แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. โทษทางวินัยข้อใดถือว่าเป็นโทษร้ายแรง
  ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
  ลดขั้นเงินเดือน ไล่ออก
  ตัดเงินเดือน ไล่ออก
  ปลดออก ไล่ออก
2. การประเมินผู้เรียนให้พิจารณาจากข้อใด
  ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ
  การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ ความประพฤติ
  การสังเกตพฤติกรรม ความประพฤติการร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ
  พัฒนาการ ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ
3. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดไม่ต้องคำนึงถึง
  ปริมาณสถานศึกษา
  จำนวนนักเรียน
  วัฒนธรรม
  ความเหมาะสมด้านอื่น
4.
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
5. ผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจลงโทษตาม ข้อใด
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ข้อ ก และ ข ถูก
6. ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
  ครู
  คณาจารย์
  ผู้บริหารการการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  บุคลากรทางการศึกษา
7. การจัดการศึกษาเฉพาะทาง คำนึงถึงข้อใด
  นโยบาย
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  การประกันคุณภาพ
  ข้อ ก และ ข
8. กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใครอาจจัดเพื่อเสริมการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
  รัฐมนตรี
  กระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงาน
9. โทษทางวินัย หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องใด
  วินัยและการรักษาวินัย
  อำนาจการลงโทษทางวินัย
  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
10. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
  ตัดเงินเดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ให้ออก
  ปลดออก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ