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบหาไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์
  AVG
  NOD32
  PANDA
  ถูกทุกข้อ
42. ข้อใดเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินการสารสนเทศคือ ข้อใด
  การสรุป
  การจัดเก็บ
  การเรียกใช้
  การเผยแพร่
43. ข้อใดที่สั่งเลิกทำสิ่งที่กระทำไปแล้วย้อนหลังได้
  Redo
  Undo
  Move
  Redo & undo
44. หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร
  ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม
  รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายใน เครื่อง
  ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับ ข้อมูลและหน่วยแสดงผล
  ถูกทุกข้อ
45. Internet หมายถึงอะไร
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกันในระยะ ใกล้ ๆ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน ทั่วโลก
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกัน ภายในประเทศ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ ภายในประเทศ
46. หน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำแบบใด
  หน่วยความจำแบบปกติ
  หน่วยความจำภายใน
  ลบเลือนได้
  ไม่ลบเลือน
47. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
  ความคิด
  ความจำ
  การควบคุมตนเอง
  การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
48. หน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบอนาล็อก คือข้อใด
  เดซิเบล
  เฮริตซ์
  Bit rate
  บิต
49. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  E-Mia คือ การส่งจดหมายระหว่างคอมพิวเตอร์
  www คือ การค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
  IRC คือ การสนทนาระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์
  FTP คือ การค้นหาข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์
50. ข้อใดเป็นคำสั่งคัดลอกข้อมูล
  Alt + P
  Ctrl + C
  Ctrl + v
  Alt + F
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ