แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
1. ข้อใดคือเป้าหมายของการจัดการความรู้ในองค์กร
  พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์
  พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาสังคม
  พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
  ถูกทุกข้อ
2. จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในฐานะที่เราเป็นครูเราควรนำเอาหลักธรรมในข้อใดมายึดถือปฏิบัติ
  สังคหวัตถุ
  อิทธิบาท
  พรหมวิหาร
  สัปปุริสธรรม
3. ข้อใดคือเว็ปไซด์การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  แมงมุม
  นกนางนวล
  ทางสายใหม่
  มุมวิชาการ
4. ข้อใดมิใช่สุขขั้นพื้นฐานที่แท้จริงของมนุษย์
  สุขอันเกิดจากการได้ชิมรสอาหารอร่อย
  สุขอันเกิดจากการมีทรัพย์
  สุขอันเกิดจากการไม่มีหนี้
  สุขอันเกิดแต่การประกอบงานที่ไม่มีโทษ
5. การที่เรามีจริยธรรมจะได้ประโยชน์อะไร
  ทำให้อิ่มกาย
  ทำให้อิ่มใจ
  ทำให้อิ่มเกียรติ
  ทำให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
6. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง
  15 วัน
  20 วัน
  30 วัน
  40 วัน
7. ใครเป็นคนแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีข้าราชการครูในโรงเรียนถูกกล่าวว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  หิริ โอตัปปะ
  พรหมวิหาร
9. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงต้องขออุทธรณ์กับข้อใด
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ.
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเจตคติ
  พุทธิปัญญา
  ความรู้สึก
  ความพอใจ
  การปฏิบัติ
11. ข้อใดไม่ใช่คำวินิจฉัยกรณีผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
  ยกข้อกล่าวหา
  ตักเตือน
  ภาคทัณฑ์
  พักใช้ใบอนุญาต
12. ข้อใดไม่ใช่เป็นลักษณะสำคัญของวิชาชีพครู
  มีองค์กรวิชาชีพ
  กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ
  มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
13. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพมีกี่มาตรฐาน
  2 มาตรฐาน
  3 มาตรฐาน
  4 มาตรฐาน
  5 มาตรฐาน
14. ข้อใดสอดคล้องกับการจัดการความรู้ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เครือข่ายการศึกษาไทย ก้าวไกลทุกถิ่น
  เครือข่ายความคิด พันธมิตรก้าวหน้า
  เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
  เครือข่ายพันธมิตร ความคิดความรู้
15. กรณีข้าราชการครูในโรงเรียนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  อำนวยการโรงเรียนอาจเสนอให้เปลี่ยนตำแหน่งได้
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง
  ต้องดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
  ถูกทุกข้อ
16. ท่านคิดว่าปัจจุบันข้อใดคือปัญหาที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปัญหาครูไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
  ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครู
  ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอัตรากำลังครู
  ปัญหาการที่ครูใช้เวลาสอนทำผลงานทางวิชาการ
17. กัลยาณมิตร 7 ข้อใดหมายถึง ความมีเหตุผล
  ปิโย
  วัตตา
  ภาวนีโย
  คัมภีรังกถังกตา
18. ผู้อำนวยการหัสดี เป็นคนที่สามารถเข้ากับชุมชนได้ดีทำให้ชุมชนรักและยกย่อง แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด
  ปริสัญญุตา
  อัตตัญญุตา
  ปุคคลปโรปรัญญุตา
  กาลัญญุตา
19. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเจตคติ
  แนวทางที่เราคิดรู้สึก หรือมีท่าทีที่จะกระทำต่อบางสิ่งบางอย่าง
  แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง
  เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ก่อสร้างขึ้นจากการเรียนรู้
  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตัวมาแต่กำเนิด
20. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพ
  จรรยาบรรณวิชาชีพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  ถูกทุกข้อ
21. คำวินิจฉัยในกรณีผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่กรณี
  4 สถาน
  5 สถาน
  6 สถาน
  7 สถาน
22. ข้อใดเป็นลักษณะของค่านิยมที่แท้จริง
  การแต่งกายตามสมัยนิยม
  การเท่าทันโลกเหตการณื
  การพูดจากริยาเรียบร้อย
  การเป็นคนมีเกียรติในสังคม
23. ข้อใดหมายถึง เจตคติ
  ATTITUDA
  ATTITUDE
  ATTITUGE
  ATTITDUE
24. ข้อใดคือชั้นปิรามิดความรู้(HIDEO YAMAZAKI) ที่ถูกต้อง
  ปัญญา - ความรู้ - ข้อมูล - สารสนเทศ
  ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา - สารสนเทศ
  สารสนเทศ - ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา
  ข้อมูล - สารสนเทศ - ความรู้ - ปัญญา
25. กรณีที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ผู้ได้รับความเสียยื่นข้อกล่าวหาต่อคุรุสภา
  พ้น 1 ปี ไม่มีสิทธิในการกล่าวหา กล่าวโทษ
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้พิจารณา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษ
26. ข้อใดคือความหมายของเจตคติ
  ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความโน้มเอียง
  ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  สถานการณ์ ซึ่งสามารถประเมินค่าออกมาในทางบวกและทางลบ
  ถูกทุกข้อ
27. ครูมลจูงแขนเด็กนักเรียนเดินข้ามถนน แสดงว่าครูมลมีคุณธรรมตามข้อใด
  เมตตา
  กรุณา
  มุทิตา
  อุเบกขา
28. นางสาวปุ้ย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้างแรง ใครเป็นแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
29. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด
  เลขาธิการคุรุสภา
  คณะกรรมการคุรุสภา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. ข้อใดเป็นความหมายของมนุษยสัมพันธ์
  การยอมรับนับถือและเต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
  เป็นศิลปะที่จะทำตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ดี
  เป็นการเสริมสร้างความรู้ในองค์กร
31. ลักษณะความผิดทางวินัยข้าราชการ ข้อใดถูกต้อง
  ไม่มีมีอายุความ
  ไม่สามารถยอมความกันได้
  ชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิดได้
  ถูกทุกข้อ
32. ขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการความรู้ตรงกับข้อใด
  จัดระบบความรู้
  แสวงหาความรู้
  บ่งชี้ความรู้
  สร้างความรู้
33. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตรงกับข้อใด
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือกกันเอง
  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุรุสภา
34. คุณธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จ
  สังคหวัตถุ 4
  พรหมวิหาร 4
  อิทธิบาท 4
  ทิศ 6
35. ครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่รุนแรง ไม่เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ แสดงว่าขาดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
  ความเมตตา
  สติสัมปปัสชัญญะ
  หิริ โอตัปปะ
  ขันติ โสรัจจะ
36. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์
  ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ
  ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค
  ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างสร้างสรรค์
37. สละที่นั่งบนรถเมล์ให้กับสตรี เด็ก และคนชรา แสดงถึงวัฒนาธรรมใด
  คติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
  เนติธรรม
38. ข้อใดคือมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
  ปริญญาทางการศึกษา
  ปริญญาตรีทางการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
39. ข้อใดมีความสำคัญต่อการประสานงานมากที่สุด
  ความสามารถในการปฏิบัติ
  ความสามารถในการรับฟัง
  ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ
  ความรู้ความเข้าใจในงาน/โครงการ
40. ท่านคิดว่าใครเป็นผู้ที่มีเจตคติต่อวิชาชีพครู
  สมศักดิ์อยากเป็นครูเหมือนพ่อ
  สมชายไม่อยากเป็นครูเพราะรำคาญเด็ก
  สมศรีเห็นว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  ถูกทุกข้อ
41. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อสังคมของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา
  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี ในหมู่ให้เกิดขึ้นในสังคม
  พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
42. ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้เด่นชัด ตรงกับข้อใด
  KNOWLEDGE
  EXPLICIT KNOWLEDGE
  TACIT KNOWLEDGE
  KNOWLEDGE MANAGER
43. ความเป็นผู้นำ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  การใช้ศิลปะในการจูงใจคนให้ร่วมมือกับตน
  การใช้ศิลปะในการทำงาน
  การใช้ศิลปะในการนำกลุ่ม
  การใช้อำนาจในกลุ่ม
44. ค่านิยมหมายถึง
  การยึดถือว่าสิ่งใดดี ชั่ว
  เกณฑ์ที่ระบุว่าควรประพฤติอย่างไร
  การประกอบความดีตามสภาพแวดล้อม
  ความเห็นเกี่ยวกับชีวิตและความประพฤติ
45. พระบิดาของครูไทย หมายถึงข้อใด
  ม.ล.ปิ่น มาลากุล
  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
46. ค่านิยมที่ราชการครูพึงยึดปฏิบัติมี 5 ประการ ยกเว้น
  การรู้จักพึ่งตนเอง
  การรู้จักละวางความชั่ว
  การปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนา
  การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย
47. ข้อใดไม่คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม
  อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ถูกทุกข้อ
48. KM ย่อมาจากข้อใด
  KNOWLEDGE MANAGER
  KNOWLEDGE MANAGATION
  KNOWLEDGE MANAGEMENT
  KNOWLEDGE MANAGAMAIL
49. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ต้องมีการจัดการความรู้
  องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
  ยุคเทคโนโลยีเข้าครอบคลุมหน่วยงาน
  ให้มีความรู้ที่หลากหลายในหน่วยงานอื่น
  ต้องการตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา
50. คุณธรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมข้อใดมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจในบุคคล
  การมีวินัย
  การไม่เบียดเบียน
  การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
  การกล้าคัดค้านความเห็นที่ผิด ๆ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ