แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของวินัย
  ระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติ
  ประสิทธิภาพการทำงาน
  วินัยต่อระบบราชการ
  ไล่ออก ปลดออก
2. วาระแห่งชาติที่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ประกาศเป็นเรื่องแรก
  ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันทุจริต
  ด้านพัฒนาขีดความสามารถประเทศ
  การขจัดความยากจนให้หมดไป
  การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
3. ข้อใดเป็นลักษณะความผิดวินัยข้าราชการครู
  วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง
  วินัยต่อตนเอง วินัยต่อผู้อื่น
  วินัยขั้นต่ำ วินัยขั้นสูง
  วินัยทั่วไป วินัยถูกลงโทษ
4. ครูจะฝึกตนเองอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  คิดรอบด้าน คิดรอบคอบ
  จัดระบบความคิด สลัดความคิดแบบเก่าๆ
  ฟัง คิด ถาม เขียนบ่อยๆ
  ถูกทุกข้อ
5. หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ข้อใดไม่ได้หมายถึง “เด็ก”
  มาลีนักเรียนชั้นอนุบาล
  สุวิมลยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
  สมปองกำลังเรียนปริญญาโท
  สมศักดิ์เพิ่งทำบัตรประชาชน
6. ข้อใดคือประโยชน์ของการมีมนุษยสัมพันธ์หรือการปรับของครูที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนครู
  เพื่อป้องกันความขัดแย้ง สงสัย ระแวงกัน
  เพื่อประสิทธิภาพของการสอน
  เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา
7. กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน
  พระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
  รัฐธรรมนูญ 2540 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2548
  รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549
  ใช้ประกาศของ คปค. แทนชั่วคราว
8. การลงโทษนักเรียนไม่ส่งงานโดยให้ค้นคว้าที่ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  หลักการสอน
  สื่อการเรียนรู้
  จิตวิทยาการศึกษา
  การประเมินผลการเรียน
9. โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน
  ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น
  ส่วนกลาง ภูมิภาค เขตพื้นที่
  ส่วนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาอุดมศึกษา
  ส่วนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่ด้าน
  3 ด้าน
  5 ด้าน
  9 ด้าน
  12 ด้าน
11. ข้อใดไม่ใช ่ประเพณีท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ลอยกระทงสาย
  ไหลเรือไฟ
  บุญบั้งไฟ
  แห่ปราสาทผึ้ง
12. ข้อใดเป็นจรรยาบรรณต่อตนเองของวิชาชีพครู
  ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
  มีวินัยและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  ศรัทธาในอาชีพครู
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
13. หากข้าราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณครู
  อาจถูกลงโทษอาญา
  อาจถูกลงโทษทางวินัย
  อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  ถูกทุกข้อ
14. “การพัฒนาการสอนของคร ู”เป็นจุดเน้นการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใด
  ขยายโอกาสการศึกษา
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
  การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
15. การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่อง
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  สื่อการเรียนรู้
  การประเมินผลการเรียนรู้
  แผนการเรียนรู้
16. ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์เป็นระบบเชื่อมฐานข้อมูลกับพื้นที่
  MIS
  GIS
  DOC
  ON WEB
17. เหตุผลสำคัญที่สุดที่โรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน
  กฎหมายกำหนดให้ประชาชนเป็นกรรมการโรงเรียน
  เป็นที่เรียนบุตรหลายคนในชุมชน
  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
18. CAI มีความหมายเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ผลกระทบของคอมพิวเตอร์
19. “ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” คำกล่าวนี้น่าจะเป็นเรื่องใดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วัตถุประสงค์
  เป้าหมายการพัฒนา
20. วัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง
  ใช้ช้อนกลาง
  ใช้ผ้าเช็ดมือปูที่ตัก
  ตักอาหารบริการคนอื่น
  ไม่ขุ้ยเขี่ยอาหาร
21. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน
  สื่อการเรียนการสอนบางชนิด ช่วยเร่งทักษะในการเรียนรู้
  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
  คำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
  สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
22. เป้าหมายสูงสุดของการจัดการความรู้ของครูคือข้อใด
  พัฒนาตัวครู
  พัฒนาโรงเรียนหรือหน่วยงาน
  พัฒนาการสอน
  พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน
23. พฤติกรรมของครูที่กำหนดให้เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
  แตกแยกความสามัคคี
  ทุจริตต่อหน้าที่
  คัดลอกผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ
  ละเมิดทางเพศนักเรียน
24. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกว่าสมรรถนะมีด้านใดบ้าง
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน
  สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะประจำสายงาน
25. ข้อใดไม่ใช่ กฎ ก.ค.ศ.
  ว่าด้วยโรค
  ว่าด้วยการออกคำสั่งทางวินัย
  ว่าด้วยความผิดปรากฎชัดแจ้ง
  ว่าด้วยการเลือกผู้แทน ก.ค.ศ.
26. ประกอบไปด้วย 18 มาตรฐานและ 84 ตัวชี้วัด ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
  มาตรฐานการศึกษาชาติ
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
  มาตรฐานการประเมินภายนอก
27. สถานศึกษาต้องดำเนินการทุกปี จัดทำรายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชน
  การประกันภายใน
  การประเมินภายใน
  การประกันภายนอก
  การประเมินภายนอก
28. หากพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแล้ว น่าจะนึกถึงเรื่องใดน้อยที่สุด
  หนังสือ แบบเรียน
  เกมการศึกษา
  การศึกษาผ่านดาวเทียม
  อินเตอร์เน็ต
29. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กฎหมายกำหนดให้มีสมาชิกจำนวนกี่คน
  35 คน
  242 คน
  250 คน
  "2,000 คน"
30. การประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผ่านช่วงชั้นเรื่องใดที่สามารถวัดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของนักเรียนได้
  สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ
  การอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
31. คณะกรรมการชุดใดที่มีบทบาทในการบริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลฯ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
32. การจัดการศึกษาภาคบังคับกำหนดกี่ปี
  6 ปี
  9 ปี
  12 ปี
  15 ปี
33. ครูผู้สอนสอนหลายคนในกลุ่มสาระเดียวกัน
  การสอนแบบค้นพบ
  การสอนแบบบูรณาการ
  การสอนแบบสถานการณ์จำลอง
  การสอนแบบหน่วย
34. การที่ครูคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ปัญหานักเรียนคิดไม่เป็น ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญใดที่กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  มีอิสระในการทำงาน
  ฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ปี
  มีจรรบาบรรณวิชาชีพครู
  มีองค์กรวิชาชีพครู
35. ความรู้สึก ความเชื่อ สิ่งที่ปรารถนาของครูและได้ปฏิบัติต่อๆกันมา
  คุณธรรมของครู
  จริยธรรมของครู
  ค่านิยมของครู
  จรรยาบรรณของครู
36. การที่จะมีความรู้มาสอนนักเรียนครูควรมีทักษะการสืบค้นข้อมูล
  www. obec.go.th
  www. Thaigov.go.th
  www. tkc.go.th
  www.google.com
37. ข้อใดเป็นแหล่งความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge)
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
  อินเตอร์เน็ต
  ห้องสมุด
38. “พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” กล่าวไว้ในกฎหมายใด
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ
39. ผู้ที่ออกกฎระเบียบแนวปฏิบัติในการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูคือใคร
  กระทรวงศึกษาธิการ
  คุรุสภา
  ก.ค.ศ.
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
40. LAN มีความหมายตรงกับข้อใด
  ข้อมูลสารสนเทศ
  เครือข่ายบริเวณแคบ
  อินเตอร์เน็ต
  อีคอมเมริส
41. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีจำนวนมากที่สุด
  เด็กก่อนประถมศึกษา
  เด็กภาคบังคับ
  เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย
  เด็กพิการ ด้อยโอกาส
42. ชั้นใดไม่ต้องมีการประเมินผลระดับชาติ
  ชั้น ป.3
  ชั้น ป.4
  ชั้น ป.6
  ชั้น ม.3
43. กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระใดที่เน้น เรื่องการพูดตอบโต้การเขียนและการอ่านเก็บใจความ
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาต่างประเทศ
  ศิลปะ
44. ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจะได้รับเงินเดือนตามข้อใด
  ค.ศ. 1
  ค.ศ. 2
  ค.ศ. 3
  ค.ศ. 4
45. การมีความคิดสร้างสรรค์ของครูตามข้อใดไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่
  การสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
  การพัฒนาสื่อการสอน
  การจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน
46. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่ดีของข้าราชการยุคใหม่
  ค่านิยมในระบบคุณธรรม
  ค่านิยมยึดถือระบบอาวุโส
  ค่านิยมมุ่งผลประโยชน์ประชาชนมาก่อน
  ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
47. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลเน้นเรื่องใด
  คุณภาพและมาตรฐาน
  กระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็ง
  ความรู้คู่คุณธรรม
  คุณธรรมนำความรู้
48. เป็นหน้าที่ของครูในฐานะพลเมืองที่ดี
  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
  อบรมสั่งสอนศิษย์
  เคารพกฎหมายบ้านเมือง
49. ข้อใดจัดว่าเป็นคุณลักษณะด้านค่านิยมของข้าราชการครู
  การมีความรู้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
  การมีความคิดสร้างสรรค์
  มีความภูมิใจในอาชีพ
  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
50. นโยบายด้านการศึกษาถูกกำหนดไว้ในนโยบายด้านใดของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
  นโยบายปฏิรูปการเมืองการปกครอง
  นโยบายสังคม
  นโยบายเศรษฐกิจ
  นโยบายความมั่นคงของรัฐ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ