แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 300 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครู
1. ข้อควรคำนึงในการลงโทษนักเรียน
  ไม่ใช้วิธีการรุนแรงแบบกลั่นแกล้ง
  ไม่ลงโทษด้วยความโกรธพยาบาท
  ไม่ลงโทษนักเรียนที่กำลังเจ็บป่วย
  อายุของนักเรียนหรือนักศึกษา
2. ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือใคร
  ครูใหญ่
  อาจารย์ใหญ่
  ผู้อำนวยการ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3. วันที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ 4 ปี
  2-พ.ย.-44
  2-พ.ย.-45
  2-พ.ย.-47
  2-พ.ย.-48
4. ความรู้และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติด ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาระดับความรู้ และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่รถประจำทาง รถบรรทุกสิบล้อ และรถแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร จัดเป็นงานวิจัยประเภทใด
  วิจัยเชิงสำรวจ
  วิจัยเชิงความสัมพันธ์
  วิจัยเชิงพัฒนาการ
  วิจัยพื้นฐาน
5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามข้อใดในขณะนี้ที่แก้ไขได้ง่ายที่สุด
  มลพิษทางอากาศ
  มลพิษทางน้ำ
  มลพิษทางเสียง
  ขยะมูลฝอย
6. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาการศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
7. ข้อใดคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
  การขัดย่อ
  การขุดลอกคลอง
  การสร้างฝายทดน้ำ
  สร้างปะปา
8. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถตรวจสอบได้ คือหลักการใดของการบริหารงานกลุ่มผลสัมฤทธิ์
  ความโปร่งใส
  ความคุ้มค่า
  ความรับผิดชอบ
  ความมีส่วนร่วม
9. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญของทรัพยากรดิน
  ความต้องการใช้ประโยชน์จากดินมีมาขึ้น
  การพังทะลายของดิน
  การสูญเสียหน้าดิน
  การเสื่อมโทรมของดินหรือดินขาดความอุดมสมบูรณ์
10. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 กำหนดโทษ สำหรับนักเรียนที่ทำผิดสถานเบาที่สุด
  ว่ากล่าวตักเตือน
  ทำกิจกรรม
  ทำทัณฑ์บน
  ปรับพฤติกรรม
11. กิจกรรมใดควรดำเนินการก่อนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน
  การรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่น
  การเสาะหาผู้รู้ในท้องถิ่น
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้
  การติดต่อประสานงานหรือการอำนวยการ
12. การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เป็นการจัดการศึกษารูปแบบใด
  การจัดการศึกษาในระบบ
  การจัดการศึกษานอกระบบ
  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
  การจัดการศึกษาแบบผสมผสาน
13. ไม่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
  สาระการเรียนรู้
  หน่วยกิต
  การบูรณาการคู่ขนาน
  CAI ช่วยสอน
14. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พฐ.)มีจำนวนกี่คน
  21 คน
  23 คน
  26 คน
  27 คน
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย
  ประเมินพัฒนาการให้ครบทุกด้าน
  ประเมินเป็นรายบุคคลสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในตาราง
  ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
  เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเท่าเทียมอารยประเทศ
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวชุมชน
  เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยตนเอง
  เพื่อให้ชุมชนมีและสร้างกระบวนการทัศน์ในการพัฒนาตนเอง
17. Geenhouse effet เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
  โอโซนถูกทำลาย
  เกิดจากการสะสมของสาร ซี เอฟ ซี
  มูลพิษทางอากาศ
18. ข้อใดเป็นหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
  การจัดการศึกษามีทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
  การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
19. มลพิษทางน้ำมีสาเหตุที่สำคัญมาจากสิ่งใด
  การกระทำของมนุษย์
  การกัดเซาะของแม่น้ำ
  การถ่ายของเสียจากสัตว์
  การพังทะลายของดิน
20. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่านักเรียนในความรับผิดชอบเป็นคนมีความรู้
  เก่งกาจดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ
  วินัยรักษาผลประโยชน์ให้แก่หมู่คณะ
  ดุสิตมีความคิดดีมีเหตุผล
  สนทยาวิ่งเล่นกลางสนามกับเพื่อนๆ
21. กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้
  ช่วงชั้นที่ 1
  ช่วงชั้นที่ 2
  ช่วงชั้นที่ 3
  ช่วงชั้นที่ 4
22. ข้อใดทำให้ระบบการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
  ขาดการกำหนดปัญหาที่ต้องแก้ไข
  ขาดการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อ
  ขาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานที่จัดการเรียนการสอน
  ขาดการเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง
23. การวิจัยมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  เป็นการลองผิดลองถูก
  เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ
  เป็นการสำรวจสภาพปัญหา
  เป็นการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ
24. หากคุณครูต้องการให้นักเรียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้ จะใช้วิธีการวิจัยในข้อใด
  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
  ถูกทุกข้อ
25. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
  การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
  การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
26. คุณครูต้องทำวิจัยเป็นนะทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของเรา ข้อความนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนต้องการให้ทำกิจกรรมใดก่อน
  เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  วางแผนแก้ปัญหา พัฒนา
  จัดกิจกรรมแก้ปัญหา
  วิเคราะห์ปัญหา พัฒนา
27. อาจารย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ควรจะศึกษางานวิจัยเรื่องใด
  ทัศนคติของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์
  การพัฒนาสไลด์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์
  ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  การพัฒนากระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์
28. การจะดำเนินการนิเทศการศึกษาให้ได้ผลเลิศต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นที่สุด
  บรรยากาศและการร่วมมือในการนิเทศ
  กลุ่มบุคคลและงานที่จะนิเทศ
  จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
  เทคนิคและการจัดกิจกรรมการนิเทศ
29. ไม่มีในคำอธิบายในรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ชื่อรายวิชา
  จำนวนเวลา หน่วยกิต
  สื่อการเรียนรู้
  มาตรฐานการเรียนรู้
30. รัฐบาลไทยกำลังพิจารณานำสารใดมาทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง
  เมทธานอล
  เอทธานอล
  อัลคาลีน
  ซุปเปอร์เมธานิล
31. คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมความมีวินัยและค่านิยมประชาธิปไตยหมายถึคุณลักษณะตามข้อใด
  เป็นคนดี
  เป็นคนเก่ง
  มีความสุข
  เป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข
32. ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้
  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม
  สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมี ข้อมูลและเป็นอิสระ
  ถูกทุกข้อ
33. ให้กระทรวงกระจายอำนาจทางการศึกษาด้านใดให้สถานศึกษา
  ด้านวิชาการ
  ด้านการบริหารงบประมาณ
  ด้านการจัดทำนิติกรรม
  ด้านวินัยและคุณธรรมครู
34. โรงเรียนนี้นักเรียนค่อนข้างที่จะขาดระเบียบวินัยนะ อาจารย์ช่วยดูแลหน่อย ข้อความนี้ อาจารย์ใหญ่ อยากให้ครูปรับปรุงโครงการใด
  กิจกรรมแนะแนว
  ค่ายคุณธรรม
  ส่งเสริมวินัยนักเรียน
  ถูกทุกข้อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามข้อใด
  ส่วนกลาง
  ส่วนภูมิภาค
  ส่วนท้องถิ่น
  แบบพิเศษ
36. ตามแนวนโยบายการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มพื้นฐานในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและความถนัด
  จริยศึกษา
  กีฬา ดนตรี
  ศิลปะ
  การอาชีพ
37. จรรยาบรรณของนักวิจัยข้อใดสำคัญที่สุด
  ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม
  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษา
  มีพื้นความรู้ในสาขาที่ทำการวิจัย
  เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
38. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
  จุดเน้นการจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  การจัดเวลาเรียนต่อสัปดาห์เน้นกลุ่มพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้
  ในแต่ละสัปดาห์จะต้องออกแบบตารางเรียนครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม
  ครูควรสอนให้ความรู้แก่นักเรียนในเวลาเรียนปกติหากจำเป็นสอนพิเศาที่มีโครงการรองรับได้
39. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
  ปี พ.ศ. 2545
  ปีงบประมาณ 2545
  ปีการศึกษา 2545
  ไม่มีข้อถูก
40. ข้อใดคือผลกระทบขั้นสุดท้ายของการมีการนิเทศภายในโรงเรียน
  คุณภาพของครู
  คุณภาพของนักเรียน
  บรรยากาศการทำงานของครู
  การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
41. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ
  คนในชนบทได้รับการศึกษา
  คนในชนบทมีความอบอุ่น มีโอกาส มีความเสมอภาค
  ทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสภาพแวดล้อมปลอดมลพิษทำให้ชีวิตมีความสุข
  ถูกทุกข้อ
42. ปัญหาที่พบมากที่สุดที่เกิดกับคอมพิวเตอร์คือข้อใด
  สายตา
  ปวดศีรษะ
  เกิดโรคแทรกซ้อน
  เกิดภาพแทรกซ้อน
43. "ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด """"การศึกษาปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา อ.เมือง จ.สกลนคร"""" """
  การวิจัยเชิงอนาคต
  การวิจัยเชิงทดลอง
  การวิจัยเชิงบรรยาย
  การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
44. ข้อใดเป็นหลักการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและตามศักยภาพ
  ถูกทุกข้อ
45. เอกสารในข้อใดหมายถึงแบบรายงานผลการสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ไม่มีข้อถูก
46. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์
  เครื่องฉายสไลด์
  เครื่องวีดีโอ
  เทปเสียง
  ไม่มีข้อถูก
47. ดิฉันส่งลูกมาเข้าที่โรงเรียนนี้เพราะเพื่อนๆบ้านบอกว่าโรงเรียนนี้ดี ดูแลเอาใจใส่กับนักเรียน จากข้อความนี้ควรเป็นบทบาทของใคร
  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  คณะครู
  ถูกทุกข้อ
48. การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มที่ 3 ซึ่งประเมินการผ่านหรือไม่ผ่านวัดจากสิ่งใด
  เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
  ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้
  ผ่านคะแนนประเมินสมรรถภาพ
  ข้อ ก และ ข
49. LCD Projector หรือเครื่องฉาย LCD หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์ตามข้อใด
  คอมพิวเตอร์กับการบริการ
  คอมพิวเตอร์กับการบริหาร
  คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน
  คอมพิวเตอร์กับการสื่อสาร
50. เนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาจัดอยู่ในสาระใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  วิทยาศาสตร์ฯ
  คณิตศาสตร์
  การงานอาชีพฯ
  ทุกสาระฯ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ