รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำรวมข้อสอบ
1. Laws vary from country to country, _______?
  didn't they
  don't they
  doesn't it
  do they
2. Will your sister be present at the meeting?- ,She will, _______.she still has a cold.
  because
  whether
  while
  although
3. Harrison has a good pitching record.Yes, but Mark has_______. Record on the whole team.
  the best
  the better
  the most good
  an even better
4. Mr. Dunford went to bed as soon as he got home. He_______for ten straight hours.
  had been working
  was working
  worked
  had been worked
5. By the end of this month she expects to_______six chapters.
  be written
  have written
  have wrote
  have been written.
6. The report, the last thirty pages______are absolute nonsense, will probably win him a lot of notoriety.
  Whose
  in which
  which
  of which
7. By next October that couple _______.together for 25 years.
  have performed
  will be performing
  will have been performing
  will perform
8. It is expected that the average farm of the future will be_______.than today8s farm.
  such efficient
  more efficiently
  most efficient
  more efficient
9. _______they knew that their opponents had been playing well recently, they knew that they were in for a hard match.
  though
  Since
  However
  Moreover
10. In spite of the fact that Susan has many personal problems, She_______present every day since the first day of class.
  has been
  had been
  is
  was
11. Lagos s the only city in Nigeria______there is a twenty-four storey building.
  Which
  in which
  in where
  who
12. For some time. John________his paintings to the Asia Art Gallery.
  is selling
  has been selling
  has selled
  was sold
13. Whenever the safety commission_______ts regulations, there are complaints.
  is enforcing
  enforce
  enforce
  enforced
14. The couple are looking for an apartment, _______?
  don't they
  aren't they
  didn't they
  are they
15. I have often warned you; _______., you have persisted in doing the wrong thing. I am not willing to give you a second chance.
  therefore
  otherwise
  furthermore
  nevertheless
16. They_______for seven hours when they spotted a sign that said ,Guests.
  were driving
  drove
  had been driving
  had drove
17. Have those three students______won scholarship to study in Oxford?
  Whom you talked about them
  you talked about
  you talked about them
  about them you talked
18. Have you written to Dang yet,No. I didn8t know his address. _______., I would have written to him.
  because
  Otherwise
  Consequently
  Therefore
19. By the time they entered the concert hall, the musicians_______the introduction to the opera.
  was playing
  had played
  played
  have played
20. The moment he mailed the letter, he was sorry that he_______.
  wrote it
  had witted it
  had been writing it
  was writing it
21. Tomorrow is a holiday! Why are you doing your homework?-I am doing this exercise now so that I won’t have______on Sunday.
  For
  them
  it
  to
22. Do you enjoy beer? No, I don’t kike______at all.
  It
  any
  such
  some
23. Anne acts quite unfriendly.- ,I think she’s ______than unfriendly.
  shyer
  shy
  more shy rather
  more shy
24. Bob rarely went home on weekend, _______.?
  didn't he
  did he
  were he
  weren't he
25. His house was______the old one.
  twice as big as
  twice as bigger as
  as twice big as
  as twice bigger as
26. The deficit_______so large, we will probably have to pay additional taxes.
  is growing
  grows
  has grown
  was growing
27. Let him come in, _______?
  don't you
  will you
  shall we
  do you
28. By this time next week, the winners_______.their awards.
  a. will have receive
  will have received
  will be received
  will have been receiving.
29. Mike was not feeling well so we gave him______to do than you.
  fever works
  less work
  little works
  least work
30. When_______?
  Will be the package delivered
  will the package be deliver
  will the package deliver
  will the package be delivered.
31. Do you think John will make a good president? He is just______Richter to lead
  as qualified as
  as equally qualified as
  the same qualified as
  most qualified than
32. The jury is still out. The members_______the case.
  must still be discussing
  must discuss
  could still discuss
  may be discussed
33. _______..he had studied very hard, Winai had no hope of passing his finals.
  However
  Although
  Despited
  Sine
34. She was thirsty; _______., she refused to drink any soft drink.
  for
  since
  so that
  however
35. If the alarm doesn8t work on your clock, why don8t you_______?
  have repaired it.
  repaired it
  to repair it
  have it repaired
36. The supervisor caught the two candidates who were reading______work.
  one another
  the other’s
  each other’s
  each others
37. They helped us with the homework, _______?
  don't they
  did they
  didn't they
  do they
38. Did you go to the party?No, I didn8t. I stayed home_______..the weather was bad.
  since
  although
  whereas
  despite
39. The pilots must need a rest. they_______from a long flight.
  have return
  returned just
  have just returned
  have just been returning
40. This house is much nicer than the one next to it. ,I’ll bet the rent is______as that one.
  More
  three times as much
  much less
  like
41. My bitch, ______often bites the judges at important dog shows.
  whose temper is very uncertain
  who temper is very uncertain
  temper is very uncertain
  which temper is very uncertain
42. I find Australian Aboriginal art quite fascinating.- ,Yes, it is 40,000 years old, _______.it has remained unknown to the world, even to most Australians.
  yet
  since
  despite
  whereas
43. If they______, everyone can have a chance to speak.
  took turns answering
  would take turns answering
  are take turns answering
  take turns answering
44. He has been taking the medicine now for three weeks.
  Gooder
  the better
  well
  better
45. The more you talk about the matter, _______
  the situation seen worse
  the worse the situation seems.
  the worse seems the situation
  the situation seems the worse
46. Can’t you wait for Mana?I’m sorry. We have only_______.hours so we must make_______of our time.
  more, the least
  few, the least
  more, the less
  a few, the most
47. Did you see Tony today?No, he was sick_______.he didn8t come to school.
  although
  however
  since
  so
48. What is the assignment?I don’t know, I didn’t hear______
  what the professor said
  what the professor say
  that professor said
  which the professor says
49. Greg should have lift the party an hour ago.- ,Yes, I keep telling him to go, _______. He stays anyway.
  Because
  but
  instead
  despite
50. We walked in the opposite direction as soon as we realized that we_______the wrong path.
  had taken
  were taken
  took
  have taken
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ