แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใครอาจจัดเพื่อเสริมการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
  รัฐมนตรี
  กระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงาน
2. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ ข้อใดถูกที่สุด
  2 ระดับคือ การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2 ระดับคือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษา
  3 ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
  4 ระดับคือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
3. มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
  กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พัฒนาวิชาชีพครู
4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้แทนองค์กรชุมชน
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
5. คณะกรรมการชุดใดต่อไปนี้ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน
  สภาการศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. กรณีใดมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าลาออกจากราชการ
  ลดขั้นเงินเดือน
  ให้ออก
  ปลดออก
  ไล่ออก
7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพครู
  กำหนดมาตรฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพ
  พัฒนาวิชาชีพ
  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู
9. ใครไม่ได้เป็น ก.ค.ศ.โดยตำแหน่ง
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  เลขาธิการ กพฐ.
  เลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการ กพ.
10. ข้อใดไม่ใช่ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
  การให้ทรัพย์สิน เพื่อให้ตนเองได้รับการแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยง ธรรม
  เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
  เล่นการพนันเป็นอาจิณหรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน หรือนักศึกษา
  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ