แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ไล่ออก ถ้ามีเหตุผลอันควรลดหย่อนผ่อนโทษ ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก
  การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควร ลดหย่อน
  กระทำความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
  ทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ ให้ออก หรือปลดออกภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย
2. การร้องทุกข์เป็นไปตามข้อใด
  ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก ผู้บังคับบัญชา
  ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  ให้ดำเนินการภายใน 30 วัน
  ถูกทุกข้อ
3. ในการดำเนินการทางวินัย ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ความเห็นขัดแย้งกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้ ผอ.สพท.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  ความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจต่างเขตพื้นที่ ให้เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  ความเห็นขัดแย้งต่างส่วนราชการ ให้รมต. วินิจฉัยชี้ขาด
  กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
4. ใครไม่ได้เป็น ก.ค.ศ.โดยตำแหน่ง
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  เลขาธิการ กพฐ.
  เลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการ กพ.
5. คณะกรรมการชุดใดต่อไปนี้ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน
  สภาการศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
  มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น
  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก
7. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
  ลดขั้นเงินเดือน
  ให้ออก
  ปลดออก
  ไล่ออก
8. กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใครอาจจัดเพื่อเสริมการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
  รัฐมนตรี
  กระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงาน
9.
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
10. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดไม่ต้องคำนึงถึง
  ปริมาณสถานศึกษา
  จำนวนนักเรียน
  วัฒนธรรม
  ความเหมาะสมด้านอื่น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ